31 mai 2013

Justisminister Grethe Faremo lyver!


Morten Ørsal Johansen (FrP) stilte Justisminister Grethe Faremo spørsmål rundt Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet, etter at urovekkende forhold ble avdekket der. Han spør om hun er kjent med forholdene. Hemmelighold av kommunikasjon mellom to offentlig organ, sladding av dokumenter som utleveres til angjeldende parter og urovekkende utøving av tillagt myndighet. De har også praktisert i lengre tid ulovlig i strid med Arkivloven, noe de er politianmeldt for.

Justisminister Grethe Faremo skriver i svar til FrPs representant Morten Ørsal Johansen, på Stortingets side: "Departementet er ikke kjent med at det foreligger forhold som gir grunn til å trekke Tilsynsrådets dømmekraft og integritet i tvil."
Dette skriver altså selveste justisministeren tross at det foreligger bevis for at det motsatte er tilfellet.
Knut Helge Jacobsen med flere fra gruppen NORM på Facebook, tilskrev Justisdepartementet denne saken:
"Justisdeparetementet.
I Høyesterett den 22.11.2006, HR-2006-01969-A, (sak nr. 2006/1490)
uttalte førstvoterende – som fikk tilslutning av tre andre dommere – at
det som hovedregel bør reageres med ubetinget fengsel når et forsettl
ig
trygdebedrageri i omfang overstiger ca. 60 000 kroner. I tillegg kommer selvsagt inndragelse av det for mye mottatte beløp.
Denne type saker omfatter mennesker med ofte svært begrenset juridisk kunnskap.
I KOFAs sak 2009/ 229, er Tilsynsrådet i realiteten dømt for å ha ulovlig utbetalt over 12 millioner kroner til Tilsynsrådets revisor, Stiansen & Co. Ekstra graverende blir dette fordi Tilsynsrådet leder, Christian Bruusagaard og Stiansen & Co sin eier, Svein Erik Stiansen, begge er forretningspartnere i andre anliggender. Dette er også disse to som har inngått og signert de ulovlige kontrakter.
I denne saken er imidlertid ingen personer i Tilsynsrådet straffet, ei
heller er det ulovlig beløpet på over 12 millioner kroner krevet inndratt.
Snarere tvert om. Selv etter boten fra KOFA, så har Tilsynsrådet fortsatt
å bruke Stiansen & Co som sin revisorforbindelse.
I denne saken sitter det et helt nettverk med tung faglig juridisk kunnskap.
Når vi setter disse sakene opp mot hverandre, blir forskjellsbehandlingen svært grov.
I Kapital artikkel, 3/2011, stiller Kapitals journalist følgende
spørsmål til Bruusgaard:
”Er Justisdepartementet informert om saken?
Ja, selvfølgelig, sier Bruusgaard.”
Jeg ber om å få innsyn i den korrespondanse som har vært mellom Bruusgaard og Justisdepartementet etter at Tilsynsrådet ble dømt i KOFA- saken, slik Bruusgaard hevder."


Tilsynsrådet ble i nevnte vedtak ilagt en bot på 400.000 kroner, for ulovlig direkte anskaffelser av revisjonstjenester. Det kongelige justis- og beredskapsdepartement opplyser at de er kjent med saken og opplyser videre om at det har vært dialog mellom Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og Justis- og beredskapsdepartementet etter ileggelse av overtredelsesgebyret.

Med tillatelse fra Jacobsen legger jeg ut svaret han fikk her, som dokumenterer dette og Faremos løgn:Hva er det Justisminister Grethe Faremo her forsøker å skjule for befolkningen? Dette er jo avdekket løgn fra Norges høyste rettslige instans, som skal ivareta lov og orden i dette landet og sørge for at alt går riktig for seg i tråd med lovverket. Kan man stole på en løgner? Man kan sannelig spørre seg hva mer forsøker denne Justisminiseren å skjule for befolkningen?

Vi lever i en rettsløs røverstat under denne regjeringen. Det er sannelig på tide å våkne folkens!

Les mer om Arbeiderpartiets overvåking i boken Grogate som kan lastes ned her. Boken er på over 1000 sider og er inndelt i kapittel, hvor en lett kan søke seg frem i tema.
Den omhandler blant annet bedriften Norasonde, som var en fordekt produksjonsbedrift for spionutstyr, der de skjulte hva de holdt på med under dekke av å være landets første arbeidstreningsbedrift for psykisk utviklingshemmede. De hadde ikke vettet som skulle til for å stille spørsmål til arbeidet. Daglig leder var far til Gro Harlem Brundtland og hennes onkel hadde også en sentral stilling i bedriftens ledelse. Det står også om APs makt over mediene. Boken skal være skrevet av en tidligere statssekretær og en pensjonert major fra det norske forsvaret.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.