23 juni 2014

Er Høyesterett blitt arbeidssky? Eller skorter det på kunnskap?

Lover og regler har vi for det meste, men det som er frustrerende å se er at det ser ut til å gjelde to sett lovverk i Norge. Ett for den lille mann og kvinne, og ett for den mer eller mindre selvutnevnte eliten i landet, som til tider herjer stygt med folk som blir utsatt for overgrep av ymse slag, hvor de ser seg nødt til å kontakte rettshjelp og få sine saker prøvd for domstolene, for slik å bli ruinert av rettsutgifter.
Etter at den forrige regjeringen økte rettsgebyret og satte det så høyt at meningmann i landet uten oppsparte midler kunne forskuttere dette, så sank ytterligere rettsikkerheten. Folk med dårlig økonomi, så seg ikke lenger i stand økonomisk å kjøre sine saker i rettsystemet, samme hvor mange overgrep og lovbrudd de ble utsatt for. Det ofte fra statlige forordninger som eksempel NAV.
Siden jeg blogger får jeg ofte tilsendt saker. Noen av de bringer jeg frem her på bloggen. Jeg synes det er viktig at folk i landet får se hvordan "systemet" fungerer. Av og til bistår jeg også med dokumentskriving opp mot ulike instanser og stiller støttende i rettsaler. Dette frivillige arbeidet gir meg ikke en krone i inntekt. Heller ikke denne bloggen, som man ser er uten reklame. Det er et engasjement for rettferdighet som driver meg til å skrive, og til å hjelpe. Når folk ikke har penger til juridisk profesjonell bistand, så er man et medmenneske og er med å tar samfunnsansvar som voksent individ.

Her vil jeg presentere sider av en sak som menneskerettsjurist Marius Reikerås har hjulpet et menneske med. Reikerås hjelper også mennesker som blir holdt nede av rettsmyndighetene i landet. Så vidt jeg vet så driver heller ikke han privat praksis som gir inntekter av det nasjonale dugnadsarbeidet for staten. Saken i seg selv kjenner jeg ikke, men jeg reagerer på Høyesteretts arroganse, der man kan se i scannet kjennelse under, at Høyesterett beordrer at de ikke vil ta saker hvor Reikerås hjelper mennesker, der han har hjulpet mange med juridisk saksgang opp mot rettsmyndighetene.
Jeg har lyst å sette Høyesteretts justitiarius på potta og be han lese Menneskerettighetene, som er del av Norges Grunnlov. Der de kommer i konflikt har Menneskerettighetene forrang.
Såvidt jeg vet har jurist Marius Reikerås høy anerkjent kompetanse, utdannet som han er ved UIO med flotte resultater, således må man vel anse han også sakkyndig for en rettsak, om han fører penn og ord for et menneske som ikke har ressurser til å leie kostbar advokatbistand. Høyesterett viser i kjennelsen under til Tvistelovens 3-3, 4.ledd, hvor det står: "Retten kan tillate at en annen skikket myndig person opptrer som prosessfullmektig. Personer som driver ervervsmessig eller stadig rettshjelpvirksomhet, kan bare være prosessfullmektig hvis de oppfyller vilkårene i domstolloven § 218."
Ser man nærmere på Domstollovens § 218 punkt 1. står det: "Den som har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap, men ikke har advokatbevilling, kan yte rettshjelp".

Det kan se ut som det plager Høyesteretts representanter at jurist Marius Reikerås har sendt flere saker til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg og vunnet frem med disse, blant annet nordsjødykkersaken som Høyesterett avviste. Å bli parkert slik av en jurist når man bekler det som skal være den høyeste juridiske kompetanse i landet må være flaut for embetsfolkene i sorte kapper i Høyesterett! Når de begrunner med at Reikerås "driver stadig rettshjelpvirksomhet", så bør det ringe noen bjeller i disse kloke hoder i Høyesterett. Gjorde de jobben sin i tråd med lovverket de er satt til å forvalte, så slapp Reikerås å sende så mange saker. Det er deres egen manglende kompetanse på menneskerettigheter som gjør hans aktivitet nødvendig for mange mennesker.

(Utdrag fra Menneskerettighetserklæringen)

I punkt to i artikkel 21 i skjermdump fra Menneskerettighetene over så står det at Dommere skal ta sete i Domstolen som privatpersoner. Man skal huske det var som privatpersoner de fleste dommere tidligere satt og dømte i norske rettsaler, uten å ha signert dommerforsikringene. Således var ingen av lovene de signerte gyldige. (Flexipedsaken) De samme dommerne endret loven og dømte seg selv frikjent fra straffbar handling, tross at Grunnloven helt klart pålegger de å signere disse før de tiltrer sine embeter.
Ser man på punkt tre, så blir også den full kollisjon med flere dommeres tilknytning til frimureriet, der de sverger lojalitet og troskap i eden de der avlegger. Om noen av dommere som her har signert er brødre i brorskapet er meg ukjent. Her ligger en annen sak hvor Norge ble dømt i EMK. Her en annen.
Men det viktige for denne saken er at dommere skal ha høy moralsk karakter. Jeg stiller stort spørsmål ved den moralen, siden de samstemt vil skvise Reikerås ut fra å hjelpe mennesker i rettsaker, med begrunnelse at han fremmer for mange saker. Er de blitt arbeidssky i Høyesterett? Eller er de livredd for å bli mer avkledd for befolkningen, for manglende kunnskap om lovverket og maktmisbruk i norske domstoler? Man kan få inntrykk av det.


