26 april 2014

Rikets tilstand og slaver av staten

Boligpriser som er langt utenfor alle normaliteter, strøm til blodpris, betale bompenger, for å kunne ferdes "fritt". Folk tar opp lån for å spare skatt. Alle unger, er blitt "statens barn" og skal tvinges i barnehage fra de røskes fra mors bryst. Alle mødre skal tvinges til å ut i full jobb, og de som kan og ønsker å velge å være hjemme mens barna er små blir sett ned på av politikere. Vi har enda til politikere som mener at små barn har best av å vokse opp i barnehage, fremfor hjemme i familien mens de er små. Det er helt naturstridig.
Vi er alle født som frie mennesker, men blir forsøkt å bli satt på båser alle i hop, med begrenset frihet og råderett over egne liv og bevegelser. 
Må alle oljebrønner snart gå tomme, så vi blir nødt å sette spaden i jorda igjen alle i hop! Oljerikdommen har korrumpert og blitt en fordervelse for landet. Der alle er blitt gjeldsslaver av staten.

Hvor mye trenger folk for å leve og ha det bra? "Havesyken"-  mer.. mer... mer... Får mennesket aldri nok?! Om hvert individ kunne nyttigjort seg de ressurser man har tilgang til og på, uten å bli detaljstyrt som slaver av staten. Reguleringer, reguleringer, reguleringer. Disse reguleringene til detaljnivå tar drepen på all næring og tiltakslyst. Passiviserer og gir handlingslammelse. Folk tør ikke handle i frykt for statsmaktens voktende organer. Skulle man finne på å selge noe og erverve seg noen kroner, så er man kriminell, om man ikke evner å sette i gang papirmølla med dokumentasjoner.

22 april 2014

Barnevernindustrien

I flere år har folk kjempet mot overmakta, blitt trakassert av såkalte "sakkyndige". Unger er skilt fra foreldre, der de burde fått hjelp heller enn å få torpedert familien av barnevernet. Javisst finnes det tilfeller der barnevern bør inn å hente ut unger, men slik det er i dag så henger ikke hyppigheten av slike inngrep i familier på greip. Mange av oss har kjennskap til så alt for mange saker der barnevernet direkte har terrorisert familier. Statens barn... Hvem er så store at de mener de har fasiten på det perfekte hjem å vokse opp i? Enhver psykologisk teori, er nettopp KUN en teori. Mennesker - individer er forskjellige. Det som oppleves riktig for en, trenger ikke gjøre det for en annen. Man har forskjellig utgangspunkt og ståsted for å takle hverdagen. Ingen bør tvinges inn i en mal som staten har satt. Vi er alle født som frie mennesker.
I kveld tar programmet "Brennpunkt" opp overgrepene som barnevernet øver mot mennesker i dette landet.
Det står å lese i linken at Jussprofessor Hans Petter Graver mener opplysningene som kommer frem i Brennpunkt må bli offentlige, og at skjulte bindinger svekker tilliten til barnevernet. Han mener helsepersonell som påtar seg sakkyndigoppdrag bør levere egenerklæring om sine tidligere oppdrag og arbeidsgivere. I 2006 ledet han et utvalg som foreslo det, men ble nedstemt av helsedepartementet, som la det bort.
Sylvia Brustad (AP) var helse og omsorgsminister fra 2005-2008. Arven etter Arbeiderpartiet! Hvor mange barn og familier har Stoltenbergregjeringen ødelagt i de årene de herjet landet? Man kan snakke om terrorister!!
Anbefaler alle å se programmet, som ligger på Nett-TV her.

Jeg har tidligere blogget om barnevernet, hvor dere kan finne mange relaterte linker i disse:
Har her hentet opp en artikkel fra 2009 i Adresseavisen hvor advokat Venil Katharina Tiis velger å legge ned sin advokatpraksis. Hun orket ikke mer av statens overgrep mot barnefamilier i rettsapparatet.

I boken "Briste eller Bære" s. 14, skrevet av Odd Harald Røkenes og Per-Halvard Hanssen, 2 utg. 2006, kan man lese: "I en dansk undersøkelse foretatt i 1995 studerte Lars Uggerhøj samarbeid og kommunikasjon mellom sosialarbeidere og såkalte truede familier. I undersøkelsen går det imidlertid fram at fagfolkene mislikte de familiene som stilte kritiske spørsmål og ikke innordnet seg i rollene som hjelpeløse. Uggerhøj kaller dette et hjelpersyndrom, og det kjennetegnes av at fagfolk forventer at brukerne skal innordne seg systemets regler og rutiner, at de skal framstå som hjelpeløse, og at de skal etterspørre fagpersonens kunnskap og kompetanse (Uggerhøj 1996:68)
Man må kunne spørre om folk innen barnevernstjenester i hele tatt har ervervet seg noen relasjonskompetanse før de har tiltrådt sine stillinger, hvor de virker i sine stillinger med å herse stygt med andre mennesker! Anbefaler alle som jobber med mennesker, eller som er midt oppe i kriser rundt barn der barnevern er involvert å skaffe seg boken og lese den. Den kan bestilles her. Det er en opplysende og innholdsrik bok.

I noen tilfeller er det skolen som varsler barnevernet. Det kan være greit for de av dere som er fratatt barn, setter dere litt inn i hvilke teorier i den pedagogiske utdanningen de støtter seg på når de varsler fra. Slike offentlige dokumenter, forfattet av professorer innen psykiatri, har også barnevernsarbeidere brukt som faglitteratur i sine studier. Anbefaler alle å lese seg opp der det er mulig, for å møte ansatte i barnevernet som driver overgrep mot dere, på deres fagarena. Ut fra slike skriv kan dere stille mange kritiske spørsmål og stille sosialarbeidere til veggs, i deres vurderinger. Anbefaler å laste ned og lese dette dokumentet forfattet av professor Thomas Nordahl, universitetslektor Erik Flygare og professor May Britt Drugli. Som ligger på Utdanningsdirektoratets nettsted. 

Når man leser hvilke pengeoverføringer som ligger i denne barnevernindustrien, og hyppigheten av omsorgsovertakelser, så kan man bli skremt! I stedet for å søke hjelp hos barnevernet, så rømmer heller folk om de trenger hjelp. Slik skal det ikke være! Da er det ikke lenger vern av barn, men et skrekkmonstrum foreldere og barn blir redd. Per Sandberg skrev i sin bok om "statens barn".
Det er på høy tid at folk i dette landet tar makten tilbake fra politikere i regjering og Storting, som har sviktet fullstendig, og som legger til rette for at disse overgrepene får skje! Tilgi dem ikke, de vet hva de gjør!


Vi har et barnevern og stat som bryter norsk lov hver eneste dag i dette landet. 
Bryter man loven er man en kriminell. Bryter man loven med overlegg er det desto enda verre!

Jurist med ekspertise på menneskerettigheter, Marius Reikerås, skriver på sin facebookvegg 23.04:


Brennpunkt avslørte at psykologene som ble brukt i innen barnevernindustrien slett ikke var uavhengige psykologer. De danset på begge sider av bordet, der de satte seg selv i inhabile stillinger ved å jobbe både for fylkesnemda og for barnevernet. Fra barnevernet mottok en av psykologene 70.000, og få måneder etter fikk han 90.000 for et nytt oppdrag i samme kommune. Psykologer med så mange års høyskolegang på baken burde være de første til å forstå at slike dobbelroller er uheldige. Alle som har opplevd slike psykologer og slik behandling av sine saker har rett til å få gjenåpnet sakene. Tvistelovens § 31-3, "Gjenåpning på grunn av feil ved rettergang", kan brukes i slikt tilfelle.
Det er grov korrupsjon som foregår innen barnevernet, med involverte psykologer som blir brukt. 

Hva sier det oss om psykologer som blir brukt som fagekspertise i offentlig rettergang? Vi så tidligere hvordan det jeg vil betegne som skrullinger av psykiatere, i rettsaken mot Anders Behring Breivik, fikk herje med ABB med medias hjelp, der de fant opp diagnoser som ikke hang på greip. Skulle jeg som meningmann dignosert disse, så måtte det være å frata de all rett til å praktisere i behandling og diagnosering av andre menneskers psyke og tilregnelighet. Der de fremstår som spik spenna gærn selv. Ser man vurderingsevnene til psykologer som er brukt i barnevernsindustrien, så fremstår de like blottet for vett.


Barnevernet i Kristiansand misliker advokater som vinner frem med sine saker. Advokat Olav Sylte, blir av barnevernets ansatte omtalt som "djevelens advokat" -hvorpå advokaten så spør, hvem da Barnevernet i Kristiansand ser som djevelen. Det må jo i så fall være foreldrene og barna? Jobbe i en etat som skal jobbe med alle relasjoner i familieforhold, med slikt grunnsyn om at foreldrene og barna er djevler? For det må jo være det siden Sylte blir omtalt som djevelens advokat? Sannelig legger Barnevernets ansatte standard for retorikken som følger i den offentlige debatten!

Advokat sammenligner barnevernets overgrep mot familier, med forfølgelsen og overgrepene som skjedde mot taterne for noen tiår siden. Der foreldre søker hjelp og rettledning opplever de at barnevernet tar fra de omsorgen for barna i stedet for å gi hjelp når foreldre ber om det. Det er blitt farlig å ta kontakt med barnevernet om man som forelder har vansker de opplever med barna sine. Hvilket vern av barn! Hvem tør vel da søke råd og "hjelp", når straff og sanksjoner er det de blir møtt med? Kan hvem som helst bli barnevernsarbeidere, og hvilken relasjonskompetanse er det de sitter inne med, eller skal man heller etterspørre hvilken av den type kompetanse det skorter på og er stor mangel av?

Les også:

18 april 2014

Orderuddrapene, hvem står bak?

I Aftenpostens nettutgave 16.04.14 belyser politisk redaktør Harald Stanghelle livene i frihet for de som trolig urettmessig ble dømt for orderuddrapene. Veronica og Per Orderud har nå sonet ferdig dommen og flytter tilbake til Orderud gård.


 "Skal vi tro lagmannsretten-" skriver Stanghelle, og skriver videre at "det kan vi dessverre gjøre når den beskriver det som hendte denne mainatten - bar drapene "preg av direkte henrettelse av totalt forsvarsløse personer. (...)" Den tro kan jeg dele med deg Stanghelle. Jeg skulle gjerne lagt inn en kommentar til kronikken din, men som du vet så har redaksjonen din blokkert meg fra å kommentere på Aftenpostens sider. Jeg tolker det som at Aftenposten er med på å skjule den hele og fulle sannhet om mye som skjer i kulissene i maktens korridorer i Norge, og jeg spør da samtidig hvilken rolle du som redaktør har i dette "spillet" for galleriet. Det er så yndet blant journalister og venstrevridde aktivister på nett og avfeie det som skjer rundt oss, som de ikke tør å røre ved eller liker, med å omtale det som konspirasjonsteorier. Da har man liksom diskreditert skribenter som mer og mindre tullinger, som andre ikke bør ta på alvor. På tide å trekke skylappene opp Stanghelle og være ærlig mot både oss selv og leserne. Det er makt i det skrevne ord, for den som vet å bruke pennen. Den makten sitter pressen på. Pressens agenda bestemmer hva leserne skal få vite, og hvordan leseren i stor grad skal tolke det som blir skrevet, der journalisten ofte "vi'er" seg med teksten, som om denne skriver for alle. Det gjør at leserne tror at "alle andre" mener det samme. Slik leder pressen befolkningen som sauer gjennom det politiske landskapet. Man kan høre noen bææ.. og brek i blant, men det blir med det.


Hvorfor ble disse menneskene så kaldblodig drept? Hva var motivet? Har noen av de drepte noe til felles med andre diskrediterte mennesker i samfunnet? Når slektninger oppfatter dekningen fra pressen som de tidligere dømte for drapene, som helter. Kan det være pressen vet noe som de ikke har meddelt befolkningen? Kan det være de ser det samme som meg, uten at de tør å røre i materien, som del av den? Den som tier om en kriminell handlig, er en del av den. Justisminister Anders Anundsen sa fra stortingstaburettet for et par år siden: "Vet man uten å handle, er man endel av problemet." Vi skal minnes de ord! Heleren er ikke bedre enn stjeleren, er et gammelt ordtak som er gjeldende den dag i dag som moralsk grunnleggende rettsoppfatning hos mange mennesker.
Er de kanskje helter, i den forstand de har vært utsatt for noen av de styggeste justismord som er skjedd i Norge? Jeg tror det! Råttenskapen som befinner seg bak kulissene i denne "rettsstaten" tåler ikke dagens lys.


Hvilke grenser tror Stanghelle at disse menneskene som ble drept har krysset? 
Kan det være en av de visste for meget om det som skjer i de mørkeste krokene der makten sitter i dette landet og viktige beslutninger blir tatt, og av hvem?  

Hvem var de drepte? To gamle mennesker og Anne Orderud Paust.
Anne Orderud Paust, som var sekretær for tidligere forsvarsminister og avdøde Johan Jørgen Holst. Han var forøvrig onkel til Jens Stoltenberg. Der Marianne Heiberg, som var søster av avdøde Karin Stoltenberg, var Johan Jørgen Holsts kone.


Hvilke andre sekretærer har Johan Jørgen Holst hatt, som er fjernet på "merkverdige" vis?

Synnøve Taftø Fjellbakk, var med da Gro Harlem Brundtland signerte EØS-avtalen. Synnøve Taftø Fjellbakk, ble stanset ved  å sperre henne inne på asyl og tvangsmedisinere henne, etter at hun lekket til pressen om EØS-forhandlingene, som avslørte en veldig dårlig avtale for Norge.
"Synnøve Fjellbakk Taftø jobbet tidligere i UD og ble for brysom for systemet da hun oppdaget ulovligheter ved innføringen av EØS avtalen da den var konstitusjonell uholdbar. Gro Harlem & Co gjorde kort prosess og fikk henne fjernet, Veien til Nordland Psykiatriske var ikke lang med politiets hjelp."


(Faksimilen under er tatt fra boken "Gro-gate" s. 309, Setsaas og Ramm, upubl)


Norulv Øvrebotten var også sekretær for Johan Jørgen Holst. Han har også tidligere vært redaktør for Firdaposten. Han er blokkert fra å skrive i så og si alle landets aviser.
Her kan man lese litt av Øvrebotten:
 "Et vitne forteller til NRK Brennpunkt at motivet bak Orderud-drapene kan være at ekteparet Anne Orderud Paust og Per Paust hadde farlige oppdrag for etterretningstjenesten."

Man kan med god grunn spørre om det er slik etterretningstjenesten kvitter seg med brysomme personer?
Vil jeg nå risikere å få meg et nakkeskudd, eller bli "tilfeldig" tatt av dage i en "ulykke" når jeg graver i dette svineriet, som ikke tåler dagens lys? Eller vil noen av mine blir rammet som en stille trussel?

Vi er mange om denne nasjonale dugnaden for å rydde opp i råttenskapen som ulmer under dette påståttet "demokratiet", narrespillet der befolkningen blir gitt tro om at de er med og styrer vårt land med sine stemmesedler. Norske Domstoler er en del av råta.Våkn opp!

03 april 2014

Cowboyene i norske domstoler

Denne statsstyringen er gjennomsyret råtten. Man kan velge om man vil lukke øynene for det som foregår, eller begynne å sette seg inn i hva som skjer rundt oss, inn i maktens korridorer her i landet. Begynner man å ettergå opplysninger man kommer over, så kan man finne edderkoppnett og ormebol. Et edderkoppnett som strekker seg over finanseliten, domstolene og politikere, der navn går igjen i flere delikate saker. Men hvor er media?? Ikke fortell at jeg som blogger uten skolering på journalistikk sitter med mer informasjon enn fagpressen? Hvor er de til å dekke samfunnsrollen sin for befolkningen? Vil norske journalister jobbe og forplikte seg i dette edderkoppnettet? Er det derfor de søkte seg inn på journalisthøyskolene og mot journalistyrket? Hvor er den kritiske, gravende pressen?
Bildet under er en skjermdump av jurist Marius Reikerås' facebookvegg, 03.04.2014


Her kan man se satsene er sladdet:
Oppdatering fra Reikerås facebookvegg 08.04.14: