30 november 2012

Norge nedgradert fra A til B i FN

Forrige uke ble det bestemt at Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter mister sin A-status. Det er ingen tvil om at vedtaket blir gjort gyldig, så Norge får B-status.
B-status i FNs organer innebærer blant annet at Norge ikke har talerett overfor FNs forskjellige overvåkingsorganer. Norge mister stemmretten i det internasjonale nettverket, og kan ikke påta oss tillitsverv. Vi har ikke lenger fullverdig medlemskap.
Norge, ett av verdens rikeste land. Velferdssamfunn! Vi har det godt i Norge sier AP-velgeren som knapt har løftet en finger for andre enn seg og sine nærmeste. De som derimot har møtt motgang i livet, vært nødt å sloss for sin egen og andres eksistens har nok erfart så mange andre sider ved denne statsstyringen. AP-velgeren nekter for det, vil ikke se, evner ikke å sette seg inn i den problematikken og overgrepene som mange møter fra denne statsmakten.
Menneskerettighetsdirektør Nils Butenschøn sier til Morgenbladet at det er en pinlig sak, at Norge har kommet i en slik posisjon i FN. Det skal jeg være høyst enig i!
Han sier videre at det viser tilbake på at Norge ikke har løst problem før det har vært forsent og at det svekker Norges tyngde i gjennomslagskraft i kritikken av andre land.

Det er fristende å si; hva er det jeg har sagt! Politikere av Arbeiderpartiet og politikere forøvrig i Norge, de nekter å lytte til befolkningen. De kommer med sine lovnader før valg, som de bryter like lett rett etter at de har kommet i maktposisjon. Det er ikke annet enn å kalle svindel og bedrag av befolkningen! Fine ord holder ikke. Våre politikere har dessverre vist at de ikke lytter til det språk. Folk må bli så forbannet at det gir de sjokkartede opplevelser av respektløshet for at de skal forstå budskap de blir gitt. Det er trist, men slik er det blitt. De som har protestert mot en slik fremstilling, har aldri forsøkt selv å kommunisere vanskelige saker, der overgrep mot befolkningen blir begått. Likevel har de spilt seg ut som bedrevitere.
Det spørres i artikkelen i linken under om det er svakere stilte grupper i Norge i dag som ikke har et godt menneskerettighetsvern. Svaret gir en bekreftelse på det folket har kjempet mot stemmer.
"- Ja, og som heller ikke har noen institusjon å gå til dersom de mener seg utsatt for krenkelser. Dette gjelder pasienter i tvungent psykisk helsevern, minoritetsgrupper, flyktninger og asylsøkere, barnevernsbarn, innsatte i fengslene og andre steder der mennesker er under myndighet av andre. Det er nettopp for slike grupper at en nasjonal institusjon skal ha en overvåkingsrolle, og kunne opptre uavhengig av statsmaktene."

Jeg kan bare nevne saken om Nordsjødykkerne, Marius Reikerås, Morten Aarmo som fremdeles slåss for å få de pengene han rettmessig har krav på, som staten forsøker å svindle han for, Synnøve Fjellbakk Taftø, barnevernsbarna over hele landet, spesielt i Orkdal kommune, og alle de mennesker som har stått å stanget hodet i veggen i NAV og innen helse og omsorgssektoren. Pressens overgrep mot befolkningen ved å utøve den 4.statmakt med siling og sensur i AP-favør. Fortielse og løgner som blir satt i pressen er minst like stort overgrep som noe annet mot befolkningen. Eksempler ligger det mange av bakover i bloggen, som omtrent dekker bare overgrep mot befolkningen fra Arbeiderpartiet i dette landet, som har raljert befolkningen de fleste år i min levetid.
Noe som ligger i bunn for min forrakt for dette partiet, som jeg anser for å drive som ren mafiaorganisasjon, mot befolkningen.

29 november 2012

Domstolenes lovbrytere avsløres, mens Stortinget og Pressen sover

Hvor er Stortinget og norsk presse?
Pressen mottar pressestøtte fra denne staten, hvor staten er folket. Det forplikter å gi dekning for det som skjer i dette landet, politisk over hodene på folk. Norske lover ser ut til å gjelde alle i landet der menigmannsen blir hentet inn og straffelag for den minste lovovertredelse. Sånn må det fungere i en rettstat. Men hvordan er forholdene i domstolene i landet? Bør ikke denne staten få på plass et justisembete som også følger norsk lov, eller er det slik at norsk justisembete skal kunne valte og skralte med folk i landet som det passer seg, hvor norsk lovverk blir satt til side i personlig interesses gunst?


"Hvis politiske ledere ikke kan kalle en ukultur, som de selv er en del av, med sitt rette navn, blir «kulturendringer» maktesløse og tomme ord. Da vil leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen Anders Anundsen (Frp) få rett: For om Stoltenberg ikke husker alle de kritiske spørsmålene han fikk, bør han huske et velkjent sitat Anundsen plaget ham med under høringen i går: «Svikter du ved ikke å handle, blir du en del av problemet»."
Nå får vi se om samme politiker tar tak i det som er avdekket av Morten Aarmo, som ligger i full kopi under. Det er mange politikere, sammen med Anundsen, som bør følge hans egne ord. Så langt er både politikere og presse tause. En alvorlig politisk nasjonal skandale er under opprulling, hvor pressen ikke tør røre ved. Mennesker som jobber med disse avsløringene blir trakassert og fratatt sin muligheter til rettferdig rettsbehandling i domstolene etter grunnleggende menneskelige rettigheter. Noen er til og med redd for å miste liv og helse. Dokumenter blir kopiert og er sendt rundt til lagring mellom mange, så de ikke skal forsvinne. Papirer og dokumentasjoner underskrevet av Domstoladministrasjonen hvor det viser at flere titalls dommere, allerede er avslørt for å ha dømt gjennom flere år uten å ha sine juridiske papirer i orden som dommere. Dette tallet øker fortløpende for hver dag, da det oppdages stadig flere typer av lovbrudd. Når det nå er avslørt store svikt også i rutinene ved selve utnevnelsen av disse dommere, der utnevnelser etter selve Grunnloven ikke er innlagt i rutinene og derved gjør disse ugyldige, sier det seg selv at dette kommer til å få enorme konsekvenser.

"Til Orientering ! ---------- Forwarded message ----------
From: Morten Aarmo
Date: 2012/11/28
Subject: Manglende Embetseder etter Grunnlovens § 21.
To: kontroll-konstitusjon@stortinget.no, justis@stortinget.no
Cc: "anders.anundsen" >, per-kristian.foss@stortinget.no, per.lundteigen@stortinget.no, Sandberg Per , trine.grande@stortinget.no, Tybring-Gjedde Christian tinget.no>, geir-jorgen.bekkevold@stortinget.no, jette.christensen@stortinget.no, martin.kolberg@stortinget.no, ulf-erik.knudsen@stortinget.no, hallgeir.langeland@stortinget.no, marit.nybakk@stortinget.no, oyvind.vaksdal@stortinget.no, jan.bohler@stortinget.no, andre.dahl@stortinget.no, hans-frode.asmyhr@stortinget.no, akhtar.chaudhry@stortinget.no, tore.hagebakken@stortinget.no,sigvald.hansen@stortinget.no, jenny.klinge@stortinget.no, ulf.leirstein@stortinget.no, anna.ljunggren@stortinget.no, ase.michaelsen@stortinget.no, tove-lise.torve@stortinget.no,anders.werp@stortinget.no

Salsnes 28.11.2012.
Til 
Stortingets Kontroll og Konstitusjonskomitè og Stortingets Justiskomitè.
Manglende Embetseder etter grunnlovens § 21.

1)
Det er avdekket etter innsynsforespørsel til SMK av 30. juli 2012, at 24 Dommere i de ordinære domstolene og jordskifterettene mangler Embetsed,
samt at 4 Juridisk kyndige medlemmer av Trygderetten ble bekreftet uten Embetsed ( disse 4 mangler i tillegg lovpålagt utnevnelse).
Disse er da utnevnt i Statsråd i perioden nov 2005 t.o.m. juni 2012. Dette er bekreftet av Kristian Brandt på mail den 09.11.2010.
(Kontroll og Konstitusjonskomitèen har tidligere mottatt kopi av Innsynsforespørsel til SMK).

Videre ble ytterligere 13 dommere, også disse utnevnt i Statsråd, i de ordinære domstolene og jordskifterettene bekreftet uten Embetsed på telefon den 19.11.2012 ( opptak er gjort av samtale) av Kristian Brandt ved SMK. Han hevdet da at disse enten måtte være konstituerte av innstillingsrådet for Dommere eller er Dommerfullmektiger. 
Totalt sett blir dette tilsammen 41 Embetsdommere.

Jeg påminner her komitèens medlemmer om at Grunnlovens § 21, ble innskjerpet til at Embetsed skulle avlegges FØR utferdigelse av Embetsbrev ved Grunnlovsendring 26.mars 1980 og kunngjort 2.mai. 1980. Så dette er en relativt ny grunnlovsendring.(Jeg kommer nærmere tilbake til dette i vedlegg punkt 4 ).
Og at dette er lovbrudd knyttet direkte til Grunnloven og Internasjonale konvensjoner.

Se vedlegg : manglende embetseder etter innsynsforespørsel....( Lovhenvisninger nederst i vedlegget) .

2)
Det er til nå avdekket at 86 dommere i de ordinære domstolene og jordskifterettene i samme tidsperiode også mangler innstilling fra Innstillingsrådet for Dommere, eller at de mangler konstitusjon for perioder. 
Det vises her til RT-2012-620 av 23.04.2012 der dom ble opphevet i HR, som følge av at ekstraordinær Lagdommer Ivar Kleven, ved en inkurie, manglet konstitusjon for en periode på 14 dager under ankeforhandling og domsavsigelse. 

Se vedlegg : Innstillingsrådet for Dommere.

3)
Det kan her virke som et stort antall dommere blir ulovlig satt inn i stillinger, og blir senere konstituert eller utnevnt i Statsråd. Og at innstillinger, konstituering og utnevnelser er totalt ute av kontroll i DA, Arbeidsdept. Justisdept og ved Statsministerens Kontor. 

4).
Jeg vil her vise til sak 12-144534FØR- FROS, hvor Lagdommer Hans O. Kveli har gjort grove brudd på Tvisteloven og Internasjonale Konvensjoner,
samt meget alvorlige brudd på Straffeloven allerede som forberedende Dommer i saken.
Dette for å hindre kontradiksjon i saken, der Staten v/ Regjeringsadvokaten er motpart, og som er en grunnleggende rett i all nasjonal og internasjonale 
rettslære i Demokratiske Land.
Jeg vedlegger derfor Politianmeldelse som ble levert 26.11.2012 ved Sør-Trøndelag Politidistrikt, da denne er basert på de faktiske forhold rundt
Lagdommer Hans O. Kveli`s virke i denne saken.
Vedleggene inneholder også en rekke lovbestemmelser og bevis knyttet til Lagdommer Hans O. Kveli`s dommervirke samt utnevnelse og manglende
legitimitet som Lagdommer, og rundt Grunnlovsendringen av § 21. som ble kunngjort den 2.mai 1980.

Vedlegg : Anmeldelse av Hans O. Kveli og Bevis 1- 6.

Inneholdet i anmeldelsen inngår i prosesskrift 1,2 og 3, sak 12-144534FØR-FROS og det har fra torsdag 22.11.2012 ikke vært mulig å få kontakt med forberedende Dommer Hans O. Kveli.
Førstelagmann Aage Rundberget som er høyeste ansvarlig i Frostating, har heller ikke tatt kontakt selv om han er pålagt dette ved alvorlige feil og mangler ved sakstyringen jf. Tvisteloven § 11-7.
Regjeringsadvokaten ser heller ikke ut til å være intressert i korrespondanse i saken, og mulighetene for ankende part til kontradiksjon.
Det bes også om at all korrespondanse mellom Regjeringsadvokatens Kontor og Frostating Lagmannsrett undersøkes i denne sak.
Det syns vel nesten unødvendig å her påpeke at Domstolenes oppgave er å beskytte vanlig personer mot overgrep fra myndighetene.

5)
Høyesterett har avvist å behandle manglende Embetseder, bla gjenåpningsbegjæring av Flexipedsaken HR-2012-02152-U, der manglende
Embetsed/Dommerforsikring hos Dommere i HR ved hovedforhandlinger og domsavsigelse i sak. RT. 2012 s. 1035.
Embetsedens betydning for dommernes uavhengighet/upartiskhet ble fremhevet i nettopp Rt. 2012 s.1035.
Dommerne i HR dømt seg selv derved fri i begge disse sakene.

6)KRAV :
Det stilles derfor krav til Stortingets Kontroll og Konstitusjonskomitè og Stortingets Justiskomitè at det umiddelbart iverksettes undersøkelser
og nødvendige tiltak for å gjennopprette tilliten til Norske Domstoler.
Det kreves også påtale av ansvarlige for embetsutnevnelser ved Statsministerens Kontor SMK.
Det må anses som legitimt å bryte enhver Norsk, lov uten å risikere påtale, så lenge Norske Domstoler ikke følger lovene.
Det er kreves internasjonal etterforskning under ledelse av EMD (Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i Strasbourg),
og at det børstes støv av Ansvarlighetsloven § 17. i forhold til HR.
Denne saken er langt alvorligere en Dommerforsikringssaken, da lovbruddene går direkte på § 21 i Grunnloven. Folkets lov.
Og at det ikke kan utelukkes at dette omfatter andre deler av Embetsverket.
Jeg påminner også Stortingets representanter om Ansvarlighetsloven.
Alt innhold i dette mail er allerede distribuert på sosiale medier. Også dette mail vil også distribuert på all tilgjengelig media.

Mvh
Morten Aarmo
7817 Salsnes."


For den som er interessert i hvordan ting forholder seg i norsk justisembete så kan man også lese noen ytringer av p
rivatetterforsker Tore Sandberg, som synes det er utrolig at det ikke forlengst er på plass ett arkiv der alle dokumenter og bevis i straffesaker samles etter en endelig dom. Tore Sandberg førte også en sak hvor DNB svindlet en klient for flere millioner. Han skriver om saken i boken han har forfattet som heter "Narrespill". Der synliggjør han noe av den korrupsjon som skjer i norske domstoler. I Norge så jobber flere av de sammen, om en agenda mot folket. Hvor folket står rettsløse tilbake. 

22 november 2012

Fattigdommen i Norge under AP

Jens Stoltenberg og hans alierte i regjering har gjennom alle år skrytt av velferden i dette landet. Man skal betale sin skatt med glede og tenke på alt man får igjen fra staten når sykdom eller andre vanskelige uforutsettende ting skjer, som setter ens økonomi under press. Verst er det for familiefolk, som har barn som må vokse opp og leve på siden av samfunnet, hvor barna ikke får ta del i sosiale aktiviteter. Disse barna blir satt helt på sidelinjen og får ikke anledning til å utvikle sine evner, slik barnekonvesjonen sier at alle barn skal ha rett til. En barnefar skriver her sin fortvilelse. Tør du å lese, og leve deg inn i hvor vondt det må være? Hva synes du man skal gjøre for å hjelpe, eller mener du også- slik som Arbeiderpartiets folk, at disse ikke skal få noe hjelp, at disse ikke er verdt en utstrakt hånd fra samfunnet og staten? Hva betaler vi skatt til?

På den andre side har vi barnevern som river ungene fra folk, der foreldre ikke har mulighet til å følge opp. Galskapen som har fått etablert seg i kommuner, statlig styre og forvaltning virker grenseløs. Det kan se ut som om barnehandel er blitt den nye næringen for mange i Norge. Som fosterforeldre kan man få gode inntekter. Men hvor er barnas beste opp i alt dette? Kjærlighet har aldri kunne blitt kjøpt for penger. For at kjærlighet skal kunne få levekår, så må grunnleggende behov hos mennesker være dekket. Mange foreldre har fått revet vekk hele det grunnlaget, som er selve fundamentet for eget og barnas vekst og fremgang. De er dømt av staten, og gis ikke en sjanse til å komme videre.

Vi går mot jul og mange familier har det slik som barnefaren skriver i linken over. Aldri har Frelsesarmeen hatt så stor pågang av mennesker som trenger hjelp, som i dag i Norge. Ved Fattighuset i Oslo er det samme tilstander. Er dette forenelig med å kalle dette for et "velferdssamfunn"??
Skal vi ta et dypdykk i arkivene, så finner vi at Jens Stoltenberg allerede i 2003 var klar over fattigdommen. Han besøkte da Slumstasjonen i Oslo og bevilget 1 million kroner til stedet som hadde pågang av 1000 mennesker som trengte økonomisk hjelp til jul. Småpenger der han har sviktet året rundt ellers gjennom flere år! Den gang var det 11 slike stasjoner rundt om i landet. Hvor mange det er i dag vet jeg ikke, men fattigdommen har bare økt, tross at Jens Stoltenberg nå har representert Arbeiderpartiet med Statsministestillingen i hele 7 år!
Dette kan ikke fortsette! Utviklingen må stoppes og endres. Arbeiderpartiet har vist at de ikke vil endre dette. Man kan ikke føle annet enn sterk politikerforakt for disse som misbruker den tillit og makt de er gitt av folket.
  • I Oslo får sosialhjelpsmottakere et juletillegg som gir mulighet for litt ekstra i julen. Den ekstra hjelpen varierer fra noen hundrelapper til et par tusen kroner. Det er det de fattige har å bruke til ekstra julekos og gaver. Hvordan ville din jul blitt med så lite å rutte med? Greier du å gå så inn i problemstillingene mange folk har og kjenne på fortvilelse om så skulle skje deg, at du kom i en slik situasjon og ble tvunget til å leve slik gjennom mange år? De fleste steder i landet gir ikke kommunene noe ekstra til sosialklientene, selv om det er jul. Disse menneskene gruer seg til jul, deres eneste hjelp er å oppsøke Frelsesarmeen og Fattighus. Kan man forstå hvilken fornedrelse dette er av stolte mennesker? Ta fra folk stoltheten og man har tatt fra de alt de har. Antallet barnefamilier som bruker hjelpesentret har økt, opplyser Herikstad.
  • Samme land, i samme by. På vestkanten i Oslo får de fattige som er avhengig av sosialstønad 3000,- ekstra i juletillegg. På østkanten, hvor de med generelt mindre penger bor, der får de fattige sosialklientene bare 800,- i juletillegg, å feire jul for. Det vi vet er at det bor langt flere innvandrere i den bydelen og generelt flere mennesker med lavere inntekter og levestandard. Hvorfor ser våre myndigheter i stat og forvalting vestkantsfolk mer verdt enn de på østkanten, siden de må få mere penger i samme livssituasjon til forbruk? Anbefaler sterkt å se videosnutten som ligger i reportasjen, som jeg har linket til her, og høre hva de ansatte i sosialforvaltningen sier, og hør hva frelsesarmeens representant mener.
    Det er en skam for våre myndigheter som prissetter mennesker slik, og gjør sånn forskjellsbehandling på folk. Tror du det hjelper de fattige å skrive et høffelig brev til våre myndigheter og gjøre de oppmerksom på hvor stygg forskjellsbehandling de øver mot folk i landet? De vet det fra før, men de bryr seg ikke om hva folk mener. Provosert? Hva gjør du for å hjelpe de fattige som blir stengt ute fra fellesskapet, som ikke får ta del i alminnelige norsk julefeiring, for at de ikke har penger å lage jul med?
  • Rekordmange 1400 har søkt matstøtte for å komme seg rakrygget gjennom juletiden. Langt fra alle vil få det de trenger.
Frem mot jul vil jeg legge ut linker her, som viser hvordan mange norske familier og mennesker lever.
Hvem er du som nekter å se? Hvem er du som dømmer de som våger å ta et oppgjør med svindelen av befolkningen?? Er du en av disse så se deg i speilet og se et dårlig menneske!

20 november 2012

De prektige AUF'ere

Et år etter angrepet på Utøya ser terror ut til å være glemt og AUF'ere står frem med hva de representerer. Dobbelmoralen er grenseløs! Terror og vold, det er så greit for dem, der det øves mot andre enn dem selv. Når terroren ble rettet mot de, så ble hele landet pålagt landesorg, enten de sørget eller ikke. Vi hadde media som bestemte hva hver enkelt av oss skulle tenke og føle. Mange nektet å la seg diktere og evnet å tenke selv. Det ble ikke tatt nådig opp! Her ser man hva AUF representerer. Det er kanskje på tide å vie AP og venstreekstremismen noe oppmerksomhet. Man kan påstå at dette var en ung manns uttalelse, men ser man nærmere så er det hele 40 personer som har trykket "liker" på det innlegget. Politikeren Khalid Haji Ahmed ble i fjor hedret med medmenneskeprisen. Det er litt av noen medmenneskelige verdier han innehar. Hvem er det som er de fæle menneskene i dette samfunnet? Er det de som våger å banne i kirka ved å si fra om urett som begås? Det er på tide å få et balansert bildet av samfunnet, og få en ærlig presse!Norge representert med Arbeiderpartiet sender bistandsmindler til palestinerne og Hamas hvert år. Penger som brukes på blant annet opptrening av barnesoldater og fremtidens terrorister. AUF støtter denne politikken. Terror er ikke ille bare når den begås mot norske unge politiske aktivister. Terror er forferdelig uansett hvem som rammes. Alle er mennesker under Guds himmel. Hva er sorg og hvems sorg er mest verdt? Sørger vi når vi ser disse barna i Gazaområdet? Dobbelmoralen er grenseløs. Anbefaler å se denne videoen som ligger på youtube. Reflekter over det som er skjedd i Norge, reflekter over det som samme parti støtter i andre land.

Hamar Arbeiderparti har skværet opp med Khalid Haji Ahmed og vil ikke ekskludere partimedlemmet etter at han framsatte støtende utsagn.
Her kan man tydelig se hvordan Arbeiderpartiet tillater sympatiserende hetsing og ønsker om vold på andre mennesker, når det ikke er av deres egne tilhengere. Dobbelmoralen lever godt i Arbeiderpartiet og hos AP-velgeren.
En tidligere AUF'er, nå "hjelpemann" langt oppe i AP-organisasjonen, som går ut på sosiale medier og menger seg med hatgrupper. Går aktivt ut som forsvarer og brannslukker for AP-toppene, viser hva denne representerer. 
Øyvind Langaas fra Arbeiderpartiet har hevdet at han aldri var medlem av denne gruppen, men bare av en gruppe som het “Vi som ler av Pastor Torp”.  Dette er direkte feil. Langaas var medlem og skrev innlegg på hat-gruppens side både i juli 2009 og i juli 2010. Han har imidlertid deretter meldt seg ut. Alt dette sjekket jeg nettopp på hatgruppens side på Facebook, skriver Jan-Aage Torp.

Les også historisk stoff fra AUF, hvordan de har svindlet Oslo kommune med å trikse med medlemstall. Det ligger mange linker videre i denne linken.
Flere sentrale AP-politikere har i sine ungdomsår og unge voksenår vært med på svindel og bedrag i AUF. Anbefaler alle å lese denne artikkelen. På løgn og bedrag har AP bygget partiet!


Se denne videoen hvor Himanshu Gulati (FPU) blir bedt om å se seg i speilet. AUF respekterer ikke hans meninger for han er innvandrer og mørkhudet, og strør om seg med rasistkort. Er dette virkelig akseptabelt når det kommer fra disse stakkarene i AUF? Hvor mye skal andre politiske motstandere tåle av hets fra den kanten på grunn av at de har vært utsatt for et politisk attentat? Det får være nok av hets fra sosialistisk hold nå!

16 november 2012

Demagogen

Har vi lov å lukke øynene for det ubehagelige som skjer i samfunnet? Ansvarlige mennesker, hva er det? Alle har en oppfatning av politikk ble jeg fortalt forleden, av en dame som mente seg kvalifisert til å dømme andre dugelig eller udugelig i fremtidige yrker. Damen innrømmet å være på venstresiden politisk. Javisst, men hva er politikk, og hva gjør en kvalifisert til å dømme andre mennesker? Synsinger etter å ha lest overskriftene i tabliodavisene som produkt levert av 70% venstrevridde journalister? Mange av de mener seg selv å være kvalifiserte synsere i tillegg ut fra den lille kjennskap de har til politikken som føres. Mot idioti kjemper selv gudene forgjeves!08 november 2012

Tid for å se seg tilbake.

Adresseavisen skriver i dag at politiet over hele landet nå har gått til kamp mot islamistisk ekstremisme. PST har nå eskalert fokusen på akkurat det samme som Anders Behring Brevik advarte samfunnet mot, og som han snakket om i sin forsvarstale i retten. Den talen ble sensurert vekk så det norske folk ikke fikk høre den. Han skulle ties ihjel. Har noen spurt seg hvorfor norske myndigheter nektet folk å høre den? De forsøkte med medias glimrende politiske hjelp å hisse opp hele befolkningen over det som skjedde på Utøya. Vinklet det hele ensrettet som en terroraksjon uten mål og mening. Om folk hadde hørt den talen, så tror jeg at mange hadde sett med andre øyne på mannen. Den grusomme gjerningen han utførte, sa han selv i den talen sin at var en bestialsk handling og han utførte den av nødvendighet for å vekke det norske folk. Han advarte i talen sin om nettopp det som fronter alle landets aviser i disse dager, islamistiske ekstremister. Han nådde ikke frem til myndigheter og folket på annen måte. Han hadde jo rett? De mennesker som har hatt upolitisk korrekte meninger har vært sensurert over en lav sko i norsk tabloidpresse gjennom mange år, blitt stalket og hengt ut på de verste måter for å knuse de i samfunnsdebatten så andre ikke våget. Metodene har vært mange. Folk har vært redd for å ytre seg, da de er blitt truet, og hvor journalister har gått på arbeidsgivere til de som har våget, slik at de er blitt presset ut av sine stillinger. Arbeiderpartiet har satt den politiske korrekte standard. De som har våget å tenke selv og ikke minst ytret seg har det vært klappjakt på av deres utsendte blodhunder rundt om på nett.
Ugjerningen med alle drapene kan ikke forsvares, men den politiske motivasjonen er forståelig. Hvor lenge har mafiaen i AP trodd at de kan kue et helt folk? Mange av oss lar oss ikke kue av den bermen. Vi vil ikke la oss sensurere, for vi vil være frie mennesker i et fritt land.
Hvordan kan man kunne forstå om man hører bare den ene parts vinkling? Har vi rett til å være så likegyldige at vi lukker øynene for det onde, og nekte å se? 

Vi skal huske hva forsvareren hans, Lippestad sa i portrettintervjuet etter rettsaken: "Jeg har endret syn på min klient". 
Følg med hva som skjer fremover. Vi alle persiperer samfunnet ut fra vår erfaring og viten. Det er vanskelig å bedra et opplyst folk, derfor ble forsvartalen også stoppet. Mange av oss fikk likevel sett den på Youtube, hvor den ble lagt ut gjentatte ganger av flere mennesker som hadde lastet den ned. Om den ligger der fremdeles vet jeg ikke. Myndighetene fjernet den gang på gang.
Det er tid for å se seg tilbake, se det politiske bildet ett år etter. Hvordan har det politiske landskapet endret seg? Korrupsjonsskandalene i denne statsforvaltningen har ramlet ut på løpende bånd. Kameraderi i Arbeiderpartiregjeringen florerer og er avslørt og avsløres stadig, der nepotisme er et ord vi alle har lært det siste året, med utspring fra Arbeiderpartibevegelsen. Mange har våknet og stadig fler får øynene opp for hva som skjer i dette landet, hvor makten er sentrert rundt AP-mafiaen, uansett om de forblir i regjeringsposisjon eller ei etter neste valg, der de har innsatt sine folk i de fleste viktige statlige samfunnstillinger hvor makt kan øves. Det er bare å lese bakover i bloggen så finnes mange eksempler.
De politiske Gallup-målingene viser tydelig Arbeiderpartiets utvikling etter 22 juli 2011. Stadig fallende!


Hvem vekket det norske folk? Anders Behring Breivik har nådd frem med sitt budskap. Det er trist at han måtte bruke så sterke virkemidler for at det norske folk skulle få opp øynene, for det Arbeiderpartiets mørkemenn allerede var godt kjent med.
Det er Breivik som har satt PST i arbeid! Det kan ikke bortforklares. Vi kan ikke lenger lukke øynene og gjemme oss for det som er ubehagelig, og som berører oss alle og ikke minst våre barn, som skal ta over dette norske samfunnet. Selv de feige som alltid har fulgt strømmen og latt seg lede blindt, ukritisk, er blitt tvunget til å våkne.

Norulv Øvrebotten skriver i Nordlendingen: "Storberget er gått av som justisminister fordi han ikke klarer å være med på mer kriminalitet. Han har forstått at terroren kom for å styrke det systemet som han er en del av og som han er blitt tvunget til å være med på å maskere." Øvrebotten skriver også mye på sin åpne vegg på Facebook, verdt å se innom.

Den 28/11-12 skriver Dagbladet TV2 avslørte at antiterrorpolitiet ikke fikk lov til å hente inn bistand fra forsvaret da det ble slått full terroralarm igjen 2.oktober. Det var Grete Faremos betrodde statssekretær Pål Lønseth som gikk mot og overprøvde politiets faglige råd. Dagbladet skriver også at politimester Hans Sverre Sjøvold og beredsskapstroppen-Delta- ba forsvaret om hjelp om formiddagen den oktoberdagen. To helikopter var på vei, men måtte lande på Ekebnerg og ble nektet å delta i det som ble fryktet å kunne være et nytt terrorangrep, mot Stortinget.
Hvorfor hindret AP-krefter bistand? Det kan oppfattes som at de gjerne ser at liv går tapt, og langt fra tar grep og viser ansvar i takt med folkets ønsker og beskyttelse av det norske folk.

Jo mer jeg leser av det som kommer opp om hva denne AP-regjeringen driver med av skjult agenda, mer lurer jeg på hvem av de som står bak ABB's terrorangrep. AP-krefter har gang på gang vist at de ikke står på folkets side.


Et skremt folk lar seg lett overvåke. Et skremt folk tror på myndighetenes unnskyldninger for å sette i verk overvåkingstiltak under påskudd av å hindre terror i landet. Ville samme befolkning godtatt overvåking av enkeltmenneskene uten den grusomme terroraksjonen?
Du er sint, du er frustrert, men du tenker... Tanken er enda fri.

God krok skal tidlig bøyes:
Flere sentrale AP-politikere har i sine ungdomsår og unge voksenår vært med på svindel og bedrag i AUF. Anbefaler alle å lese denne artikkelen. På løgn og bedrag har AP bygget partiet!

06 november 2012

05 november 2012

AP-mafiaen har startet aksjoner mot sivilbefolkningen.

Jurist Marius Reikerås kjemper vår alles sak og interesser, sammen med mange flere i menneskerettighetsorganisasjonen NORM
(NORM var en menneskerettsgruppe på Facebook, senere nedlagt, da de som driftet den ikke ble enig angående registrering i foretaksregistret).
Reikerås er jurist med stort engasjement for menneskerettigheter. 
Han har tidligere vært advokat for Nordsjødykkerne, som nå har sin sak oppe for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Han er kjent for sin kamp for menneskerettighetene i Norge, og kampen mot ulovlige dommere i norske domstoler, som ikke har signert dommerforsikringene de skal etter norsk lov. Kristin Brataas er også aktiv i NORM. Nylig ble også hun hentet av politiet, av noe så banalt som ikke å ha betalt en regning på noen få tusenlapper. Helt uten forvarsel og uten at hun fikk kontaktet advokat. (Mer å lese om Departementets oppsummering av dykkersaken her.)
Det kan se ut som at Marius Reikerås er fratatt advokatbevillingen kun av den grunn han snakka "øvrigheta" mot ved "å banne i kirka". Han ble kanskje for rett frem og tøff mot korrupte dommere generelt? Han lot seg ikke skremme!

Slike tilstander er det blitt i Norge, der uredde personer står frem og taler statsmakta mot. Vi har med mafia å gjøre. Folk kan ikke lenger lukke øynene og benekte det som foregår. Den som blir en trussel mot korrupte politikere og embedsfolk i norsk rettsvesen blir forfulgt og hentet inn av politiet, eller knekt med medias hjelp. Ytringsfrihet, menneskerettigheter, norsk grunnlov...

Her ligger et åpent skriv til statsadvokat Aril Oma og politiadvokat Ole Bjørn Mevatne, Bergen i anledning saken Reikerås er fengslet for. Hvor han legger til grunn at statsadvokat Oma og Mevatne har vært kjent med Glarion Marine LTD AS er et fiktiv og dermed kriminelt rettsubjekt og at de, som påtalemyndighetens representanter, dermed har bistått Glarion Marine LTD AS for å sikre slikt
utbytte som krevet av advokat Wesenberg gjennom hans utpressingsforsøk.
 


_______________________________________________________

marius@norm-norge.no 
Til: kristinbrataas@gmail.com
---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject:
From:    marius@norm-norge.no
Date:    Mon, November 5, 2012 1:36 pm
To:      margrethe.hannevik@jd.dep.no
--------------------------------------------------------------------------

Denne la jeg ut i dag på FB til mine titusenvis av "venner" som jeg
kjemper sammen med om rettferdighet.

Så kan du spørre deg selv: Er det rimelig av EK Hordaland å innlalle til
avhør en halvtime før avhøret for så å kaste meg i fengsel uten skriftlig
vedtak bare timer etterpå. Ikke har jeg fått tid til å gå til legen engang
selv om jeg har magesmerter.

Nå må dere ta grep om rettssikkerheten i Bergen så ikke folk tar livet
sitt som følge av den overgrepskulturen som finnes i Bergen:

Kjære alle FB- venner. Blir borte noen uker, men kommer igjen:))

Jeg har engasjert meg i menneskerettssituasjonen i Norge og er dypt lei
meg på vegne av alle de overgrep som skjer, men som vi står maktesløse
mot. Vi har ingen virkemidler mot overgrep som gjøres mot sivile i Norge
og det er fryktelig å være vitne til.

Jeg har selv ført en årelang kamp mot systemet her i Bergen og ofte fått
medho
ld i overgrepene fra rettsmyndighetene i Oslo. Og tro meg; jeg kommer
aldri til å gi meg med å forsøke å belyse de overgrep som gjøres mot
sivile i Norge.

Men, nå blir jeg borte fra FB i noen uker. Jeg fikk i dag beskjed av
rettsmyndighetene i Bergen, uten mulighet til å ta til motmæle, at jeg
blir kastet i fengsel i dag kl 15. Går alt etter planen, er jeg ute til
den 9. desember, altså om 4 til 5 uker.

Jeg vet ikke hvor jeg skal, men tror det blir Bjørgvin utenfor Bergen. Kom
gjerne på besøk. Jeg skal gladelig prøve å svare på menneskerettsspørsmål
mens jeg sitter der.

Uansett: Takk for at vi sammen kjemper mot maktovergrepene som skjer i
Norge. Vi må aldri la oss knekke av maktovergrep, snarere må vi gjøre det
vi kan for å kjempe i mot.


Dette skriver Marius på siden til NORM på Facebook i dag:
"
Marius Reikerås
Årasken til at jeg skal inn, er at jeg ikke lot meg presse av advokat Helge Wesenberg i Bergen til å jobbe gratis ( slavearbeid) for et selskap som heter Glarion Marine LTD AS. Dette selskapet har i ettertdi vist seg å være fiktivt. Når Wesenberg skjønte at jeg ikke lot meg presse, kontaket han sine kamerater i politiet og fikk det til å høres ut som om jeg hadde gjort ham "redd". Det finnes ikke noe bevis utover Wesenbergs påstand. Men, det er det eg er dømt for: Å gjøre Wesenberg reddd.Men , sånn er det. Så lenge han har kontakter inn i systemet, kan de herje på med folk som de vil."

(Min kommentar til avsnitt over: Det kan se ut som Marius har hatt det veldig travelt, for normalt har ikke han så mange skrivefeil i de skriv han publiserer. Ut fra det kan det virke som han mener det er viktig at informasjonen om det som er skjedd når ut.)
Chris Overgaard har også omtalt saken her, hvor han har kommet med en oppdatert og mer informativ blogg her og her, hvor det ligger flere opplysninger.
Kopiert fra Amnestys side, skrevet av Professor dr.jur Anders Bratholm:"Amnesty kom i sin årsrapport for 1988 inn på den ulovlige volden i Bergenspolitiet. Der het det bl.a. at Amnesty «var bekymret over at det lot til å være et mønster av fysisk mishandling av arrestantene fra Bergens-politiets side». Det ble opplyst at Amnesty hadde sendt representanter til Bergen for å foreta nærmere undersøkelser."
Til slutt spør jeg, hvilket politisk ståsted har lederne i politietaten i Bergen? Er det AP's egne mafiamedlemmer som blir satt på folk? Det kan se slik ut.

Marius Reikerås er nå satt inn på høy sikkerhetsavdeling i Bergen fengsel. Hans advokat har sendt beskjeden til Kristin Brataas.  Er det planlagt av AP-krefter at han skulle bli hentet nettopp den dag, nå som pressen er fullt opptatt med å dekke valget i USA, så saken ikke vekker oppmerksomhet i Norge?I Advokatbladet kan man lese et tilsvar til Marius Reikerås av Christian Brusgaard. Han skriver blant annet: 
"For øvrig er jeg av den oppfatning at innlegget klart er preget av forfatterens motiver. Det ene forhold hvor jeg klart nok kan kritiseres, er vel kjent for Justisdepartementet. Det er for meg et vesentlig poeng at jeg til tross for Reikerås’ gjentatte bakvaskelser i flere sammenhenger i fjor høst både er blitt innstilt av Advokatforeningen som fortsatt styreleder i Tilsynsrådet og oppnevnt av Kongen i statsråd.
Det er etter min egen oppfatning en viktig oppgave Tilsynsrådet utfører og som ivaretar advokatstandens felles interesser. Kvaliteten på det arbeidet jeg gjør, overlater jeg til andre å bedømme, men som en av mine kolleger sier: Det er et verv med begrenset oppside."

Her ligger et åpent brev som Marius har sendt til statsråd Storberget, hvor han stiller spørsmål om korrupsjon og kameraderi innen embedsverket. Hvor han stiller disse tre spørsmål:

1.         Er det greit at Bruusgaard krenker taushetsplikten, ved å la sine private sekretærer i advokatfirmaet Thommessen sende meg brev som vedgår Tilsynsrådet som statlig organ?
2.         Er det greit at Bruusgaard, nekter å svare på hvorfor han krenker taushetsplikten og i stedet kommer med det som jeg oppfatter er konkrete trusler?
3.         Er det greit at staten ved Tilsynsrådet går inn å tar mitt hele arkiv uten verken å informere meg eller de som er eiere av dokumentene?
Når en ser alle kameratansettelser i offentlige embedsverk som er avdekket den senere tid i denne regjeringen, hvor de har plassert ut sine representanter i de fleste sentrale offentlige samfunnstillinger, så kan det være av stor interesse å vite hvilket politisk ståsted Christian Brusgaard har. Har Marius avslørt for mye og pirket borti for mye sensitivt som ikke tåler dagens lys blandt denne embedsstanden, så de så han som en trussel?

Spør man meg så synes jeg hele saken stinker politisk komplott mot Marius Reikerås, og det er verdt å gå aktørene mot han nærmere i sømmene for deres tidligere aktiviteter!Uskyldig dømt. Søker man opp Marius Reikerås på Google så kommer ikke denne reportasjen opp, hvor det avsløres de falske anklager mot han. Det er bare å innse at det er mafia som har tatt over norsk justisembete og som styrer dette landet! Det kan se ut som Google også er kjøpt av denne mafiaen.

Ytterligere opplysninger om folk som er domfelt kan søkes opp her:

Røverstaten under Stoltenbergregimet

Politiet er oppgitt over manglende ressurser til å spore opp etterlyste personer. På landsbasis er over 7000 mennesker etterlyst, bare i Oslo er det 3000. Mange av de er mistenkt, tiltalt eller dømt for grove forbrytelser som vinning, vold, voldtekter, narkotika og drap. Hver måned kommer det til rundt 65 navn på listen.  De siste to år har økningen vært på nesten 3000 personer.
Det er bemerkelsesverdig at det kun er EN eneste ansatt i Oslo politidistrikt som kun jobber for å finne etterlyste. Norge er blitt en fristat for kriminelle under Jens Stoltenberg og hans uansvarlige politikerstab. Det er endeløse fagre ord og løftebrudd, totalt uten virkemidler og innhold! Arbeiderpartiet er rett og slett en fare for det norske folks sikkerhet i landet.
Til sammenligning var det for 20 år siden en enhet på 12 personer som var ute. Ble man etterlyst i Oslo ble de tatt med en gang. Den ene spanere som er igjen mener jobben hans er umulig, og det kan man jo godt forstå. Det er jo en helt meningsløs utvikling! Samtidig kan man lese om knivstikking og drap omtrent daglig i avisene i landet. Hvor er regjeringen som skal beskytte det norske folk?
Når regjeringen er blitt den største samling av kjeltringer hvem kan man da stole på?


02 november 2012

Folkemakten

Folkemakten er oppe og går. Hver korrupt politiker og statsansatt skal frem i lyset. Kameraderiet i statsstyringen skal avsløres. Vi er mange og vi er uredd.
I et demokratisk land skal makten ligge hos folket. De folkevalgte politikere er folkets tjenere. Ikke slik de later til å tro i dag at det er folket som er der for de, der de svindler, bedrar og dreper innbyggere i hopetall med makten som ligger i å styre pengesekken, mens de selv grafser til seg fra fellesskapets goder uten blygsel. Nepotisme er et ord vi alle har lært det siste året, der den ene kjeltringen etter den andre er avslørt i Arbeiderpartibevegelsen og blant den politiske elite i landet.
Kameraderiet hvor Arbeiderpartiets mørkemenn har innsatt sine i de fleste sentrale stillinger i statlige foretak, for å befeste makten uansett hvilket parti som når frem i demokratiske valg.
Stortingsvalg- det store narrespill for å holde folket i ånde og aktivitet. Bak kulissene jobber makteliten for en annen agenda.

"-Et nytt dialogdemokratisk nettparti -uten politikk, men med fokus på det etablerte korrumperte systemet, hvor penger, makt og egeninteressen er drivkraften. Oppskriften til makten på å lure folket, ble skrevet i år 1513 i verdens mest kjente politiske verk: «Fyrsten». - Folk lar seg lure selv når de ser de blir lurt, skrev Machiavelli der. Nja, men ikke alle! Kom! Stem på deg selv! Bli med på turen fra avmakt til folkemakten!  www.folkemakten.no eller www.folkemakten.com"01 november 2012

AP trikser med statistikkene og forskningsrapportene.

De tallene som folk får presentert via SSB er trikset med og er ikke en pålitelig kilde. AP manipulerer frem de tall de selv ønsker skal være synlig. Om de stemmer med virkeligheten ser de ut til å bry seg lite med, så lenge tallene er med på å befeste makten deres ytterligere og kan brukes til å underbygge deres egne løgner. Det er bare slik at alt grums har en tendens til å komme til overflaten når noen begynner å røre ved det. I året frem mot valget skal det komme mange slike, som får denne korrupte regjeringen i kne, hvor aktørene i AP-politikken skal få sitt rettmessige ettermæle i den politiske historien. Glorier skal falle og de sanne svindlerske ansikt skal frem i dagen!
Her har forskere foretatt en undersøkelse hvor det kommer frem i Skup-rapporten at slike bestillingsverk med ren skjær juks og fordreining av sannheten som forskere har kommet frem til, skjer i stor stil. Rapporten er skrevet i 2010 og heter "Styrt forskning". Den er lever av John Hultgren og Ingeborg Moe. Stoltenbergregjeringen fornekter seg ikke i løgn og svindel av befolkningen!
(Det er skjedd at linken er brutt. Om så kan den søkes opp under Metoderapporter på Skup.no)

Også ved nasjonale prøver i skolen manipuleres tallene frem, så resultatene i skolene skal se bedre ut enn de i realiteten er. Oslo-skoler har i flere år blitt beskyldt for juks, men frem til nå har det ikke vært mulig å bevise. Bak tallene som presenteres offentligheten ligger mye lureri. Er fremgangen skolene viser til reell, spør Kari Smith, professor ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Bergen, etter å ha gjennomgått analysen.
Pål Listuen  er feltdirektør ved Ipsos MMI, og sitter i styret for Norsk Markedsanalyse Forening, som har 800 medlemmer, han engasjerer seg også i bransjens etiske standarder. han sier til Nettavisen at journalister er ukritiske til meningsmålinger. "Han oppfordrer folk flest til å være mer kritiske til resultatene av spørreundersøkelser og se nærmere på hvem som står bak, hvem som er oppdragsgiver og hvordan undersøkelsen er gjennomført."

Partiet Høyre skriver på sin side: "Regjeringen sier situasjonen er bedre enn det statistikkene viser."

"SSB droppet de 2.200 elevene som ikke fullførte ungdomsskolen fra statistikken. Ved å følge forskriften ble bildet penere enn virkeligheten."

Human Right Service (HRS) skriver:
"I Oslo er situasjonen blant ikke-vestlige denne: sysselsettingsgraden er 29 prosent lavere enn blant den øvrige befolkningen. Ikke-vestlige kvinner i hovedstaden har 34 prosentpoeng lavere sysselsettingsgrad enn øvrige kvinner.
Det sier seg selv at tallene vitner om det vi i Aftenposten kaller en ”udetonert bombe for velferdsstaten”, og vi påpeker at ”Regjeringen vet det”.
Hvorfor bruker SSB det vide aldersspennet 15 – 74 år, som skjønnmaler situasjonen? SSB peker på at dette er en mal fra OECD. Men da må SSB forklare oss følgende: i statistikkbanken til SSB kan man hente ut sysselsettingstall på årskategorier for tottalbefolkningen (altså alle), mens for innvandrerbefolkningene er ikke dette mulig. Hvorfor?
Vi måtte altså spesialbestille tall fra SSB."
Hvem er og hvem står bak HRS vil mange kanskje spørre. Spør du en av pressens venstreekstremister vil de kalle det en høyreekstremistisk nettavis. Jeg anbefaler folk å lese litt i den avisen. Det er kun fakta som den korrupte AP-pressen unnlater å fortelle befolkningen. Kommer sannheten frem for folk, så vil makten stå for fall, da er det best å stemple de rasister, og skremme folk fra både lesning og opplysning. Vi vet alle samfunnsengasjerte hvordan PST er blitt sendt etter folk, eller jaktet på andre måter, av blodhundene i AP og den venstreekstremistiske bermen i pressen., hvor de har stemplet de rasister, Breivikinger, høyreekstremister og annet fandenivoldsk, for å bringe folk som opponerer mot korrupsjon og svindel i statsmakten til taushet. Det er verdt å merke seg Adresseavisen i Trondheims rolle i dette arbeidet, som har en redaktør, venstreekstremist av rang, kjøpt og betalt av AP med pressestøtten. Han ville lage en større serie med høyreekstremister i vår og publisere i papirutgaven. Det ble med den ene hvor han forsøkte å stemple meg. Saken fikk så store følger og publisitet at den ga kanskje ikke mersmak for den feige redaktøren, som misbruker sin samfunnstilling som opplysende organ på det groveste.

Roy Vega skriver i sin blogg: "Kreftene som står bak trusler, spektakulær ryktespredning og skittpakker mot personer med «feil» politisk mening har tiltatt i Norge. Bloggere som utfordrer makthavere på ideologisk og saklig grunnlag - er for tiden i et utsatt nedslagsfelt." Anbefaler å lese det han har skrevet om saken, og også lese gjennom kommentarene som er kommet inn til artikkelen hans. Det vil etterhvert gå opp et lys for svært mange, for hvilke metoder den røde og venstreekstremistiske berme bruker for å sverte sine politiske motstandere. Du har kanskje vært med i denne svertekampanjen selv, uten å være klar over hva du har bidratt med? Du kjenner kanskje noen av disse samfunnsengasjerte, som du har vendt ryggen, for du har trodd på den propaganda maktapparatet og folk rundt deg har blitt deg fortalt, der du aldri har søkt informasjon på egen hånd, der du ikke har visst hvor du skal starte søk. Vi blir opplært til å vise toleranse for ulikheter, være inkluderende og omsorgsfulle mot hverandre. Hvordan praktiseres den opplæringen i forhold til de samfunnsengasjerte som sloss også for dine rettigheter og rettsikkerhet? Hvor var du når du burde vært støttende? Så fattig, så ussel, ikke engang din tilstedeværelse mentalt var du villig til å gi.

En annen skriver: Slik jobber AP sitt propaganda apparat for å sverte opposisjonelle

Forakt for APs svindel og bedrag av befolkningen har ingen ting med høyreekstremisme å gjøre, det handler om rettskaffenhet, sannferdighet og respekt for mennesker. En moral som burde ligge i grunn hos alle mennesker og ikke minst hos de ledere som skal være forbilder og lede andre, der de blir gitt tillit og handlekraft. Arbeiderpartiet representerer alt det motsatte! Argumentasjon på det er det bare å lese seg tilbake i bloggen og man har lesestoff for flere uker hva det angår.