29 november 2012

Domstolenes lovbrytere avsløres, mens Stortinget og Pressen sover

Hvor er Stortinget og norsk presse?
Pressen mottar pressestøtte fra denne staten, hvor staten er folket. Det forplikter å gi dekning for det som skjer i dette landet, politisk over hodene på folk. Norske lover ser ut til å gjelde alle i landet der menigmannsen blir hentet inn og straffelag for den minste lovovertredelse. Sånn må det fungere i en rettstat. Men hvordan er forholdene i domstolene i landet? Bør ikke denne staten få på plass et justisembete som også følger norsk lov, eller er det slik at norsk justisembete skal kunne valte og skralte med folk i landet som det passer seg, hvor norsk lovverk blir satt til side i personlig interesses gunst?


"Hvis politiske ledere ikke kan kalle en ukultur, som de selv er en del av, med sitt rette navn, blir «kulturendringer» maktesløse og tomme ord. Da vil leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen Anders Anundsen (Frp) få rett: For om Stoltenberg ikke husker alle de kritiske spørsmålene han fikk, bør han huske et velkjent sitat Anundsen plaget ham med under høringen i går: «Svikter du ved ikke å handle, blir du en del av problemet»."
Nå får vi se om samme politiker tar tak i det som er avdekket av Morten Aarmo, som ligger i full kopi under. Det er mange politikere, sammen med Anundsen, som bør følge hans egne ord. Så langt er både politikere og presse tause. En alvorlig politisk nasjonal skandale er under opprulling, hvor pressen ikke tør røre ved. Mennesker som jobber med disse avsløringene blir trakassert og fratatt sin muligheter til rettferdig rettsbehandling i domstolene etter grunnleggende menneskelige rettigheter. Noen er til og med redd for å miste liv og helse. Dokumenter blir kopiert og er sendt rundt til lagring mellom mange, så de ikke skal forsvinne. Papirer og dokumentasjoner underskrevet av Domstoladministrasjonen hvor det viser at flere titalls dommere, allerede er avslørt for å ha dømt gjennom flere år uten å ha sine juridiske papirer i orden som dommere. Dette tallet øker fortløpende for hver dag, da det oppdages stadig flere typer av lovbrudd. Når det nå er avslørt store svikt også i rutinene ved selve utnevnelsen av disse dommere, der utnevnelser etter selve Grunnloven ikke er innlagt i rutinene og derved gjør disse ugyldige, sier det seg selv at dette kommer til å få enorme konsekvenser.

"Til Orientering ! ---------- Forwarded message ----------
From: Morten Aarmo
Date: 2012/11/28
Subject: Manglende Embetseder etter Grunnlovens § 21.
To: kontroll-konstitusjon@stortinget.no, justis@stortinget.no
Cc: "anders.anundsen" >, per-kristian.foss@stortinget.no, per.lundteigen@stortinget.no, Sandberg Per , trine.grande@stortinget.no, Tybring-Gjedde Christian tinget.no>, geir-jorgen.bekkevold@stortinget.no, jette.christensen@stortinget.no, martin.kolberg@stortinget.no, ulf-erik.knudsen@stortinget.no, hallgeir.langeland@stortinget.no, marit.nybakk@stortinget.no, oyvind.vaksdal@stortinget.no, jan.bohler@stortinget.no, andre.dahl@stortinget.no, hans-frode.asmyhr@stortinget.no, akhtar.chaudhry@stortinget.no, tore.hagebakken@stortinget.no,sigvald.hansen@stortinget.no, jenny.klinge@stortinget.no, ulf.leirstein@stortinget.no, anna.ljunggren@stortinget.no, ase.michaelsen@stortinget.no, tove-lise.torve@stortinget.no,anders.werp@stortinget.no

Salsnes 28.11.2012.
Til 
Stortingets Kontroll og Konstitusjonskomitè og Stortingets Justiskomitè.
Manglende Embetseder etter grunnlovens § 21.

1)
Det er avdekket etter innsynsforespørsel til SMK av 30. juli 2012, at 24 Dommere i de ordinære domstolene og jordskifterettene mangler Embetsed,
samt at 4 Juridisk kyndige medlemmer av Trygderetten ble bekreftet uten Embetsed ( disse 4 mangler i tillegg lovpålagt utnevnelse).
Disse er da utnevnt i Statsråd i perioden nov 2005 t.o.m. juni 2012. Dette er bekreftet av Kristian Brandt på mail den 09.11.2010.
(Kontroll og Konstitusjonskomitèen har tidligere mottatt kopi av Innsynsforespørsel til SMK).

Videre ble ytterligere 13 dommere, også disse utnevnt i Statsråd, i de ordinære domstolene og jordskifterettene bekreftet uten Embetsed på telefon den 19.11.2012 ( opptak er gjort av samtale) av Kristian Brandt ved SMK. Han hevdet da at disse enten måtte være konstituerte av innstillingsrådet for Dommere eller er Dommerfullmektiger. 
Totalt sett blir dette tilsammen 41 Embetsdommere.

Jeg påminner her komitèens medlemmer om at Grunnlovens § 21, ble innskjerpet til at Embetsed skulle avlegges FØR utferdigelse av Embetsbrev ved Grunnlovsendring 26.mars 1980 og kunngjort 2.mai. 1980. Så dette er en relativt ny grunnlovsendring.(Jeg kommer nærmere tilbake til dette i vedlegg punkt 4 ).
Og at dette er lovbrudd knyttet direkte til Grunnloven og Internasjonale konvensjoner.

Se vedlegg : manglende embetseder etter innsynsforespørsel....( Lovhenvisninger nederst i vedlegget) .

2)
Det er til nå avdekket at 86 dommere i de ordinære domstolene og jordskifterettene i samme tidsperiode også mangler innstilling fra Innstillingsrådet for Dommere, eller at de mangler konstitusjon for perioder. 
Det vises her til RT-2012-620 av 23.04.2012 der dom ble opphevet i HR, som følge av at ekstraordinær Lagdommer Ivar Kleven, ved en inkurie, manglet konstitusjon for en periode på 14 dager under ankeforhandling og domsavsigelse. 

Se vedlegg : Innstillingsrådet for Dommere.

3)
Det kan her virke som et stort antall dommere blir ulovlig satt inn i stillinger, og blir senere konstituert eller utnevnt i Statsråd. Og at innstillinger, konstituering og utnevnelser er totalt ute av kontroll i DA, Arbeidsdept. Justisdept og ved Statsministerens Kontor. 

4).
Jeg vil her vise til sak 12-144534FØR- FROS, hvor Lagdommer Hans O. Kveli har gjort grove brudd på Tvisteloven og Internasjonale Konvensjoner,
samt meget alvorlige brudd på Straffeloven allerede som forberedende Dommer i saken.
Dette for å hindre kontradiksjon i saken, der Staten v/ Regjeringsadvokaten er motpart, og som er en grunnleggende rett i all nasjonal og internasjonale 
rettslære i Demokratiske Land.
Jeg vedlegger derfor Politianmeldelse som ble levert 26.11.2012 ved Sør-Trøndelag Politidistrikt, da denne er basert på de faktiske forhold rundt
Lagdommer Hans O. Kveli`s virke i denne saken.
Vedleggene inneholder også en rekke lovbestemmelser og bevis knyttet til Lagdommer Hans O. Kveli`s dommervirke samt utnevnelse og manglende
legitimitet som Lagdommer, og rundt Grunnlovsendringen av § 21. som ble kunngjort den 2.mai 1980.

Vedlegg : Anmeldelse av Hans O. Kveli og Bevis 1- 6.

Inneholdet i anmeldelsen inngår i prosesskrift 1,2 og 3, sak 12-144534FØR-FROS og det har fra torsdag 22.11.2012 ikke vært mulig å få kontakt med forberedende Dommer Hans O. Kveli.
Førstelagmann Aage Rundberget som er høyeste ansvarlig i Frostating, har heller ikke tatt kontakt selv om han er pålagt dette ved alvorlige feil og mangler ved sakstyringen jf. Tvisteloven § 11-7.
Regjeringsadvokaten ser heller ikke ut til å være intressert i korrespondanse i saken, og mulighetene for ankende part til kontradiksjon.
Det bes også om at all korrespondanse mellom Regjeringsadvokatens Kontor og Frostating Lagmannsrett undersøkes i denne sak.
Det syns vel nesten unødvendig å her påpeke at Domstolenes oppgave er å beskytte vanlig personer mot overgrep fra myndighetene.

5)
Høyesterett har avvist å behandle manglende Embetseder, bla gjenåpningsbegjæring av Flexipedsaken HR-2012-02152-U, der manglende
Embetsed/Dommerforsikring hos Dommere i HR ved hovedforhandlinger og domsavsigelse i sak. RT. 2012 s. 1035.
Embetsedens betydning for dommernes uavhengighet/upartiskhet ble fremhevet i nettopp Rt. 2012 s.1035.
Dommerne i HR dømt seg selv derved fri i begge disse sakene.

6)KRAV :
Det stilles derfor krav til Stortingets Kontroll og Konstitusjonskomitè og Stortingets Justiskomitè at det umiddelbart iverksettes undersøkelser
og nødvendige tiltak for å gjennopprette tilliten til Norske Domstoler.
Det kreves også påtale av ansvarlige for embetsutnevnelser ved Statsministerens Kontor SMK.
Det må anses som legitimt å bryte enhver Norsk, lov uten å risikere påtale, så lenge Norske Domstoler ikke følger lovene.
Det er kreves internasjonal etterforskning under ledelse av EMD (Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i Strasbourg),
og at det børstes støv av Ansvarlighetsloven § 17. i forhold til HR.
Denne saken er langt alvorligere en Dommerforsikringssaken, da lovbruddene går direkte på § 21 i Grunnloven. Folkets lov.
Og at det ikke kan utelukkes at dette omfatter andre deler av Embetsverket.
Jeg påminner også Stortingets representanter om Ansvarlighetsloven.
Alt innhold i dette mail er allerede distribuert på sosiale medier. Også dette mail vil også distribuert på all tilgjengelig media.

Mvh
Morten Aarmo
7817 Salsnes."


For den som er interessert i hvordan ting forholder seg i norsk justisembete så kan man også lese noen ytringer av p
rivatetterforsker Tore Sandberg, som synes det er utrolig at det ikke forlengst er på plass ett arkiv der alle dokumenter og bevis i straffesaker samles etter en endelig dom. Tore Sandberg førte også en sak hvor DNB svindlet en klient for flere millioner. Han skriver om saken i boken han har forfattet som heter "Narrespill". Der synliggjør han noe av den korrupsjon som skjer i norske domstoler. I Norge så jobber flere av de sammen, om en agenda mot folket. Hvor folket står rettsløse tilbake. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.