31 mai 2013

Justisminister Grethe Faremo lyver!


Morten Ørsal Johansen (FrP) stilte Justisminister Grethe Faremo spørsmål rundt Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet, etter at urovekkende forhold ble avdekket der. Han spør om hun er kjent med forholdene. Hemmelighold av kommunikasjon mellom to offentlig organ, sladding av dokumenter som utleveres til angjeldende parter og urovekkende utøving av tillagt myndighet. De har også praktisert i lengre tid ulovlig i strid med Arkivloven, noe de er politianmeldt for.

Justisminister Grethe Faremo skriver i svar til FrPs representant Morten Ørsal Johansen, på Stortingets side: "Departementet er ikke kjent med at det foreligger forhold som gir grunn til å trekke Tilsynsrådets dømmekraft og integritet i tvil."
Dette skriver altså selveste justisministeren tross at det foreligger bevis for at det motsatte er tilfellet.
Knut Helge Jacobsen med flere fra gruppen NORM på Facebook, tilskrev Justisdepartementet denne saken:
"Justisdeparetementet.
I Høyesterett den 22.11.2006, HR-2006-01969-A, (sak nr. 2006/1490)
uttalte førstvoterende – som fikk tilslutning av tre andre dommere – at
det som hovedregel bør reageres med ubetinget fengsel når et forsettl
ig
trygdebedrageri i omfang overstiger ca. 60 000 kroner. I tillegg kommer selvsagt inndragelse av det for mye mottatte beløp.
Denne type saker omfatter mennesker med ofte svært begrenset juridisk kunnskap.
I KOFAs sak 2009/ 229, er Tilsynsrådet i realiteten dømt for å ha ulovlig utbetalt over 12 millioner kroner til Tilsynsrådets revisor, Stiansen & Co. Ekstra graverende blir dette fordi Tilsynsrådet leder, Christian Bruusagaard og Stiansen & Co sin eier, Svein Erik Stiansen, begge er forretningspartnere i andre anliggender. Dette er også disse to som har inngått og signert de ulovlige kontrakter.
I denne saken er imidlertid ingen personer i Tilsynsrådet straffet, ei
heller er det ulovlig beløpet på over 12 millioner kroner krevet inndratt.
Snarere tvert om. Selv etter boten fra KOFA, så har Tilsynsrådet fortsatt
å bruke Stiansen & Co som sin revisorforbindelse.
I denne saken sitter det et helt nettverk med tung faglig juridisk kunnskap.
Når vi setter disse sakene opp mot hverandre, blir forskjellsbehandlingen svært grov.
I Kapital artikkel, 3/2011, stiller Kapitals journalist følgende
spørsmål til Bruusgaard:
”Er Justisdepartementet informert om saken?
Ja, selvfølgelig, sier Bruusgaard.”
Jeg ber om å få innsyn i den korrespondanse som har vært mellom Bruusgaard og Justisdepartementet etter at Tilsynsrådet ble dømt i KOFA- saken, slik Bruusgaard hevder."


Tilsynsrådet ble i nevnte vedtak ilagt en bot på 400.000 kroner, for ulovlig direkte anskaffelser av revisjonstjenester. Det kongelige justis- og beredskapsdepartement opplyser at de er kjent med saken og opplyser videre om at det har vært dialog mellom Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og Justis- og beredskapsdepartementet etter ileggelse av overtredelsesgebyret.

Med tillatelse fra Jacobsen legger jeg ut svaret han fikk her, som dokumenterer dette og Faremos løgn:Hva er det Justisminister Grethe Faremo her forsøker å skjule for befolkningen? Dette er jo avdekket løgn fra Norges høyste rettslige instans, som skal ivareta lov og orden i dette landet og sørge for at alt går riktig for seg i tråd med lovverket. Kan man stole på en løgner? Man kan sannelig spørre seg hva mer forsøker denne Justisminiseren å skjule for befolkningen?

Vi lever i en rettsløs røverstat under denne regjeringen. Det er sannelig på tide å våkne folkens!

Les mer om Arbeiderpartiets overvåking i boken Grogate som kan lastes ned her. Boken er på over 1000 sider og er inndelt i kapittel, hvor en lett kan søke seg frem i tema.
Den omhandler blant annet bedriften Norasonde, som var en fordekt produksjonsbedrift for spionutstyr, der de skjulte hva de holdt på med under dekke av å være landets første arbeidstreningsbedrift for psykisk utviklingshemmede. De hadde ikke vettet som skulle til for å stille spørsmål til arbeidet. Daglig leder var far til Gro Harlem Brundtland og hennes onkel hadde også en sentral stilling i bedriftens ledelse. Det står også om APs makt over mediene. Boken skal være skrevet av en tidligere statssekretær og en pensjonert major fra det norske forsvaret.

28 mai 2013

Landsforræderiet blir synlig

Til alle dere på Stortinget, som skal være folkets representanter og vokte denne regjeringen!
Jeg har enda tro på at det finnes noen få redelige politikere blant dere som tjener det norske folk.
På NRK leser man at regjeringen har 200 saker de skal behandle i Stortinget før regjering og Storting tar sommerferie.
De store partiene, som AP, Høyre og FrP har så mange ansatte at de kan få tid til å gå gjennom alle de flere tusen sidene med saksdokumenter. De små partiene derimot har ikke så mange øyne å sette inn på å lese sakene som skal opp i Stortinget, således får de heller ikke satt seg grundig inn i det som stemmes over. Det går på rettsikkerheten løs i Stortinget. Representanter vil ikke vite hva de stemmer over, med de konsekvenser det gir for landet og befolkningen som lever her.


Jfr § 93 i Grunnloven kan Stortinget overføre suverenitet til utenlandske organer - på avgrensede områder.  Men da kreves det trefjerdedels flertall og at minst to av tre stortingsrepresentanter er til stede under avstemningen. Stortinget har begynt å overføre myndighet til EU- og EØS-organer uten å bruke §93. Dette er kort og godt landsforræderi! Nå som regjeringen har drøyet med å fremme 200 saker som skal hastegjennomføres like innpå at Stortingets representanter tar sommerferie, så må man regne med at mange av disse ikke er tilstede i stortingssalen når disse sakene blir tatt opp og stemt over. Taktisk spill fra denne forræderske regjeringen. Stortinget og kontroll og konstitusjonskomitéen er ikke bedre, da de så langt har latt dette skje! Leder for kontroll og konstitusjonskomitéen er Anders Anundsen (FrP) sier det er en komplisert juridisk vurdering som ikke nødvendigvis samsvarer med Stortingets tolkning av Grunnloven. For noe pisspreik Anders Anundsen! Dette vet du bedre enn noen annen, at Grunnlovens paragrafer, ikke er tolkbare, de er tydelige og gjeldende for alle og enhver. Fatter du ikke såpass så evner du ikke å sitte i en så viktig og alvorlig stilling som du gjør, som leder for denne komitéen!!
Når ABC-nyhetene spør han om FrPs rolle i innstrammingen i praksisen til Stortinget med å overføre makt til EU og EØS uten å følge Grunnlovens § 93 sier han at FrP er opptatt av å avgi minst mulig suverenitet. Da vil jeg igjen si: Pisspreik Anders Anundsen, for "Fremskrittspartiet åpner for å fjerne hjemfallsretten som sikrer et fremtidig statlig eierskap til norske vannkraftressurser som i dag er på private hender." Sitt ikke der som leder av den komité å lyv for velgerne! Det er å holde velgerne for narr!
En av sakene som skal opp i Stortinget før sommeren er EU’s kontroll over såkorn og frø som leveres av Monsanto. EU vil ha Norge til å skrive under direktiv som gjør at norske bønder ikke lenger får bruke eget såkorn i matproduksjon. Men blir tvunget til å bruke genmanipulert såkorn og frø fra Monsanto. Det betyr på sikt at det norske folk med bøndene ikke lenger har råderett over egen matforsyning i landet. Folk er avhengig av mat. Tar man kontroll på maten, så har man faktisk tatt full kontroll på landet. Det står mer om dette, redegjort for på Nyhetsspeilet, med linker til kilder og mer bakgrunnsmateriale.
Her kan man finne en grei innføring i hva genmanipulert frø og korn fører til. Rotter som er brukt i forsøk viser at de får kreft. (Man kan jo spørre seg om det er del av befolkningsreduksjonen på kloden som er i gang fra den nye verdensorden.)
En ny studie viser at griser får dårligere helse når de spiser genmodifisert fôr og får høyere forekomst av betennelse i magesekken, enn de som spiser fôr som ikke er genmodifisert. Når vi vet at grisens fordøyelsessystem er likt menneskets, trenger man ikke være rakettforsker for å trekke sammenligninger hva konsekvenser også for mennesket kan gjelde.

Denne regjeringen med god hjelp fra mange bilderbergere på Stortinget driver regelrett landsforræderi, rett foran øynene på hele befolkningen! Nå må dere på Stortinget som er valgt inn dit, nettopp for å vokte denne regjeringen, reagere og handle før det er for sent!
Det ene etter det andre av landets forekomster privatiseres, naturressurser selges ut av landet. Norge som selvstendig og selvberget nasjon er snart historie, slik landsforræderne i regjering og på Storting nå handler. Avisene er tause om sakene og vinkler det på måter som menigmannsen ikke greier å oppfatte konsekvenser av.
Jeg har tidligere blogget om dette landsforræderiet som skjer foran øynene på befolkningen. Jeg anbefaler å lese gjennom det en gang til, for nå å se om dere kan se sammenhengene.
For de av dere politikere og velgere som ikke vet hva dere er en del av og bidrar med, så anbefaler jeg å lese bøkene til Per-Aslak Ertresvåg: “Makten bak makten” og “Sov mitt lille Norge”. For å få et helhetlig bildet av det som skjer med, og bak makten i Norge.

Norsk krigshistorie bør vel også omskrives, slik at politiske aktører forut og under 2.verdenskrig, får sitt rettmessige ettermæle. Alt for Norge, skriver Yngve Kvistad her på VG. Da regjeringen forsøkte seg på landsforræderi under krigen, og forsøkte å få kongen til å abdisere.


Her viser skjermdump over fra VG, at flere av stortingspartiene har forsøkt seg på landsforræderi. Endring av Grunnloven så de som enkeltpolitikere skal få mer makt. I et demokrati skal makten ligge hos befolkningen. 

Oppdatert 25.07.14
Dagens Næringsliv flytter stadig på artiklene, så hvor lenge den kan brukes som link er uvisst.
  

Stortinget er i dag fullt av landsforrædere. Alle som har vært med på å overføre makt til Norge, mot befolkningens vilje har forrådt både landet og det norske folk. 

Hvilke holdninger av frimurer og stortingpresident Olemic Thommessen (H):

Les hele saken på Dagbladet.no her.

Lørdag 17.01.15 kunne man høre på nyhetene at Norge har kjøpt opp eiendommer i utlandet for 73 milliarder, samtidig som de selger ut skoger i Norge for store summer til utenlandske oppkjøpere. Det samtidig som denne "Stortingsmakten" raner befolkningen med bompenger for å kunne ferdes på folkets egne betalte og bygde veier i landet, finansiert med folkets egne skattepenger. Landsforræderne i Stortinget bør svare for sine handlinger mot land og det norske folk, der de frarøver kommende generasjoner livsarven! Man husker krigsoppgjøret og straff for landssvikere!

"Mennesket er født fritt, og det er overalt i lenker." 
25 mai 2013

NDLs demonstrasjon i Ilaparken

NDL (Norwegian Defence Leagues) holdt lovlig demonstrasjon i Ilaparken i dag. Demonstrasjonen skulle pågå fra 12.00-14.00, men ble avbrutt ca 13.15 Motdemonstranter fra Nye SOS-rasisme kom til og laget et fryktelig spetakkel. Jeg har mange ganger beskyldt Adresseavisen og norsk presse for manglende dekning og sensur når det gjelder politisk ukorrekte meninger, og at de vinkler artikler ut fra eget politisk ståsted- sosialistisk og langt ut på venstresiden. I den forbindelse tok jeg med meg notatblokken og fotoapparat og dro ned til Ilaparken for å se hvordan demonstrasjonen fortonet seg, og hvordan det ble gjengitt i avisen av journalister. Jeg må her si at Adresseavisen har dekket den bra og riktig!
Jeg ankom parken klokken 11.57. Der stod det politibiler klare ved inngangen til parkanlegget og en politibil patruljerte inn ved Ilakirkens område. Det kan ha vært for å se etter motdemonstranter fra SOS-rasime som skulle ha motdemonstrasjon i Tordenskjoldparken lenger mot byen, med pålegg fra politiet om å holde seg der.
Her kan man lese om hvordan lederne i SOS-Rasisme svindlet staten. )

Kaspar Johan Birkeland som visstnok ledet demonstrasjonen for NDL sa at det ikke var kommet så mange som forventet. Det sto politibiler rundt hele parken. Svært god dekning med politi. Det var veldig mange journalister i parken og trolig flere bloggere, slik som meg. Det kunne se slik ut der flere noterte og fotograferte med små kompaktkamera. En journalist kom mot meg, og jeg fortalte at jeg var der for å dekke journalistenes arbeid. Han ville vite hvem jeg var. Jeg ba han finne opplysningene selv. Jeg har fått nok av journalister som henger ut folk som ekstremister og annet fandenivoldsk ut fra deres eget politiske ståsted. Det er ikke ofte at journalister forteller leserne hele sannheten lenger i politiske saker, hvor de siler den informasjonen som går ut til befolkningen. Således har pressen urettferdig stor makt. En makt som både er usunn og som misbrukes i mange aviser. Folk flest tror på det som presenteres i avisene. Hvem har ikke hørt: "Det stod jo i avisen!"? Folk må begynne å lese aviser mer kritisk. Er det sant det som står, hvorfor skriver de det som de gjør, hva ligger bak og ikke minst: hva har de utelatt, og hvorfor har de utelatt det?


Nordsiden av Ilaparken kl 11.55 Politiet stod klare. Vekslet noen ord med de, som sa de forventet bråk.


Det var politibiler stilt opp rundt hele parken. Til å begynne var det ca 15 politibetjenter ute ved parken nær scenen. Etterhvert trengte de forsterkninger som kom til, med flere hunder. En av motdemonstrantene kastet noe på en av hundene så denne peip til stygt og etterpå bjeffet den aggressivt mot demonstrantene. Politihund er offentlig tjenestemann,og Høyesterett sier det er straffbart å angripe hund i tjeneste. Selv ikke dyr kunne de voldelige demonstrantene unngå å plage. Det ble kastet både flasker og egg mot NDLs representanter. Nye SOS-rasisme demonstranter viste nazihilsen mot talerne på scenen.
Klokken 12.31 gikk en motdemonstrant til angrep og forserte vaktholdet til politiet, og rev ned plakater som var hengt opp rundt scenen. Fullstendig rabiat! Politiet var raskt på og fikk stanset den og drevet den tilbake.  Da kom det enda fler forsterkninger fra politiet til, og de stilte seg tett som skjold for å verne NDLs representanter mot den venstreekstremistiske bermen som tedde seg som berserker.

En frilansejournalist ville fotografere meg, så jeg kvitterte.

Folk begynner å komme til. Mange av de satt klare i kaféen like ved parken før demonstrasjonen startet. Jeg var en tur innom og gjenkjente mange.

Motdemonstranter fra "Nye SOS-rasisme" begynner å innta plassene.
  
Imponerende ro hos politiet som ble provosert mange ganger.

Nye SOS-rasisme samler seg til motdemonstrasjon, 
tross at de har forbud mot å være der, gitt av politiet.


Nye SOS-rasime ropte "Ingen rasister i våre gater" og "Gå hjem!", og tutet med gasshorn under hele demonstrasjonen. Merkelig i grunnen, når det stod på en av plakatene til NDL at de var: MOT RASISME, MOT NAZISME, MOT ISLAMISME, så hva var det de demonstrerte mot? Vi har hele tiden blitt innprentet av media at høyreekstremisme er noe farlig noe, som ikke er bra for folk. Men hvem er disse berserkene som angriper andre med vold? En av de gikk helt opp i en politimanns ansikt og blåste med et slikt gasshorn, ens for å provosere. Politimannen forhold seg rolig. En annen trengte seg gjennom og sparket ned en av NDLs talere fra scenen. Like etter ble det veldig stille, som om like før angrep. Politiet geleidet rebellen tilbake. Det virket som om de nå stod klare til å fly i strupen på politiet som hindret de i å overfalle NDLs representanter på scenen. Man må virkelig rose politiets utsendte for å være profesjonelle, der de viste ro det virkelig står respekt av.  I etterkant ser vi at fem fra Nye SOS-rasisme er anmeldt for opptøyene. Adresseavisen "glemte" visst å få med hvilken politisk side disse rebellene tilhørte, eller var det bevisst for å underminere at det var venstresidens ekstremister som måtte tas hånd om av politiet?

Politiet har inntatt stillingene rundt scenen for å beskytte NDLs talere.

Rebellene fra Nye SOS-rasisme begynner å bli veldig aggressive, 
så politiet måtte inn med forsterkninger og flere hunder.


Nye SOS-rasismes motdemonstranter er blitt så aggressive at politiet står tett i tett som skjold rundt scenen for å beskytte NDLs representanter som taler, med plastikkskjold foran seg, hjelmene klare og batonger i beltet. 

Mange av venstreekstremistene brølte som villdyr og hyttet med nevene, mens de ropte nazisvin. Flere av de hadde solbriller på, tross at det var overskyet vær og ikke et solglimt på himmelen. Skjemtes de av å vise seg frem?
Når NDLs representanter skulle dra måtte politiet aktivt til verks for å stoppe mobben fra Nye SOS-rasisme som gikk til fysisk angrep. Rebeller røsket opp blomster fra gartneranleggene i parken og kastet disse så jorden haglet etter NDL-folkene der de ble loset ut gjennom mobben, mens mobben jublet og gaulet "Seier'n er vår!"


23 politibetjenter og tre politihunder var nede ved området for å stagge venstreekstremistene i Nye SOS-rasisme. 

Man kan sannelig begynne å lure hva som skjer i samfunnet, og stille spørsmål rundt hvem og hva som er farlige mennesker og ideologier. Uten å bli tatt til inntekt for verken den ene eller andre siden, så vil jeg be alle mennesker i dette landet om å rette søkelyset mot den voldelige venstreekstremismen som er vokst frem, og analysere hva de er vitne til, leser og hører fra disse "prektige rebellene".
I den anledning vil jeg henvise leserne til Ronny Altes blogg som skriver:"Trygghet er høyreekstremt".

La oss få en ærlig presse fremover, som dekker det som faktisk skjer i vårt samfunn! 
Les også:
"– Det er ikke kinesere og amerikanere som driver opptøyer, alle tilhører den muslimske kulturen. Det må vi være ærlige om, sa Tybring-Gjedde til NRK."

Oppdatert: 
Fransk SOS Rasisme og europeiske antirasister krever at den norske kriminelle organisasjonen legger ned, og stanser bruken av den gule hånda. De vil ikke assosieres med de norske venstreekstremistene. Den kriminelle norske organisasjonen ytterst på venstrefløyen prøver å bygge opp en landsdekkende organisasjon. De får flengende kritikk fra europeiske antirasister, skriver Dagbladet. 

Den franske SOS- Racisme og den europeiske antirasistiske parablyorganisasjonen EGAM, vil ikke ha noe med den norske organisasjonen som forsøker å få fotfeste bredt i Norge. De ber de norske rebellene endre navn på sin organisasjon og slutte å bruke den gule hånden som symbol og helst legge ned.Når Dagbladet publiserer nyheten, har lederen for den norske kriminelle organisasjonen gjemt seg for media.

24 mai 2013

Opptøyer i Stockholm på 5 døgnet.

Nå er det 5. kvelden at de ikkevestlige innvandrerne i Stockholm er i gang med å brenne biler. I kveld er minst 6 biler til satt fyr på i Rinkeby.
Omfanget er så stort at man må kunne si dette har utviklet seg til å bli borgerkrig.
I går kveld ble to sivilkledde politibetjenter skadet av steinkastere i Hagsätra. Den ene ble truffet i kneet og den andre av en sten i bakhodet. Vandalene hadde lagt det opp som en felle sier sjefen for nærpolitiet i Farsta, Katrin Kjellén Ekstrand. Advokat og tidligere justisminister i Sverige, Thomas Bodström sier til Expressen-live at vandalene oppfører seg som geriljakrigere i mørket, så det er vanskelig å få tak i de.
En ungdom ved navn Josef mener avisene gjengir bare det negative og benekter at det er skjedd steinkasting. Han sier til de større ungdommene sørger for at det går ordentlig for seg. Man kan virkelig spørre hva  positivt det kan være å skrive om den herjingen som er skjedd de siste dager i Stockholm. Det er mange ungdommer under 18 år, som ikke kan straffes. I skrivende stund er totalt rundt 66 biler tent på, flere bygninger satt fyr på, politi og hjelpemannskaper steinet og en mordbrann.
For noen dager siden reagerte de på at politiet kalte de rotter. Man kan undres om de selv mener de skal tiltales som høyheter slik de oppfører seg som skadedyr. De søkte seg til Sverige for de flyktet fra kriger i hjemland, men hvilken takk viser de landet som har tatt mot de? Disse kan umulig trenge beskyttelse, de ville vel heller gjort seg i frontlinjene i hjemlandene. Av utseende så kan det se ut som mange somaliere. Danmark har nylig erklært Somalia trygt, så det burde vel være klart for å starte hjemtransporten av disse vandalene, som slett ikke fremstår som mennesker som søker fred og hjelp for å finne beskyttelse der de terroriserer alle rundt seg. Dette kunne like gjerne skjedd i Norge, og det e vel bare tidsspørsmål før vi ser samme tilstander her. Hvilke unnskyldninger vil sosialistene og venstrefolkene i Sverige finne for å unnskylde disse menneskenes herjinger? Hva koster det befolkningen alle de skader som de har utført disse dager, sett i sammenheng at de fleste lever av trygder betalt av de svenske folk fra før?
I Malmö meldes det om brann i en bygning, like over midnatt. Like etter meldes at to vandaler er pågrepet.
Brann er satt på i Montesorieskolen i Kista. I Norsborg er det også brent biler. De ikkevestlige innvandrere av vandalene har voldt en mordbrann. Fire vandaler til er pågrepet i Södertälje. Totalt er 80 talls hendelser rapportert torsdagskvelden og utover natten. 15 branner er rapportert og 12 vandaler innbragt.

Oppdatert 26/5, (7. døgn)
I Lysekil ble politiet steinet av rebellene og ble tvunget til å trekke seg tilbake. Er det virkelig slik det skal være i nordiske samfunn, at politiet skal vike for rebeller og la disse ture frem med å ta kontrollen? Når kan vi vente slike tilstander i Norge, med den innvandringspolitikk som den rød-grønne regjering fører, med deler av Stortinget til hjelp?

23 mai 2013

Opptøyene i Stockholm

Angrepene startet i vestre bydel av Stockholm søndag kveld, der 40-talls ungdommer gikk berserker, og etterpå har opprørene spredd seg til flere områder av Stockholm. Siden har de herjet hver kveld og natt. I Husby har en gård fra 1800-tallet blitt påtent og vandalisert, en skole er også påtent og mange bilbranner. Brannmenn, politi og hjelpemannskaper er blitt angrepet med steinkasting. En politimann ble truffet i hodet av stein. Jeg så Expressens- livesending fra området disse kveldene og hørte reporteren lese opp hva en av brannmennene som ble angrepet skrive til vandalene på Facebook:

- Det var sterkt å høre dette satt opp mot den vandalisme som herjer hvor disse muslimske innbyggerne som er i sterkt flertall i områdene, har herjet villmenn siden søndag kveld.
Vandalene fra østblokklandene har spredd sine herjinger til Skärholmen, der en skole er satt i brann, bilbranner også der og steinkasting. I Jakobsberg har en politistasjon blitt tent på, en butikk og en bank og flere bilbranner. I Fitja var det containerbranner og bilbranner. I Tensta ble en skole tent påI Rinkeby, Skarpnäck, Kista og Norsborg var det også bilbranner og steinkasting. Onsdag kveld ble en restaurant i Skogås satt fyr på. Totalt biler meldt satt i brann, onsdag kveld, er 60talls biler påtent. Hva koster disse herjingene? De burde kanskje få opp ett innvandrerregnskap også i Sverige, som i Norge?
Onsdag kveld uttalte politiets representant, Lars Bjurström på Expressens livesending at de til da hadde vært defansiv i forhold til pøblene, men at de i går kveld hadde gått mer offansivt ut. Han sa de nå prioriterer liv og helse, og spredningsrisikoen.
Senere er det meldt om at det i løpet av natt til torsdag har vært vandaler på ferde også i Bäckby. En bil er satt i brann der og flere vinduer er knust. På Bäckbykiosen har en ungdomsgjeng tagget "För Husby".

Aftenposten i Sverige har intervjuet noen ungdommer. Intervjuobjektene sier at ungdommene ikke bryr seg om 69 åringen som ble drept av politiet, de bruker anledningen kun som påskudd til å fyre løs og herje. Ungdommene tror de kan gjøre hva de vil uten konsekvenser. Den ene av de sier at ungdommene synes det er kult å være voldsomme mot politiet.
I svenske debattforum omtaler mange herjingene som at det nå er borgerkrig i Sverige.
Anbefaler alle å følge livesendingen på Expressen om kveldene, som har video-overføringer og reportere på gjennom hele kvelden og natten, når det står på.

"Tack til David M. Berntsson som delar med sig av detta:

"Och vad vinner man på att elda upp grannens bil, eller syskonens dagis, eller stena brandmän som försöker släcka elden? Ni snackar om en tuff uppväxt i ett land som har det mesta fritt. Ni snackar om en tuff miljö i ett egentligen ganska lugnt och i vanliga fall stillsamt område där man har alla möjligheter att blomstra om man vill. Hade varenda kotte tagit sig tid och arbeta sig vidare istället för att motarbeta allt som har med lag och ordning att göra, om man hade vänt all hat och skit man tydligen står ut med och gör något vettigt åt det, bygger sig själv starkare så hade man kommit någonstans.

Men istället så ska man tycka synd om sig själv, och tro att man inte kan få jobb eller utbildning pga att man är invandrare eller bor i ett visst område. Hade gladeligen anställd varenda kotte, oavsett ursprung om jag sett att individen har potential och vill utvecklas. Kommer man in med en hoodie med en halvtaskig attityd eller bara skickar CV över mejl så kan man inte räkna med något annat än nej, OAVSETT vart fan du bor någonstans.

Så trött på allt snack om att man inte har några möjligheter och alternativ. Är uppvuxen utkanten av Göteborg, förlorare min pappa innan han såg min 18-årsdag, har använt de flesta droger man kan använda och mått därefter. Men inte fan har jag lagt mig ner. Ställ er upp och gör någonting åt ert såkallade elände istället för att tro att Mr. Svensson på Sahlgrenska ska komma med ett läkardiplom i handen på er.

Var en förebild för nästkommande generation, visa hur man går till väga. Visa era föräldrar att ni kan komma ifrån områden ni en gång ogillat så mycket. Sluta skyll på alla andra.""


Aftonbladet skriver at angrepene på politiet i forstadene har vært et stort arbeidsproblem ett års tid.

Man kan undres over hvorfor norske medier ikke dekker saken bedre. Dette kan like godt spre seg til Norge. Der det allerede ligger mange spenninger i Grorudalen.
Senest i 2009 i demonstrasjonen utenfor Israels ambassade i Oslo, hadde vi lignende opptøyer her i landet, der politiet måtte bruke tåregass og vannkanoner mot demonstrantene.

Les også:
– Det er ikke kinesere og amerikanere som driver opptøyer, alle tilhører den muslimske kulturen. Det må vi være ærlige om, sa Tybring-Gjedde til NRK.

Somalia er nå sikkert nok til at Danmark kan avvise somaliske flyktninger og sende de tilbake til hjemlandet, fastslår Flyktningerådet i ny avgjørelse. 
Det er kanskje på tide at også Norge begynner hjemsendingen av somaliere som fyller opp norske fengsel og norske arrester?

Hvorfor blir ungdommer og mennesker som de er?
Kom over en god kronikk av Calle Paulsson, som er ungdomspoliti i Helsingborg, som spør hvor alle foreldre har tatt veien. Anbefaler alle og spesielt foreldre å lese den.

17 mai 2013

Ja vi elsker dette landet... Men hvor er det på vei?

I dag er det nasjonaldagen. Vi skal feire vårt land, vår selvstendighet.
Det er med blandede følelser jeg møter dagen. Norge er ikke lenger selvstendig og fritt. Vi har en regjering og et Storting som aktivt har jobbet med å overføre norsk makt på fremmede hender. De har rasert vårt land som selvstendig nasjon. Vi lever som husmenn i eget land. Flere jurister og støttespillere er i gang med å avdekke forræderiet som er skjedd og som skjer daglig av de høyere makter i landet.


Jurisk Marius Reikerås har kommet med et innspill til Leirstein på gruppen Dommerforsikringer- på Facebook:
"
Innspill til Ulf Isak Lerstein i forbindelse med Faremo sitt svar tilknyttet krav til embetsed: 
Bredo Morgenstierne skriver i sin ”Lærebok i Den Norske Statsforfatning”, tredje utgave (1926), Bind I, s. 167 flg, følgende om betydningen av kontrasignaturen på eksempelvis bestallinger:”…grundloven har tillagt kontrasignaturen den betydning, at den utgjør en betingelse for gyldigheten av Kongens beslutninger. 
Kontrasignaturens eller medunderskriftens betydning maa da formentlig her være den samme, som hvor et særskilt dokument (bestalling, kgl. proposition o.s.v.) utfærdiges: statsministeren indestaar for optegnelsens eller originaldokumentets overensstemmelse med Kongens beslutning.
Det følger av det forklarte, at kontrasignaturen efter vor fofatning knytter sig til de formelle, ikke til de reelle sider av Kongens beslutning, og særlig – som allerede tidligere berørt – ikke medfører noget andet ansvar for indholdet av Kongens beslutning end det, som alle Kongens raadsmedlemmer har. 
Til beslutningens formelle side hører imidlertid ikke bare, at originaldokumentet stemmer med Kongens virkelige beslutning, men ogsaa at denne beslutning er fattet i de av grundloven foreskrevne former. Det er da vistnok best stemmende med grundlovens mening med kontrasignaturen, at denne ogsaa skal indeholde en bevidnelse herom.
En selvstændig betydning faar dog dette ansvar alene ved de originaldokumenter, som har form av en utfærdigelse (embetsbestallinger o.s.v.). Disse dokumenter bærer nemlig selv intet præg av de former, hvori beslutningen er tilblitt, og den utenforstaaende maa derfor i kontrasignaturen kunne se en betryggelse for, at alt i saa henseende er i orden.”

og videre:
”Kontrasignaturen fremtræder nemlig her fortrinsvis som en bekræftelse paa, at disse faktiske oplysninger er overensstemmende med sandheten.”
Morgenstierne redegjør her for kontrasignaturens betydning; en garanti for gyldigheten av kongens beslutninger; at statsministeren (og kongen) innestår for dokumentets gyldighet; at dokumentet (bestallingen) er blitt til i tråd med grunnlovens regler, hvilket bevitnes med signaturen; samt at signaturen har en vesentlig betydning nettopp for embetsbestallinger.
Den type gale beskikkelser som dommerstanden har utført, er i strid med grl § 21, og er en vesentlig krenkelse av grunnloven. 
I så måte er hele statsrådet forpliktet til å protestere og nedtegne sin mening i protokollen, jf grl § 30, tredje ledd, som lyder:
”Finder noget Medlem af Statsraadet, at Kongens Beslutning er stridende mod Statsformen eller Rigets Love, er det Pligt at gjøre kraftige Forestillinger derimod samt at tilføie sin Mening i Protokollen. Den der ikke saaledes har protesteret, ansees at have været enig med Kongen, og er ansvarlig derfor, saaledes som siden bestemmes, og kan af Storthinget sættes under Tiltale for Rigsretten.”

Jeg lar Frede Castberg i hans ”Norges Statsforfatning I”, tredje utgave (1964), s. 242 flg. si noen ord om konsekvensene av slike konstitusjonelle formfeil:
”Bortsett fra de tilfelle da en vesentlig formfeil beror på en ren inkurie, som kan rettes, må derimot rettsvirkningen av en slik feil være at kongens beslutning blir ugyldig. Da formreglene er gitt til sikring av almene interesser, og ikke bare til beskyttelse av det enkelte, nærmest interesserte rettssubjekt, må ugyldigheten være absolutt, - ikke bare relativ. Det vil si at den kan gjøres gjeldende av alle som har en rettslig interesse av å påberope seg ugyldigheten. Hvis kongen for eksempel har foretatt en embetsutnevnelse eller sanksjonsmeddelelse utenfor statsråd, er beslutningen ugyldig overfor alle og enhver. En lov som er sanksjonert på denne måten, er overhodet ikke kommet gyldig i stand. Og beslutningen kan ikke betraktes som gyldig helt til ugyldigheten blir gjort gjeldende, eller endog til den blir fastslått ved en ny statsakt. Ugyldigheten må anses for å være til stede helt fra først av (ex tunc), ikke først (ex nunc) fra det øyeblikk da den på den ene eller den annen måte blir gjort gjeldende eller blir konstatert.”

Embedsedloven § 3:
”Ved utnevnelse i embete må ed eller forsikring etter Grunnloven § 21 være gitt før embetsbrev blir utferdiget og før vedkommende tiltrer embetet. Dersom ed eller forsikring ikke er gitt innen en frist som departementet fastsetter, faller utnevnelsen bort.”