Har ikke embetsfolkene i Høyesterett lest Menneskerettighetene? 


Når vår egen Høyesterett ignorer befolkningen som blir utsatt for overgrep fra staten og i rettslokalene der de er satt til å forvalte lov og rett, så er det jo godt at den Europeiske menneskerettsdomstolen (EMK) tar Marius Reikerås og den norske befolkning på alvor. Det er en skam for nasjonen Norge at man må trekke saker så langt. En stat for befolkningen, eller befolkningen for staten, slik myndigheter er ser ut til å mene?Det er flere som er nektet å føre saker for retten. Der "sakkyndige" nekter å ta i mot sakspapirer fra frivillige hjelpere. Trår man makten for nær, kan det se ut som at det settes ut sanksjoner. Denne damen fikk tidligere samme beskjed fra Høyesterett. Hva er det de er redd?Det kan se ut som at advokater som jobber med menneskerettssaker blir forfulgt og avskjediget av den indre sirkel i justisverket i Norge.  Les på Verdidebatt om flere advokater som blir lagt kjepper i hjulene for av disse.

Les også:
Ressurssvake når ikke frem i rettsapparatet vårt, på Forskning.no

Hvem er det som dømmer menneskers lovbrudd i landet? 
Nå har ikke jeg gått nærmere inn i saken på nedenstående dommers handlinger som ligger til grunn for Bergens Tidendes oppslag der en dommer er siktet for korrupsjon. Men enn så lenge saken pågår, så skal slikt få dømme andre, når denne kan se ut til å være kriminell selv? Snakk om bukken til å passe havresekken. Hvor er alminnelig gangsyn igjen innen justisen i Norge? Kan man ha respekt for de sortkledde i rettslokalene, som fortoner seg som narrer og spøkelsekladder, mer enn det som skal være de høyeste innen vårt rettsvesen og aktede tjenestemenn som skal avsi dommer, tjene rett og galt?
Er denne dommeren frimurer, siden han får fortsette sitt virke mens saken pågår? Er det noen som kan bekrefte eller avkrefte det? Broderskapet i rettslokalene, hånd i hånd...


Skjermdump over er hentet fra Bergenavisen her.


Dommeren avviste sak mot Statoil, og fikk jobb i Statoil

Justisembedet i Norge er gjennomsyret råttent!
Økokrim er sperret for innsyn i klientkontoer til advokater. Revisor er eneste som har innsyn og denne har taushetsplikt. Hvordan skal man da kunne nøste opp økonomisk kriminalitet blant hvitsnippkjeltringene, og korrupsjon som foregår i denne staten?
 
Les hele høyesteretts kjennelse her på domstol.no

Brunskvettere med kjepphøye tanker om seg selv. Hvem er de og hva driver dem?

"Spisse albuer" har fått et annet innhold enn tidligere. Før kunne man også oppleve mennesker som brøytet seg frem, på litt framfuse måter, som gjorde at man ble noe satt ut av framferden. Man trakk seg gjerne tilside for slike mennesker, for man ønsket ikke konflikt. De fleste var opplært til at man skulle vise folkeskikk og ikke presse seg frem eller tråkke på andre. Man så gjerne fremfusende mennesker med spisse albuer som frekke i omgang med mennesker. Slik framferd har nådd en ny dimensjon etter at nett ga mulighet for å vise seg frem, og ta del i samfunnsdebatten. 

Det kan se ut som at de "spisse albuer" ikke får like stor makt i dag i samfunnet utenfor nett, der mye av kommunikasjonen mellom mennesker foregår over nett. Streberne, som vil ha et navn, koste hva det koste vil og har tråkket feil. Hadde det bare vært med feilen. Man kunne gjort opp for seg og så gått videre. Lært av den kriminaliteten man har villedet seg inn på og heller brukt erfaringen til noe positivt for at andre ikke skal gjøre samme feil. Men heller trampes det videre med store sko man knapt kan fylle, og hatet øses ut over andre. Opplever man seg større og flottere når man kan latterliggjøre og hetse andre, for deres engasjement?

Motivasjon- drivkraften som får folk til å handle. Hva er det som motiverer så sterkt at man kan få seg til å hetse mennesker de anser som langt mindre ressurssterke enn seg selv? Trude Helen Hole trekker i sin blogg frem et eksempel, der en mann forhåner den nye rettsikkerhetsgruppen som er opprettet for å samarbeide med en stortingsrepresentant. Så vidt jeg vet har ingen i denne rettsikkerhetsgruppen deltatt i verken bedragerioperasjoner eller andre kriminelle handlinger. Det er mennesker som har kjempet og slitt mot et råttent rettsystem, og som vet hvor skoen trykker. Er det av en bedrager disse menneskene som kjemper og sloss for egen og andres rettsikkerhet, skal høre at de er "undermennesker"?

En redaktør skrev en gang: "Få trollene frem i lyset."

La endelig troll vise hvem de er! Det er heldigvis mest tenkende mennesker, som vet forskjell på rett og galt, og som enda eier moral her ute på nett og i samfunnet forøvrig. Innerst inne bor det som oftest noe godt i de fleste, hvor er dette gode? Det er vanskelig å se gjennom hetsen og brunskvettingen de har sølt til seg med. Hva er det man opplever som trussel ved å ha en dialog, og heller forsøke å forstå det man ikke vet nok om, eller i det minste forsøke å forstå ved å lese gjennom et annet perspektiv. Andre kan ha erfaringer og lest endel som gjør at andre kan ha en annen forforståelse for det som debatteres. Det er trist når folk som ellers er flink med bokstaver og ord skriver seg blinde på hets og hat.


Anbefaler å lese: "Konspirasjonsteori" - det magiske ordet som struper samfunnsdebatten


06 juni 2014

Når akademikerne angriper... av Marius Reikerås

Oppdatert
Etter at TV2 bevisst gikk ut i beste sendetid på riksdekkende fjernsyn og regelrett karakterslaktet Marius Reikerås som er jurist og leder for Rettssikkerhetsgruppen, med løgner, så har jeg funnet frem noen publikasjoner som viser at TV2 driver med helt andre ting enn journalistikk. Når man kjenner saken og vet hva som ligger bak, så kan man bare undre på hva denne mafiakanalen fremsetter av usannheter i andre saker og unndrar å opplyse folk i Norge om. En ting vet jeg ut fra det som TV2 her presterte å servere ens for å stanse Rettsikkerhetsgruppen, og det er at jeg aldri mer kan stole på det som den TV-kanalen leverer som opplysninger til folk. Er norsk presse tjent med dette?
Scroll dere ned og les de skjermdumper med linker jeg har lagt inn etter oppdateringer, og vurder selv. Rettferdigheten sitter dypt i de fleste av oss, selv om alt trolig har sin pris for journalister i TV2.
__________________________________________________________

"Dette har vært en interessant uke, med tid for refleksjoner. Høydepunktet var konstitueringen av rettssikkerhetsgruppa på tirsdag. Et prisverdig og etterlengtet initiativ av stortingsrepresentant Ulf Leirstein, som har sett behovet for at noe må gjøres med rettssikkerheten her i landet. Ingen stortingsrepresentant, har tidligere invitert folket så direkte med på hva som må gjøres for å bedre rettssikkerheten.
Det er ikke en dag for tidlig. I lang tid er vi blitt lurt til å tro på en illusjon om at vi bor i en betryggende rettsstat. Men, vi gjør ikke det. Vi bor i en rettsstat som er nedgradert av FN som en B- nasjon på menneskerettene. Og det er individene det går utover.
Er det noe jeg har lært meg gjennom årene, så er det at en ikke skjønner hvor skoen trykker om man er gjemt bak en offentlig skrivebordspult. Man må ha følt problemet på kroppen for å kunne skjønne andre i tilsvarende situasjoner.
Her ligger mye av problemet. Den norske konformiteten er så konstant, at byråkratiet og domstolene nærmest har gått på autopilot i sine holdninger overfor befolkningen. Få har turt å tenke annerledes. I stedet har vi blitt sittende fast i et gjengrodd spor.
Med sosiale medier skjedde det en gradvis forandring. Folk man ellers aldri ville ha truffet, kunne nå utveksle erfaringer. Den som trodde man stod alene i kampen mot overmakten, skjønte at andre var i samme situasjon.
Etter hvert ble den ene til veldig mange. Og motstanden mot regimet økende. Som en konsekvens av dette, er altså rettssikkerhetsgruppa blitt til. Det er en gruppe som skal tale folkets sak, og sette søkelyset på de overgrep som skjer i forvaltning og i domstolene. Trygt forankret i Grunnlovens § 49.
Gruppa symboliserer på mange måter den verdikamp som nå foregår. Det er en kjensgjerning at dommere, advokater, psykologer, byråkrater, akademikere med mer, har hatt tilnærmet monopol på vanlige menneskers rettssikkerhet. Få om noen har stilt kritske spørsmål til HVA slags rettssikkerhet som publikum har mottatt.
Menneskerettene, som er individets viktigste rettslige verktøy mot offentlige overgrep, har i lang tid ligget støvet ned i en skuff, og kun vært brukt i akademiske festtaler.
Mantraet fra dommerstanden og forvaltningen, har vært at vi trenger ikke menneskeretter i Norge. Lovverket er godt nok som det er. Og så lenge dommerstanden er så motvillige med å se på potensielle menneskerettsbrudd, føler mange av advokatene at det ikke er noe hensikt i å påberope dem.
Det etablerte akademia, liker tydeligvis ikke, ei uventet, at noen forsøker å få til forandringer. Det var da også en del voldsomme reaksjoner, særlig fra de innefor akademia og fra noen venstrevidde skribenter, når rettssikkerhetsgruppa ble gjort kjent.
Det manglet ikke på adjektiver. Her var man både tulling, drittsekk, gal, inkompetent og det som verre var. Selv en jusprofessor fra Bergen og en tingrettsdommer i Oslo, hev seg på korstoget. Som om gruppa bestod av demoner som måtte utryddes.
Min påstand er at det er ingen som er verre til å mobbe, enn de som akademisk føler seg hevet over andre mennesker. Jeg har lest så mange barneverns- og påtalesaker opp gjennom årene, at når du leser hvordan det offentlige beskriver den private part, så tror du vedkommende er i slekt med djevelen. Det er en demoniseringskultur blant mange i offentlig sektor, som til dels er hoderystende og bærer preg av ren ondskap og mobbing overfor den det gjelder.
Alle mennesker har gode og dårlige sider, men ingen fortjener den mobbingen som har slått rot blant noen av makthaverne.
De reaksjonene som er kommet, gjør meg bare enda mer overbevist om at rettssikkerhetsarbeidet må fortsette. Rettssikkerhetsgruppa er for folket og ikke for akademia. Derfor er det naturlig at gruppa også består av vanlige menn og kvinner, som vet hvor skoen trykker i systemet gjennom lang erfaring.
At en jusprofessor, en tingrettsdommer eller noen venstrevidde skribenter stempler gruppa som en gjeng med tullinger, skal vi ta med knusende ro. Det sier mye om hva slags menneskesyn som disse besitter.
De har i alle fall bevist, at de mener seg hevet over oss. Det er helt greit for meg. Eller nei. Det er ikke greit. Det er ikke greit at en dommer som er satt til å dømme andre, utviser et slikt nedlatende menneskesyn som det han gjør. Han heter for øvrig Kim Heger og er dommer i Oslo tingrett.
Vi skal ikke falle ned på samme nivå. Det vi skal gjøre, er å jobbe systematisk for å fremme menneskerettene til den vanlige mann og kvinne. Det kan vi gjøre ved å samle historiene til de som utsettes for overgrep å sette de opp mot menneskerettene.
I realiteten er dette en verdikamp. En verdikamp mellom de som forvalter makt, og de som blir utsatt for den.
Det er tydeligvis at noen med makt, nå føler at folket tråkker litt for nære. Bra! Det viser at gruppa har livets rett og at kampen for menneskeretter og likeverd er kommet for å bli.
Ikke mobb kameraten min, var det et slagord som het en gang. Jeg er stolt av gruppa vår og skal være med på å forsvare den til Dovre faller. Det er det litt av livet dreier seg om. Stå opp for sine venner og for det man tror på:)
Ha en flott pinse.))"

Jurist Marius Reikerås (t.v.) og stortingsrepresentant Ulf Leirstein (t.h.)
har her nettopp konstituert  rettsikkerhetsgruppen.
To flotte personer som jobber for den norske befolkningen, og vår rettsikkerhet.

Hva er teori og hva er virkelighet?

Oppdatert:
Her ser man igjen pressen som er ut for å karakterdrepe mennesker med makten de har i pressen. Flere mennesker i Rettsikkerhetsgruppen er mennesker som er blitt sparket og tråkket på av makten i samfunnet fra flere kanter. At enkelte av de i dag lever er beundringsverdig i seg selv etter å ha vært i kamper med Goliat flere ganger. Dette bruker de bedritne journalistene i TV2 mot menneskene, der de har ytret seg i sinne og fortvilelse der de har møtt overmakten som ikke har ville lytte til de, flere ganger. Hvem har ikke ønsket enkelte mennesker dit pepper'n gror og sendt gann etter folk, der de har vært utsatt for umenneskelige maktovergrep, der disse er gjort oppmerksom på overgrepene og hvordan man som offer opplever slike overgrep? Når ord ikke når frem ...

Pressen burde kanskje begynne å levere faglig journalistikk heller enn politisk propaganda og opptre som krigere for makthaverne i landet. Hvem står bak de som har gitt oppdrag, og ønsker å få denne Rettsikkerhetsgruppen fjernet? Hvem innen justisembetet og finansinstitusjonene er redd for å bli gransket? Pressen vet, men de vil ikke og tør ikke røre i materien. Jeg har sett dokumentene som viser at de vet. Hvem biter vel hånden som gir de mat? Med pressestøtte så kan TV2 jobbe for kjeltringene. Nærmere mafiastat kommer vi ikke! Man kan samstundes undre på hvor mange av journalistene som er betalt under bordet for å levere slike skittpakker.

TV2's mafiatropp visste inderlig godt at Marius Reikerås var frifunnet for anklagene mot han, som dere kan se av skjermdumper under. Likevel valgte TV2 å henge han ut som en kjeltring for å frata han all borgelig aktelse i beste sendetid på riksdekkende fjernsyn. Må den journalisten aldri mer få en god natts' søvn, som kan utføre slik djevelskap mot mennesker!Av en eller annen grunn så får man ikke søkt opp saken fra BT ved å google. Er det noen blant maktens mørkemenn som har fått lagt inn sperre, som ikke vil den skal komme frem? Når det gjelder mafiaen som styrer dette landet, så blir man ikke lenger forundret over noe. Hele saken kan leses på Bergens Tidende her.


TV2 fremsatte også beskyldninger om at Marius Reikerås hadde rasistiske motiver, fordi han hadde skrevet på noen nettsteder der det blant annet stoff også har vært publisert det man kaller rasistisk materiale. Sannelig vil meningsdiktaturet som forsøker å kneble befolkningen skremme folk til taushet! Vitner skjermdump under om en mann med rasistiske holdninger? Mine lesere er så oppegående at de vet å vurdere selv, om de bare blir gjort oppmerksom på dokumentasjon som foreligger. Men så lenge pressen, her ved TV2 holder tilbake informasjon og vinkler omtalen i verste mening, ens for å skade og diskreditere, så vill-leder TV2 sine seere og lesere! Kaller dere pressefolk det for faglig journalistikk? Takk til dere! Dere burde få refundert studiepengene deres fra journalisthøyskolene dere er uteksaminert!


Skjermdumpen er tatt fra Bergens Tidende her.Martin Kolberg (AP) krever åpenhet. Burde han tenkt på det før?

Hvor var den åpenheten du her krever av Høyre og FrP, Kolberg, da du og ditt parti svindlet den norske befolkningen i avtalen om delelinjen i Barentshavet der Jonas Gahr Støre ga et helt gassfelt til Russland, tross at dere visste om verdiene som lå under? Sannelig har du frekkhetens nådegave mann, der du nå opponerer mot Høyre og FrP, der du selv har vært med og rundstjålet det norske folk og vært med å fordekke viktige opplysninger for Stortinget! Det finnes benevnelser for slike politikere!
Roy Vega skriver om gassgaven til Putin på Norgesavisen, hvor skjermdump under er tatt fra.


Jonas Gahr Støre holdt tilbake informasjon for Stortinget og således godkjente Stortinget en avtale de kjente verdiene i, og konsekvensene av. Politikere i betrodde verv skal vel legge på bordet all informasjon der avtaler de signerer krever Stortingets godkjennelse. Alt annet er politisk forræderi! I dette tilfellet som går på å føre enorme verdier ut av landet så er det ens med grovt landsforræderi! Dette burde DU Martin Kolberg, som nå viser deg som en så prektig mann i opposisjon at du krever full åpenhet! Jeg finner ikke dekkende ord, som er akseptable på trykk i det offentlige rom, om disse figurer i norsk politikk!!


03 juni 2014

Medisinmafiaen og dop-langerne i norske legeinstitusjoner

Skal man tørre å oppsøke lege og ta legers anbefalinger av medisiner på alvor lenger? Hvor mange innen psykiatrien har spist på seg pillenarkomani, som følge av leger som ukritisk foreskriver medikamenter, som om man skulle tro de har provisjon av omsetningen? Det er blitt oppdaget smøring av leger tidligere.
Leger har gått skole, og vet faremomentene, så de kan ikke unnskyldes når folk blir enda sykere av den foreskrevne medisinen. Får leger sponset mange "studiereiser" til utlandet hos medisinmafiaen, som bruker legene som håndtlangere, slik narkotikabaroner bruker sine langere? Når man leser hva som skrives på Tidsskrift for den norske legeforening "Å selge sykdom", så kan man tenke at det er belegg for at det er en riktig sammenligning.


Tross at det er påvist at det ikke gir virkning, men derimot mange uheldige bivirkninger så driver leger å skriver ut helsefarlige medikamenter som gjør folk syke. Hvor forkvaklet er mennesker som skal være skolert på menneske blitt? Europa hadde Hitler under 2. verdenskrig, men se tullinger finnes fremdeles, og får lov å styre og herje med mennesker. Hvor er vettet hos folk blitt av?? Hvor er politikere som bør stanse galskapen, som ser ut til å være grenseløs, der korrupte leger og medisinmafiaen har fritt spillerom?
Det er på høy tid å rette et sylskarpt fokus på denne galskapens næringsvirksomhet.
Man må ikke glemme at Folkehelseinstituttet er et amerikansk selskap, og siden det er registrert som amerikansk faller det under amerikansk lovgivning for opplysningsplikt ad regnskap. Regnskapet til Folkehelseinstituttet er unndratt offentligheten. Per-Aslak Ertresvåg skriver i sin bok, Makten bak makten,, mye om denne medisinmafiaen Han skriver også at Rockefeller Foundation årlig donerer flere millioner kroner til dette instituttet. Samme institutt som har forsynt seg uetisk og kriminelt av organer på avdøde mennesker, uten pårørendes samtykke. VG skriver de ikke har fulgt lovverket. VG burde skrive riktig, at de har brutt loven. DET ER KRIMINELLE KJELTRINGER!!

Mange kaller det konspirasjonsteorier når man omtaler "legevitenskapen" som medisinmafia. Det er på tide å trekke skylappene opp fra øynene, og begynne å skaffe seg viten og kunnskap, fremfor å heksejage folk som våger å røre i materien. Man skulle tro at også endel bloggere er betalt for å hetse og diskreditere de som våger å belyse svindelen og overgrepene som skjer. En svindel som er farlig for folkehelsa.Se pengeverdiene som er i omløp fra denne galskapen! Er det rart mennesker har nervelidelser, allergier, astma og andre uforklarlige sykdommer de finner opp bokstaver på, etter å ha proppet i seg så mye kjemiske stoffer? Det er snart flere mennesker som er diagnosert med en eller annen lidelse og som er foreskrevet en eller flere faste medisiner, enn friske. Ethvert tenkende menneske bør forstå at dette ikke er en normal utvikling.
Er det slik at denne medisinmafiaen som sponser utstyr i forskningsøyemed og ved legekontorer trekker inn den støtten om leger ikke råder og foreskriver som befalt? Ut fra det man leser i skjermdumpene over så kan en sannelig stille spørsmål ved det. Hvor er media? Er de også kjøpt og betalt, eller når skal de starte med gravende journalistikk, som statstøttede folkeopplysere?

I denne forbindelse bør man også lese Skup-rapporten som heter "Styrt forskning", levert i 2010 av John Hultgren og Ingeborg Moe, som viser at staten vil styre forskningen. Linken er blitt brutt noen ganger, så om den er det når du leser, kan du søke den opp under "Metoderapporter" på skup.no. Hvordan kan vi stole på forskning, og de rapporter som blir forelagt befolkningen, når korrupsjon og galematias rår i hvert ledd fra toppen av, der disse skal skal gi råd til oss mennesker? Gud, tilgi dem ikke! De vet hva de gjør!! (SKUP står for "Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse")

*******************************************************

Nylig er det altså avslørt at Folkehelseinstituttet, som er et amerikanskregistrert selskap, opprettet av David Rockefeller i 1929, har drevet og plukket organer ut av lik, uten pårørendes samtykke gjennom mange år. Det er også fagfolk som går ut med sterke karakteristikker av galskapen som har fått skje:

Skjermdump fra VG, 04.06.14
Hva med respekt for folks religion, tro og enkeltmennesker? Skal folk være redd for at deres kjære blir likskjendet etter sin død, av et statlig institutt, som tar seg til rette som om levningene er statens eiendom og fritt frem? Når gale forskere, uten noen som helst etiske vurderingsevner og uten skrupler røsker organer ut av levninger uten pårørendes samtykke, så gir det sterke assosiasjoner til Mengele, som var Adolf Hitlers livlege under krigen, som etter krigen fikk asyl og en høy forskerstilling i et av instituttene til David Rockefeller. Rockefeller eier forøvrig det meste av legemiddelindustrien i verden, og var den som opprettet "Bilderberggruppen". Der maktpersoner rundt om i verden har årlige hemmelige møter, befolkningen ikke får vite innholdet i.
Det er på overtid at statsmakten i Norge retter skarpt fokus på Folkehelseinstituttets aktiviteter, der de blir brukt som rådgivende organ for anbefalinger når det gjelder helse og medisinering av mennesker over hele helsespekteret. Når mennesker med forskerstatus utviser slik galskap, så kan man bare tenke tanker om hvor mye annen galskap de står bak. Man kan se til alle influensavaksinene, der folk ble mer syke enn friske. Der disse har gitt bivirkninger og gjort folk syke så det er blitt utbetalt flere titalls millioner i erstatninger etter å ha fått ødelagt helsen for livet, etter denne galskapens institusjon med statsmaktens støtte, har fått herje vilt med befolkningen. Hvor mye tjener medisinmafiaen på mennesker som er nødt å knaske dyre medikamenter resten av sitt liv, som følge av de sykdommer eller lidelser de er påført som følge av vaksinene i påskudd av beskyttelse? Tenk!

Norske AP-politikere som ikke går av veien, der det er penger å hente.
Vi husker Karita Bekkemellem som også hoppet over til legemiddelmafiaen. Tidligere helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen jobber som lobbyist på Stortinget for et utenlandsk legemiddelfirma.
Hvilken agenda har de hatt som politikere, og nå som representanter for legemiddelindustrien, som ser ut til å kjøre hva som helst av revegift i mennesker, fordekt som "gode vaksiner", uten skrupler.


Når man leser hva som står i Tidsskrift for den norske legeforening, "Å selge sykdom", så bør statsmakten ettergå Folkehelseinstituttet med argusøyne og sette dette under offentlig gransking! Hvilken rolle har Folkehelseinstituttet i denne galskapens medisinering av folk i landet? Hvem tjener de? Hvem kasserer inn pengene? Hvilke genmanipulerende medikamenter og kjemikalier er det de anbefaler og nær pålegger befolkningen å forgiftes med? Ikke minst, hvor har de ansatte i Folkehelseinstituttet fått sin utdanning og hvem sponset deres utdannelse i utlandet? Fikk de utdanningen sin i ett av Rockefellers studieinstitusjoner og ble formet inn i galskapen? Hvor er den gravende journalistikken?
Hvor har media vært i alle år, hvor er de nå? Der "konspirasjonsteorier" er blitt et yndet stempel i bruk for å diskreditere den som våger å røre i materien. Det er konspirasjonshandlinger, og det bør folk få øynene opp for. Men uten medias bidrag som folkeopplysere så får galskapen herje. Man kan undre om redaktørene er skremt til taushet, eller kjøpt og betalt for å unngå å sette fokus på svineriet.

Dette er et vel stort ansvar å legge på frittstående bloggere å grave i. Media har beskyttelse, det har ikke bloggere. Hvem vet, kanskje blir man funnet med et skudd i ryggen en dag, "fabrikert selvmord" for å stoppe den som våger å trå makta og galskapen for nær.

Haha... tenker du kanskje, ikke go' hun der.
Hva tenker du da når jeg skriver at Anne Orderud Paust, som ble drept på Orderud gård, Synnøve Taftø Fjellbakk som ble erklært sinnsyk og tvangsmedisinert når hun avslørte EU-avtalen som Gro Harlem Brundtland signerte bak befolkningens rygg (den ble ikke ratifisert i Stortinget), Norulv Øvrebotten sperret ute fra å skrive i så og si alle landets aviser, - samtlige av disse har vært statssekretærer for tidligere og nå avdød forsvarsminister Johan Jørgen Holst. Tilfeldigheter?
Begynn å les, skaff deg informasjon fra uavhengige kilder før du deltar i heksejakten for å diskreditere de som setter fokus på konspirasjonshandlingene i samfunnet. Din uvitenhet og likegyldighet bør du ikke diskreditere andre. Man skal lytte til de som mener noe som man selv ikke vet eller forstår. Av og til finnes det i det minste snev av sannhet i det som blir formidlet. Som et selvstendig ansvarlig menneske, søk informasjon selv, og ikke stol på hva andre forteller deg. Andre har lest og skaffet seg kunnskaper, som gir en annen forforståelse enn nettopp du har.

Mange gjør narr av profilene, "disse sortsløyfene". Det er folk som har sloss gjennom mange år, også for din rettssikkerhet i dette samfunnet. 3. juni -14 var en merkedag for alle oss, der det nå er blitt opprettet en Rettsikkerhetsgruppe, som ble konstituert på Stortinget. Alle disse er "sortsløyfer". Det var vel en kjent guru som uttalte: Først blir man latterliggjort, så blir man motarbeidet, før det til slutt blir godtatt og vedtatt som en sannhet. Vis de respekt. Disse menneskene og vi andre med sorte sløyfer sloss også for deg og de du er glad i, selv om du er med og hetser og latterliggjør oss i kommentarfelt på nett.


"Vepsen" har vært ute og brunskvettet disse menneskerettsaktivisten. Noe John Færseth har holdt på med på nett gjennom mange år, der han har tilegnet meningsmotstandere de verste egenskaper, hinsides sannheten. Vepsen er tidligere dømt i Pressens Faglige Utvalg for å utøve dårlig presseskikk.
Der forsøker han også å diskreditere jurist Marius Reikerås all borgelig aktelse. For å dementere noe av Vepsens løgner så er her en skjermdump fra Bergens Tidene, som viser at Reikerås ikke har noe kriminelt å henges ved. Han ble anmeldt og dømt på misforståelser, noe han ble frikjent for siden og dommere beklaget, som man kan se under:


Aftenposten har hengt seg på og vil også diskreditere de som er med i gruppen, og da spesielt stortingspolitikere Ulf Leirstein som har invitert menneskerettsforkjemperne til møte, så de har fått konstituere seg som en gruppe som sammen jobber mot felles mål. Ulf Leirstein har aldri hevdet at dette er en stortingsgruppe, eller del av Stortingets stab.
En av redaktørene i kommentarfeltet går ut i kommentarfeltet og innrømmer å ha skrevet feil i ingressen til artikkelen. Man kan tolke det som et aktivt forsøk på å få til spetakkel rundt denne gruppen, som ser ut til å være en stor trussel for enkelte individer som nå har startet heksejakten for fullt.

Skjermdump fra kommentarfeltet i Aftenposten tatt 05.06.14, kl. 14.25


Rettsikkerhetsgruppe konstituert på Stortinget.

(- legg merke til at det står og ikke av Stortinget.)


Gjennom mange år har folk måtte sloss mot et gjennomsyret råttent rettsystem i Norge.
Den lille manns kamp mot Goliat. Nå har befolkningen fått en gruppe sterke talsrør mot makta, med høy juridisk kompetanse fra ulike sektorer.

Jeg gratulerer alle, og ønsker samtlige lykke til i videre kamp for folks rettsikkerhet!


Vi fortsetter dugnaden Marius!
I menneskerettighetene som er implementert i den norske Grunnloven så står det ikke bare om rettigheter, men det står også at enhver borger har plikt til å varsle fra, når urett begås mot folk i landet! Tenk på det, neste gang du tenker å lure seg unna ansvaret nettopp du kjære leser har som borger, der du skyver ansvar og skittentøyvask i dette dugnadsarbeidet over på andre. 

Vi som har stått på, og fremdeles står på, sloss også for deg!

Nå har de såkalte "venstreekstremistene" startet heksejakta med pressen til hjelp:


"Vepsen" har vært ute og brunskvettet disse menneskerettsaktivisten. Noe John Færseth har holdt på med på nett gjennom mange år, der han har tilegnet meningsmotstandere de verste holdninger og egenskaper, hinsides sannheten. (Vepsen er tidligere dømt i Pressens Faglige Utvalg for å utøve dårlig presseskikk.)
Der forsøker han også å diskreditere jurist Marius Reikerås all borgelig aktelse. For å dementere noe av Vepsens løgner så er her en skjermdump fra Bergens Tidene, som viser at Reikerås ikke har noe kriminelt å henges ved. Han ble anmeldt og dømt på misforståelser, noe han ble frikjent for siden og dommere beklaget, som man kan se under:


Aftenposten har hengt seg på og vil også diskreditere de som er med i gruppen. Stortingsrepresentant Ulf Leirstein (FrP) får spesielt gjennomgå. Leirstein inviterte menneskerettsforkjemperne til møte, så de har fått konstituere seg som en gruppe som sammen jobber mot felles mål. Ulf Leirstein har aldri hevdet at dette er en stortingsgruppe, ei heller del av Stortingets stab.
Erik Tornes, en av redaktørene i Aftenposten går i kommentarfeltet og innrømmer å ha skrevet feil i ingressen til artikkelen. Man kan tolke det som et aktivt forsøk på å få til spetakkel rundt denne gruppen, som ser ut til å være en stor trussel for enkelte individer som nå har startet heksejakten for fullt.
Slår man opp linken over, så ser man at denne redaktøren kan ha en politisk agenda med sin redaksjonelle makt. Noen vil kanskje kalle det for "konspirasjonsteorier" også? Tilfeldigheter, de tilfeldighetene...

Skjermdump fra kommentarfeltet i Aftenposten tatt 05.06.14, kl. 14.25
Ser man videre på de som har engasjert seg i kommentarfeltet så kan en trekke frem Anders Broch, som mener man skal være lydige borgere og godta overgrep fra offentlige myndigheter. Virkeligheten som avdekkes kaller han hatefulle konspirasjonsteorier. Jødehatere kaller han også disse menneskene, for det er vel det han mener med å kalle folk hatefulle antisemittister? Når en leser at han håper ingen kan ta i disse menneskene med ildtang, så må en da lure på hva han kunne utført av handlinger mot de? Anders Broch påstår endatil at Norgespartiet er høyreekstremt. Det tross at Norgespartiet har definert seg ut av høyre-venstreaksen, og har to grunnformål: 
  • Få til et direktedemorkati, der statens avgjørelser skal fattes ut fra folkeavstemninger. Norgespartiet kan da ikke stå for noe ekstremt eller -ismer av noe slag, den tid befolkningen selv skal avgjøre. Hva ser disse brunskvettende hatsprederne for trusler i et direktedemokrati, styrt på samme vis som Sveits har gjort i mange år? Vi har ikke hørt en eneste politiker si noe galt om statsstyringen der?
  • Den andre kjernesaken til Norgespartiet er å drive folkeopplysning. La folk få kjennskap til det som foregår bak maktens korridorer. Hørte vi ikke en viss tidligere statsminister si at vi skulle få mer åpenhet i dette samfunnet?
Hvilken trussel ser de i Norgespartiet, siden noen vil brunskvette også dette? Er de redd meningsmotstandere skal bli tatt seriøst, så de selv kommer i dårligere lys, når folk oppdager at det er helt vanlige samfunnsinteresserte og oppvakte mennesker som er engasjert der?


01 juni 2014

Deilig var den himmel blå.

Man skal ikke avfeie alt som folk sier, som man ikke forstår eller vet nok om. Av og til kan det være sannhet i det man får vite. I stedet for å avfeie det man ikke vet eller forstår, så bør man søke mer kunnskap og informasjon. Enhver vet at man skal være kritisk til kilder, være seg det staten serverer som sannhet eller det andre forteller en. I dag har jeg rettet øynene mot himmelen, og minnes barndommens skyer, der jeg så for meg engler med hvite vinger som satt på en sky, sånn som glansbildene var tegnet bilder av.
Det er sjelden slike skyer på himmelen lenger som gir gode assosiasjoner, hvor en kunne drømme om englene som reiste rundt på en sky og danset under Vår Herre. Nå er ikke jeg religiøs, ei heller har jeg sett engler. Om de finnes, det vet jeg ikke. Men at det finnes mer mellom himmel og jord enn det vi kan ta på og kjenne som substans, det er jeg overbevist om. Kanskje er det Gud som styrer det hele, eller er det en eksistens fra en annen galakse? Jeg har tro på det siste. Kanskje er Gud og makter som leker med oss den samme? En ting er jeg sikker på, og det er at det finnes ondskap blant mennesker, og at makt kan korrumpere og gjøre mennesket bedervet. Jeg vet ikke mer enn det jeg leser og ser, og folk må selv vurdere det man leser som sannhet eller "sprøyt" i ordets forstand. Folk bør stille mer spørsmål rundt det som skjer i vårt samfunn og verdenssamfunnet.

Bildet tatt fra vest for Kvål i Melhus kommune, 1. juni -14

Er de sigarformede skyene, kjemikalier med blant annet barium, som værinstitutter sprøyter ut i atmosfæren for å måle vindhastigheten? Eller er det det som man kaller chemtrails, også kalt geoengineering?
Bildet er tatt ved Kvål mot vest, 1. juni -14

Hør to godt skolerte voksne damer fortelle om det de ser og opplever, der de er overbevist om at det er giftige kjemikalier som sprøytes ned på folk. Damene tok vannprøver av nedbør etter slike chemtrail-sprayinger og fant skremmende høye konsentrasjoner av barium. TV2 forsøker å avfeie det med at det er skålen vannprøven ble tatt i som gjorde utslag.

Dette bildet er tatt på Kvål, 1. juni -14

Ta deg tid å se filmen under. Legg merke til: 
25 min. ut i filmen: Kornsirkler
46 min. ut i filmen: Verdens oligarker (Hva er oligarki?)
50 min. ut i filmen: Rief rapporten som viste at det var oppfunnet effektiv enkel behandling mot kreft.
102 min. ut i filmen: Bank-kollapsen i USA, der makteliten sørget for børskrack, så de selv kunne kjøpe opp folks eiendom og eiendeler for en slikk og ingenting, for slik skaffe seg enda mer makt.
111 min. ut i filmen: Den totale kontrollen
113 min. ut i filmen: De kaller det antisemittisme, men det er noe helt annet.
124 min ut i filmen: Hvordan makten i Europa er strukturert, der under også "de nyttige idioter".
128 min. ut i filmen: Hvordan de makteliten bruker den påståtte klimakrisen til å skaffe seg enda mer makt. Der de sørger for tragedier for å befeste makt. 
134 min ut i filmen: Hvordan makten vil få ned populasjonen, for å beholde makten. Chemtrails påstås brukes for å ødelegge det genetiske materialet på mennesker, så både menn og kvinner skal bli mindre fertile/forplantningsdyktige. (Kjenner du mange som har problem med å få barn, og som har måtte benytte kunstig befruktning?) Det fortelles hvordan 7 millioner mennesker i California ble sprayet med giftige kjemikalier og om vaksiner som ødelegger folkehelsa. De forteller at fertiliteten hos mennesker har gått drastisk ned etter at blant annet genmanipulert (GMO) mais er blitt brukt som både menneske og dyrefôr.