Grunnloven er fra 16. mai 1814 mens embetsedloven er fra 1981. Som dere kan se, forutsetter lovgiver at det fremdeles skal være et skille, eller for å si det mer presist; at det med nødvendighet skal være et tidsopphold mellom valget av dommeren og utnevnelsen/beskikkelsen. Dette ser vi klart ved at det i både grl § 21 og i embetsedloven § 3 kreves – før utnevnelse, men etter valget – at vedkommende først må avgi ed, og at Kongen i Statsråd følgelig må ha mottatt eden før bestallingen / beskikkelsen / utnevnelsen foretas. 

Mht landets dommere peker alt i retning av at de aller fleste embetsutnevnelser i så måte er ugyldige. 
Dette er bekreftet av lovgiver, hvor det heter i NOU 1999:19 (Domstolene i samfunnet) 7.2 regler for utnevnelse:
”I tillegg til en dommerforsikring som alle dommere skal avgi etter domstolloven § 60, må dommere avlegge den samme embetsed/forsikring etter Grunnloven § 21 som andre embetsmenn. Før eden/forsikringen er avlagt, mottar ikke dommeren det bestallingsbrev som beskikker henne eller ham til tjeneste i embetet. Eden/forsikringen går ut på at man skal tilsi konstitusjonen og Kongen lydighet og troskap, se også kapittel 10.”"


Våre rådende politikere har tatt seg friheter langt over sine lovmessige rettigheter de er gitt som folkevalgte. Grunnloven har de satt til side, og de har endret loven for å skjule sine egne lovbrudd (ref: dommerforsikringssaken). Vi lever i en rettsløs stat, hvor regjeringen og Storting snart har avsatt seg selv, som nærmer seg anarki. En stat som blir styrt av kriminelle, hvor makten disse dager føres ut av landet. Justismord skjer på rekke og rad og folk jaktes og jages i døden.
Professor Frank Aarebrot har nå kommet på banen og sier at vi kan få en legitimitetskrise om denne utviklingen fortsetter og politikere ikke tar tak i den. Man kan saktens undre hvor Aarebrot har vært tidligere med kommentarene sine når han har vært vitne til det som skjer, som svært mange har sett nå gjennom mange år! Man må kunne forvente at en som bærer tittelen "professor" er såpass opplyst at han har visst og vet hva som foregår, når denne påberoper seg å være politisk ekspertkommentator! I den sammenheng skrev en på Facebook; "Når skipet synker er rottene de første som rømmer skuta." Det er ganske mange som har forlatt den politiske eliten det siste året, merk dere det. Men foreldelsesfristen på slik deltakelse er lang.
Fem advokater, som alle har jobbet med menneskerettssaker har de siste årene mistet sine advokatløyver, på grunn av at de har tatt tak i saker som ikke tåler dagens lys for folk. Flere av de jobber nå aktivt for å få regjeringen avsatt av folket med loven i hånd. Vi har en turbulent tid foran oss i det politiske landsskapet i Norge. Folkets representanter skal inn på Stortinget igjen. Landsforræderiet skal stoppes. Befolkningen skal oppleve rettsikkerhet igjen, og være frie mennesker. Ikke slaver av staten, slik disse nå rådende politikere har gjort oss.
Den norske stat har tapt flere saker i den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, den senere tid. Jurist Marius Reikerås har nok en gang klaget den norske staten inn for menneskerettsdomstolen.


Kan det være at denne nasjonaldagen er en av de siste, hvor vi ser vårt røde, hvite og blå flagg med korset i midten vaier i vinden? De folkevalgte politikere som har tatt seg til rette har signert så og si alle direktiver til EU, hvor makten nå sitter der, over vårt land. Det norske folk har snart ingen påvirkning i styringen av eget land. Politikerne vil ha Norge under den FN-styrte orden, New World Order. I denne verdensorden skal alle landegrenser viskes ut, ingen statsreligioner, ingen flagg, ingen nasjonalfølelse. De vil ha oss til å bli ett folk av jorden. Vil da 17. mai, vår nasjonaldag bli byttet ut med "Den internasjonale familiedagen"? Norsk suverenitet som selvstendig, selvberget land vil de ha bort. De vil gjøre Norge avhengig av denne nye verdensorden. Kari og Ola er mer gjeldstynget enn aldri før. Det er mange måter å gjøre folk handlingslammet på. Påføre befolkningen så mye gjelde at de ikke tør opponere er en måte. Folk har for mye å miste om de gjør motstand, der de blir hengt ut i presse og jaktet av sosialistene og disse forrædere i den politiske elite, på tvers av partiene- bilderbergerne.


Denne dag, hyller jeg flagget. De nordmenn som kjemper for landet og det norske folk.
Jeg hyller de som står opp og tar kampen for menneskerettigheter, for Norges selvstendighet. De som våger, uselvisk, - for deg, for meg og våre barn og etterkommere. Du som har dømt slike helter, kan skjemmes på denne dag!Ønsker alle mine lesere en fin festdag-
og håper det også er øyeblikk av refleksjon på denne dag.

Gratulerer med dagen!

Denne sangen er tilegnet de norske krigsseilerne under 2. Verdenskrig


En vise som er aktuell på denne nasjonaldagen:

1.vers

Når vi seilte fra landet her hjemme,
min Therese meg troskap hun svor.
Og hun sa, aldri skal jeg deg glemme,
du er best utav alt her på jord.
Og hun sa at kun din vil jeg blive, 
det var ingen i verden som meg.
Og hun sa mange brev vil jeg skrive, 
alle sammen skulle sendes til meg.


Ref.
Men det , det har hun glemt,
Ja det, det har hun glemt.
Adressen og navnet hun visste bestemt,
men det, det har hun glemt.
Hun sa: ta det med ro
og lovet å være meg tro.
Kirke og ekteskap, det var bestemt
men det , det har hun glemt.

2. vers.
Under krigen vi seilte på havet
mens kanonene tordnet sin sang.
Og vi kjempet oss frem gjennom kavet
mens bomber og miner de sprang.
Vi har bragt frem bensinen og maten,
vi satte livet på spill alle mann.
Vi har tjent millioner for staten,
det ble sagt at vi reddet vårt land.

Ref.
Men det, det har dem glemt.
Ja det, det har dem glemt.
For Norge vi kjempet vi visste bestemt,
men det, det har dem glemt.
De som livet sitt gav
og i sjøen fant sin grav.
Alle de gutta som havet har gjemt,
dem, dem har dem glemt.Lørdag 17.01.15 kunne man høre på nyhetene at Norge har kjøpt opp eiendommer i utlandet for 73 milliarder, samtidig som de selger ut skoger i Norge for store summer til utenlandske oppkjøpere. Det samtidig som denne "Stortingsmakten" raner befolkningen med bompenger for å kunne ferdes på folkets egne betalte og bygde veier i landet, finansiert med folkets egne skattepenger. Landsforræderne i Stortinget bør svare for sine handlinger mot land og det norske folk, der de frarøver kommende generasjoner livsarven! Man husker krigsoppgjøret og straff for landssvikere!

"Mennesket er født fritt, og det er overalt i lenker." 


14 mai 2013

Åpent brev til Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen, fra Menneskerettsjurist Marius Reikerås.

Norsk lov brytes stadig i forvaltningen under denne Arbeiderpartiregjeringen. Grunnloven er satt til side. Rettsikkerhet eksisterer ikke for den lille mann og kvinne lenger i dette landet. Fylkesnemda har ikke myndighet til å avsi dommer i barnefordelingssaker. Likevel så herjer barnevern med mange barn og familier, med dette forvaltningsorganet til hjelp. Det er kun norske domstoler som har myndighet til å avsi dommer.
Her snakker Menneskerettsjurist Marius Reikerås om også dette maktmisbruket under demonstrasjonen for gransking av barnevernet i Norge, som gikk i Trondheim 3 mai, dette år.

"Att: Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen
Akersgata 59
Postboks 8036 Dep 0030 Oslo

Brevet legges ut på Facebook til allmenn orientering

VEDRØRENDE: FYLKESNEMNDENE OG FORHOLDET TIL DEN EUROPEISKE MENNESKERETTSKONVENSJON. 

ÅPENT SPØRSMÅL TIL STATSRÅDEN. 

Mener statsråden at fylkesnemnda oppfyller de forpliktelser som Norge har etter Menneskerettskonvensjonen? 

Begrunnelse og redegjørelse for spørsmålet: 

Dette brevet er skrevet på vegne av svært mange nordmenn som har fått sine skjebner forseglet av fylkesnemndene. De uttallige skjebnene som fylkesnemndene rår over, blir beskrevet og delt på sosiale medier. På den måten kan de som føler seg utsatt for urett, være aktive i et sosialt medium og dermed oppstår det et felleskap for de som av ulike årsaker har fått livene sine snudd opp ned som følge av det de mener er offentlige overgrep. . 

Det fine med slike sosiale medier, er at det kan brukes til å dele kunnskap og dermed øke folks bevissthet omkring de rettigheter som de faktisk har.
I denne forbindelse, er det derfor flere og flere som lurer på om fylkesnemndene, siden ordningen ble opprettet, har vært i strid med de krav som følger av internasjonale konvensjoner som Norge er bundet av.
I NOU 2005: 09 står det under Ressursbruk og rettssikkerhet i fylkesnemndene for sosiale saker følgende:

”Retten til en rettferdig rettergang finnes igjen i en rekke internasjonale menneskerettighetsinstrumenter
Fokus her skal holdes på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon artikkel 6 (1).

Bestemmelsen kommer ikke direkte til anvendelse på barne- og sosialnemndene. Det er tilstrekkelig at den rettslige prøvingen av barne- og sosialnemndenes vedtak er i samsvar med kravene i bestemmelsen."

Her sier den offentlige utredningen rett ut at EMK artikkel 6 (1) ikke kommer til anvendelse på fylkesnemnda.

Staten mener at så lenge de ordinære domstoler er et tribunal som kan overprøve fylkesnemndas vedtak, så gjør det ikke noe om fylkesnemnda selv ikke oppfyller kravene til EMK artikkel 6.

Staten har altså trukket den slutning at EMK ikke krever oppfyllelse av artikkel 6(1) for et førstelinjeorgan som fylkesnemnda, fordi avgjørelsene er undergitt full overprøving ved ordinære domstoler som oppfyller konvensjonens krav.
Det er imidlertid svært tvilsomt om statens standpunkt får anvendelse på fylkesnemnda. I andre avgjørelser for Den europeiske menneskerettsdomstol, har dette forgjeves vært påberopt fra statenes side, idet EMD har krevet artikkel 6(1) oppfylt også i førsteinstansbehandlingen, altså for fylkesnemnda.

En særlig grundig drøftelse av problemstillingen finnes i De Cubber, Series A no. 86 para 31-33. Saken, som var mot Belgia, gjaldt i korthet spørsmål om artikkel 6(1) var krenket i en straffesak der undersøkelsesdommeren i saken senere deltok som dommer under pådømmelsen i første instans. EMD konkluderte med krenkelse fordi domstolen ikke hadde vært uavhengig og upartisk. Spørsmålet var dernest om dette var reparert ved ankebehandlingen, som De Cubber ikke hadde noe å innvende mot. Dette ble besvart benektende, idet EMD i denne saken krevet at artikkel 6(1) måtte oppfylles også ved førsteinstansbehandlingen med følgende bærende begrunnelse:
«Article 6 para. 1 (art. 6-1) concerns primarily courts of first instance; 
Synspunktene fra De Cubber i 1984 er fulgt opp i senere saker, blant annet i rekken av dommer i de engelske krigsrettssakene hvorav den første var Findlay, Reports 1997-I no. 30.

Dommene tilsier at domstolsbetegnelsen forplikter. Når man befinner seg på kjerneområdet for dømmende virksomhet i artikkel 6(1), løsning av privatrettslige tvister og pådømmelse av straffesaker, har partene krav på en behandling ved den domstol som stilles til rådighet som den ordinære førsteinstans som fullt ut må oppfylle kravene i artikkel 6(1). Vesentlige svikt på dette punkt vil ikke kunne rettes opp ved ankebehandling.

I Ot.prp. nr. 64 (2004-2005) som gjelder lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester og lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester (sosialtjenesteloven) m.v erkjenner da også ditt departement at fylkesnemnda ikke er en førsteinstans.

Jeg siterer fra kapittel 10 "Rettslig overprøving av fylkesnemndas vedtak etter barnevernloven":

"Barne- og familiedepartementet og Justisdepartementet har imidlertid kommet frem til at den mest effektive og enkleste måten å korte ned den totale saksbehandlingstiden i barnevernsakene på, er at fylkesnemndenes vedtak kan bringes direkte inn for lagmannsretten. Det kan hevdes at når lagmannsretten blir førsteinstans, ....."

Avslutningsvis vil jeg bemerke at EMD gjentatte ganger har presisert at begrepet "tribunal" eller "court" er et autonomt begrep. Hva det kalles i de respektive land, er dermed ikke avgjørende.

Fylkesnemnda er et forvaltningsorgan, som foretar de mest alvorlige inngrep overfor enkeltindividet. Denne ordningen, som også fra statlig side erkjennes ikke tilfredsstiller EMK art 6, har dermed etter all sannsynlighet vært konvensjonsstridig siden den ble opprettet.

Det bes om statsrådens svar på dette. Svaret vil, når det er gjort kjent, legges ut på Facebook.

Bergen den 14.5.13

På vegne av alle de som ber om svar: 
Marius Reikerås"


Anbefaler også å lese denne kronikken om barnevernet, skrevet av barnevernspedagog og sosiolog, Salve Bjorå: «I mitt arbeid med barnevern har jeg sett en utvikling med skjerpede fronter og økt profesjonsmakt, hvor trumfkortet «barnets beste» trekkes ut av ermet som det uangripelige argument»

Stoltenbergregjeringen knust i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg nok en gang.

Staten under Arbeiderpartiet er slått knockout nok en gang i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Også denne gang er det juristen Herman J. Berge som lever i eksil i Tonga, som har satt Stolenbergregjeringen på potta. Dette viser hvor råtten denne regjeringen er. Det finnes ikke rettsikkerhet i norske domstoler lenger. Mafiaen i Arbeiderpartiet har tatt fra folk den!
Norsk presse er taus om saken. Pressen kan ikke påberope seg å ikke kjenne til det, for jeg har personlig sendt de beskjed  med link til saken. Både VG, Dagbladet, Aftenposten, Bergens Tidende, Adresseavisen, Journalistforeningen og Redaktørforeningen har fått beskjed. Dette viser nok engang hvordan norsk presse opererer politisk ved å beskytte Arbeiderpartiet i sin pressedekning.

Saken gjelder: "Arne Kristiansen søkte om patent i 1990. Patentrettigheter gis beskyttelse i 20 år, regnet fra den dag søknaden blir inngitt. Etter utløpet av denne perioden, er det fritt frem for hvem som helst å benytte teknikken og løsningene som er beskrevet i patentsøknaden." Staten har trenert den hele veien.
Jurist Herman J. Berges vurdering av saken kan leses her.


Behandling av saken i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg kan leses i denne linken.

Gratulerer Herman J. Berge!
- for nok en seier mot maktovergriperne i Arbeiderpartiet, og gratulerer til Arne Kristiansen!

07 mai 2013

Tiggere inntar landet

I år som i fjor og årene før er tiggerne på vei til Norge, hvor de inntar storbyene til plage og irritasjon for store deler av befolkningen. Lommetyverier og ran er endel av gesjeften de driver mens de er her. I Oslo, Bergen, Trondheim og Drammen topper rumenere lista over utlendinger som blir tatt for vinningskriminalitet. Folk er redde, folk er sinte, folk går omveier der de sitter i gatene og rasler med begrene sine og noen drar på sure trekkspill de ikke kan spille på, som blir mer å høres som sjenerende støy. Mange av de er så frekke at de kommer helt opp i ansiktet på en og rasler med disse begrene, hvor de freser som villkatter om du bestemt ber de trekke seg unna. Jeg har selv opplevd det flere ganger og jeg misliker å få fremmede mennesker så opp i ansiktet mitt, som jeg ikke har invitert inn.

Arbeiderpartiet besluttet på landsmøtet sitt å la det fortsatt være lov å tigge i dette landet, tross de massive protestene fra befolkningen. En spørreundersøkelse i Adresseavisen hvor over 20.000 mennesker svarte viste at over 95% ville ha slutt på tiggingen. Tross det så handler politikerne mot folkets ønsker. Det defineres som politisk forræderi, når en regjering som er valgt inn av folket går mot folkets vilje.

Botanisk hage er nødt å innskrenke åpningstidene på grunn av tiggerfølgene som slår seg ned i parken og driter ned hagen der. Det er ikke trygt og forsvarlig å la barn og folk ferdes i hagen der med all den menneskelige avføringen som tiggerne legger fra seg i buskene der. Når bedrifter slik må innskrenke åpningstidene så blir det også mindre behov for ansatte. Er det riktig at norsk næringsliv og serviceinstitusjoner skal lide og ansatte skal bli arbeidsledige eller miste stillingsandel som følge av at disse tiggerne skal få lov å herje fritt i landet her?
Tok et dypdykk i arkivet og fant en artikkel fra 2008 hvor lensmann Even Olden i Trysil besluttet å straffe folk som tisset i naturen på påskefjellet, med å heve bøtene på den slags etterlatenskaper i naturen til hele 10.000 kroner. Det nærmer seg et paradoks, når rumenerne kan tillate seg å drite og urinere ned parkanlegg og trappeoppganger i tettbygde bystrøk, uten konsekvens fra denne regjeringen.

Faremo sa man ikke kunne forby fattigdom. Nå er det ikke de fattige som har ressurser til å komme seg hit til landet å drive med denne aktiviteten. De fattige har mer enn nok med å skaffe seg penger til mat så de greier ikke å skrape sammen så mye penger at de har til reisen til Norge, og hjemreiser flere ganger i løpet av sommersesongen.
De som er fattige har krav på sosialhjelp i Romania, hvor de kommer fra.

Se dokumentaren under her, som BBC har laget om de rumenske tiggerne i London. Se hele filmen og da viktig å få med slutten. Hvor reporterene følger de til Romania og filmer hvordan de bor der:"Musepiss fra Jens"

Spetalen kalte budsjettet til den rødgrønne regjeringen for musepiss. Trygve Hegnar gjentar det i intervjuet som ligger i denne linken. Han mener skattepakken til Jens er noe ordentlig tull. Lettelse til næringslivet til 3 milliarder. De vil senke skatten fra 28% til 27% for næringsdrivende
Bare selskap med stor omsetning tjener på dette, de små selskaper tjener ikke særlig penger og da sparer de heller ikke noe. Derfor kommer det ikke små bedrifter til gode og oppmunter ikke til å starte næringsvirksomhet i utkantsstrøk.Tenk en selvstendig snekker eller annen håndtverker som sitter igjen med 100.000 kroner i overskudd. Hva er vel 1000 kroner spart? Det er en vits!

Samlet er det mellom 800-900 milliarder kroner i skatter som trekkes ut av befolkningen i Norge. Hva er vel tre milliarder? Jo, man kan absolutt kalle det for musepiss.
Anbefaler alle lesere å høre Trygve Hegnars slakt av budsjettet, som som ligger i linken lenger opp.

"Alle monner drar, sa musa da den pissa i havet."

06 mai 2013

Statlig kvalitetssikring i A-hus

Kaoset i Ahus er vel etterhvert viden kjent etter all støy som har vært rundt det nybygde sykehuset i sør. Det er nå fem år siden Akershus Univeritetssykehus ble åpnet. Allerede før sykehuset ble åpnet kranglet de om hvordan det skulle sluttføres. Det endte med at det ble 30.000 kvadratmeter mindre enn planlagt. Nå er det 100.000 flere innbyggere som tilhører den kretsen. Det er alt for lite kapasitet, hvor pasienter må ligge på gangene og i korridorer. Den tillitsvalgte sier at de ansatte ser nedover fulle korridorer hver dag.
"SINTEF har enda ikke vært på befaring på sykehuset" står det på TV2-nyhetene.
Likevel konkluderer de med at det er god nok kapasitet. Man kan sannelig stille spørsmål om noen får penger under bordet for å lage en slik rapport! Hvordan kan de levere en rapport, uten å ha foretatt undersøkelser som holder?

Man kan sannelig stille spørsmål hva denne kvalitetssikringen til staten er verdt!

05 mai 2013

Arne Hjeltnes tale på landsmøtet for Høyre

Arne Hjeltnes tale på landsmøtet for Høyre synes jeg var veldig fin. Han tok de rød-grønne på kornet mange ganger, på en slik måte at det var en fornøyelse å høre.
Vil gjerne dele den fornøyelsen med dere, og dere hører den ved å klikke denne linken.

Hjeltnes berørte derimot ikke Høyres tilknytning til FNs nye verdensorden. Hvor også Høyre vil legge norsk makt under denne nye verdensordenen, New World Order. I deres plan skal alle land styres derfra, i den nye verden uten landegrenser, som partiet jobber for. Høyre har mange bilderbergere i sin elite.

Mange lurer på hvor jeg står politisk. Adresseavisens sosialistiske journalist, Knut Okkenhaug stemplet meg høyreekstremist, det med hjelp av redaktøren Arne Blix. Det var hans måte å forsøke å bringe meg til taushet i den offentlige debatten, -at det skulle virke mot sin hensikt skjønte de vel ikke. De siste måneder har over 30.000 mennesker vært innom og lest i denne bloggen. Det er ganske bra til å være en politisk blogg!
Jeg er verken høyreekstremist, rasist, hitlersympatisør (nazismen var sosialistenes verk) eller breiviking eller noe annet fandenivoldsk man kan båssette meg med. Jeg er et menneske med egen fri vilje, som ytrer hva jeg selv mener er rett og galt, jeg er gammel nok og har nok kunnskap om mennesker og samfunnet vi lever i, til det! Uavhengig av hva noe parti mener og står for. Jeg vil ha ærlige politikere i regjering og på Storting som jobber som folkets representanter. Det er det som er demokrati! I dag er det dessverre alt for mange politikere som jobber mot den norske befolkningens ønsker og behov, hvor den korrupte sosialistiske pressen hjelper de i det arbeidet.

Makten tilbake til folket, det er min kampsak!
Politikere som jobber for det, har min sympati og stemme.

Legger inn link til menneskerettigheten, som Norge har forpliktet seg til å følge. De brytes hver dag i dette landet. Norge er degradert fra å være en A-nasjon til å bli B-nasjon som følge av dette misligholdet.
Det er viktig å merke seg at Menneskerettighetene står over Grunnloven.
Mange tror at man er nødt å gå alle rettsinstansene i Norge (Tingrett-Lagmannsrett-Høyestrett) for å klage sine saker inn til menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Det er feil. Man kan når som helst sende klage dit.
I barnevernsaker pålegger fylkesnemda handlinger hos foreldre. De har ingen fullmakt til å sette domsavsigelser. Anmeld barnevernet for brudd på menneskerettighetene og kjør sakene rett til Tingretten. Ikke la mennesker uten kompetanse raljere med dere! Har dere ikke en advokat som vil bruke menneskerettighetene, så kast han og skaff en ny. Da er han ikke god nok på sitt fagfelt!

04 mai 2013

Demonstrasjon for granskning av barnevernet

I går, 3. mai, var det demonstrasjon på torget i Trondheim for gransking av barnevernet i Norge.
Jeg var opptatt på formiddagen med andre viktige ting, så jeg fikk ikke vært tilstede da, men dro dit på ettermiddagen. Det ble en dag med mange sterke inntrykk.

Det startet da jeg kom hjem fra gjøremål på formiddagen. Jeg fikk nok en telefon fra en fortvilt forelder. Det har blitt mange etterhvert. Der nedbrutte fortvilte foreldre tar kontakt med meg, for de tror jeg er journalist siden jeg har skrevet litt om barnevernet rundt om på forskjellige medier.
Jeg skriver generelt mye om det som berører overgrep mot mennesker. Dette er etterhvert blitt min kampsak, der jeg stadig er vitne til at overgrep skjer mot mennesker fra det offentlige. Betal din skatt med glede, husk alt du får tilbake fra denne velferdsstaten! Kyss meg i røva... kan jeg bare si til det. Pedagogisk fin formulering? Nei så absolutt ikke, men nå får det være nok av overgrep mot folk! Mennesker blir jaktet som fritt vilt i dette landet av staten og barnevern, som om det var satt dusør på menneskene, og kanskje er det det? Mange innen barnevernsarbeidet ser visst store penger i dette arbeidet, som fortoner seg som rene barneindustrien. Nei nå må du gi deg, sier kanskje du? Hvor mange saker har du selv fått innblikk i, som fornekter all den urett som ikke rammer seg selv? Når har DU tenkt å rekke ut en hånd til mennesker som blir fullstendig overkjørt, og som trenger litt av din styrke og støtte?

Tilbake til denne forelderen som ringte meg, så hadde barnevernet vært og hentet barnet i skolen, der det bor på en annen kant av landet hos sin mor. Far er en ordentlig mann, god utdannelse, god jobb, eget hus og familie. Han har aldri forsømt sitt barn, eller lagt hånd av negativ karakter på sitt barn. Denne far vil gjerne ha barnet sitt boende hos seg, når mor er blitt fratatt det. Men fylkesnemda har bestemt at det får han ikke. Barnet skal flyttes til en helt annen kant av landet. Noe som gjør at kontakt med far blir enda vanskeligere, når avstanden blir dobbelt så stor som tidligere. Dette er jo ren og skjær utspekulert trollskap fra de barnevernsansatte og involverte som utøver makten i barneoverdragelsen. Jeg lurer virkelig på hva de er satt sammen av! Disse aktørene i barnevernet og fylkesnemd som har fattet beslutningen, kan umulig ha kunnskap om barnesinnet eller det fagarbeid de har begitt seg innpå. Der skorter det på langt mer enn sunt vett!
Etter flere slike telefoner den senere tid, var det en selvfølge å stille opp i demonstrasjonen for gransking av barnevernet, som gikk i Trondheim i dag.


Menneskerettighetsjuristen Marius Reikerås gikk på podiet og holdt en appell like etter at jeg ankom. Han hadde mange eksempler å komme med. Blant annet en gutt på 16 år fra Trøndelag, som var tatt av barnevernet og flyttet til en institusjon sørpå. Gutten likte seg ikke der og ville hjem til sin far. Gutten stakk av fra barnehjemmet og dro hjem til pappan sin i Trøndelag. Da møtte barnevernet mannsterke opp med tre personer pluss to politibetjenter for å hente gutten. Gutten stakk av i strømpelestene og sprang det han greide i snøen bortover veien, men politibetjentene nådde igjen den 16 år gamle gutten. De smelte han i bakken med makt og satte på han håndjern og slik ble han fraktet i bil flere timer tilbake til institusjonen. Marius Reikerås publiserte bildet på Facebook, hvor 90.000 mennesker har delt bildet videre. Han ble truet med anmeldelse for dette, men Marius er ingen reddhare og svarte med at offentlige tjenestemenn bør kunne svare for sine handlinger offentlig, om ikke er det de som har et problem. Offentlige tjenstemenn skal jo ikke øve handlinger som ikke tåler innsyn i deres fremgangsmåter mot barn. Hva hadde skjedd om en forelder hadde lagt barnet sitt i bakken med makt? DET ville vært en overgrepssak hvor barnevernet kom og hentet ungene det! Men hva når det er barnevernet selv som faktisk begår fysiske overgrep mot barn, som i dette tilfellet?....


Psykolog Einar C. Salvesen var den neste ut med en lengre redegjørelse over barnevernets arbeid. Han har selv vært sakkyndig i barnevernssaker tidligere. Han orket ikke mer av det så han trakk seg ut. Salvesen orket ikke for at han var lat, men på grunn av det han så innenfor dette arbeidet av aktørene som var involvert. Han sa han ikke hørte noe fra andre psykologer som sakkyndige. De var tause om det som skjedde.
Han mente at atferd til barn som var avvikende fra normalen ikke kunne tilskrives foreldrene, men derimot savnet etter mor etter å ha blitt skilt fra henne, endret atferden til barnet. Man kan jo bare tenke seg selv om man ble skilt fra det mennesket man var mest knyttet til på jorden med tvang, hvordan man selv ville reagert? Vi som blir bedt om å tenke slike tanker, vi er voksne, som har lært å beherske oss innenfor de sosiale rammer som er akseptert av samfunnet. Barn derimot de er uslepne diamanter i så måte, de følger det naturlige instinktet. Dette vil altså barnevernet sykeliggjøre?
Salvesen sa også at sakkyndiges påstander av diagnoser hos mor ofte blir fulgt opp med redegjørelse for konsekvenser disse kan ha med nye diagnoser og som da brukes mot mor som sannhet. Hun blir da diagnosert "personlighetsforstyrret", helt til hun kan dokumentere at det er feil. Innen det kommer så langt har det gått to år og da bruker barnevernet "barnets tilknyting" som argument for å holde ungene adskilt fra mor. Han sa barna ble traumastisert etter forsterhjemsoverføringer der de blir isolert fra besteforeldre, onkler og tanter. Salvesen snakket også om foreldre fra andre kulturer, som ofte er blitt fratatt ungene den senere tid. Årsaker til at de bli fratatt ungene er at de dasker og slår ungene. Han mener barnevernet ikke prøver nok å kommunisere med disse foreldrene og at atferden deres lett kan endres med å snakke med dem om norsk kultur og regler som gjelder her i landet.
Einar Salvesen sa det drives hekesjakt på foreldre i skolen, han spurte om det virkelig var voksne utdannede mennesker i stillingene. Barnevernets ansatte har for dårlig kompetanse der de går inn i familier i stedet for å sette inn hjelpetiltak. Det er det største problemet sa han.
Sakkyndige psykologer blir hørt i retten, de har definisjonsmakten i rettsaler og det er skummelt sa han videre, da han ikke forstod hvordan de kunne fatte beslutninger der på spekulatære beskyldinger. Ut fra det trekker de konklusjoner om manglende omsorgsevne. Det er manglende samsvar med observasjoner og konklusjoner, hvor dommere bøyer seg i støvet for konklusjonene i følge han.
Salvesen sa han følte seg schisofren da han mente at det måtte jo være noe der. Det er blitt små totalitære systemer som i Sovjetunionen sa han. Forskjellen var at i Sovjet så ser de alvorlige ut, mens her i Norge smiler de. Han sa sakkyndige overfører sine meninger for hvordan de selv lever, på hvordan andre skal leve sine liv.
Les også denne artikkelen av Einar C. Salvesen.

Det var også fritt frem for publikum som var tilstede å komme opp å berette sine historier. En somalisk mann opplevde at barnevernet kom og hentet den tre måneder gamle babyen deres på asylmottaket på grunn av at barnet ikke så sin mor i øynene, mens de var på besøk der. Men disse utdannede barnevernsansatte observerte at barnet så på dem. Det var på det grunnlag barnevernet mente at noe var fryktelig galt og at barnet burde fjernet fra moren. Den somaliske mannen, som virket høyst fornuftig og oppegående, tross fortvilelsen over å mistet barnet til barnevernet, sa det var naturlig at et lite barn ser på barnevernsansatte når de kommer på besøk, for den lille er i en alder at barnet oppdager verden. Barnet vil alltid se på noe som er nytt med forundring. Barn er nysgjerrig når de oppdager verden.
Vi som er foreldre selv og har sett våre barn, vi kan vel skjønt si oss enig med den somaliske mannen i et slikt ressonement?!

Elisabeth Kjelstad som ledet demonstrasjonen avsluttet med at denne demonstrasjonen ikke slutter i dag, men at den starter i dag. Det mens faklene brant i hendene på demonstrantene som var møtt frem for å støtte saken. Hun opplyser også om gruppen hun har opprettet på Facebook, som heter "Vi krever gransking av barnevernet".Vi vil nok se flere slike samlinger med opprør rundt om i landet. Hvor befolkningen ikke lenger finner seg i barnevernet og statens overgrep mot barn og familier. En stat som etterhvert er blitt folkets fiende.

Takk til Elisabeth og alle som bidro til at dette ble en flott markering!
Jeg vil også rette en stor takk til alle som deler sine historier, som engasjerer seg mot det offentlige, som innhenter dokumentasjoner, som jeg får bruke i min blogg for ytterligere å bringe informasjon ut til befolkningen! Dere bidrar i stor grad til å gjøre denne bloggen levende. Det dere har satset, med resultat å bli heksejagd av presse og myndigheter som følge av engasjementet, i likhet med meg selv, det har banet vei for mange.

Jeg mener det er viktig at mennesker får vite hvilke pengestrømmer som går i barnevernet. Se selv hva fosterforeldre og barnevernsinstitusjoner mottar i støtte for hvert samværsdøgn de har med fosterbarn i skrivet under, som kommer fra det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement . Jens Stoltenberg sa før valget for fire år siden at han og hans regjering skulle skaffe flere arbeidsplasser. Jeg tror ikke det var barnehandel det norske folk forespeilet seg da.Barn er blitt handelsvare i Europa. Se til England hvor barnevernsinstitusjoner er havnet på børsen. Hvilken retning, hvilken familiefiendtlig statstyrelse... Galskapen må stoppes.

En barnevernsleder som angriper advokaten for å føre sin sak for klienten, hvor egnet er en slik til å kle en slik stilling? En slik maktovergriper har kanskje liten erfaring med å takle mennesker som står opp for loven og det norske folk? Det finnes autoriteter som tror de kan sette til side lovverket og ture frem som de vil, uten konsekvens.

Oppdagert 18.11.13 
Klassekampen skriver at rektorer i videregående skoler ikke vil ha barnevernsbarn og legger press på institusjonene om å ta ungdommene ut.

Tenåringsforeldre på 15 og 16 år blir fratatt sitt nyfødte barn. De fikk kun to måneder sammen med barnet sitt, tross at besteforeldre ønsket å stille opp for de unge foreldrene. Advokaten, til det unge paret, Venil Katharina Thiis mener barnevernet øver maktmisbruk når de fatter akuttvedtak. Hun sier videre til NRK.no at de advokater som har jobbet mye innenfor barnevernsområder ser misbruk av akuttvedtak i stor stil og håper Høyesterett kan sette en stopper for det.

Les også:


Les også: