04 februar 2013

Sorenskriver med kongelige privilegier

Kongen i Norge, kan ikke straffes om han bryter veitrafikkloven. Det nye i Norge her i følge våre justitiariuser i domstolene er at denne unndragelse også gjelder for sorenskrivere.
Eller gjelder det bare de sorenskrivere som er en venn av et regjeringsmedlem av Arbeiderpartiet eller venn av de selv? Jeg kan vertfall ikke finne noe om det i lovverket, at disse skal være "fredet" for straff for sin kriminelle atferd i samfunnet. Der de har brutt loven og handlet på slike måter at de har vært til direkte fare for liv og helse blant andre mennesker i befolkningen.
VG skrev den 26.01 om sorenskriveren som kjørte utfor veien med 2,98 i promille. Glemte VG å skrive navnet på denne sorenskriveren? Jeg kan huske Hoksruds sidesprang på horehus i utlandet, hvor han stod på alle tabloidavisers forside med fullt navn, også VGs, der han ble hengt ut for sin umoral. Han utførte ikke en gang straffbar handling! Hvor var personvernet i hans sak, der dere nå beskytter denne sorenskriveren med den begrunnelse? VG behandler ikke alle likt, de presenterer ikke sitt journalistiske arbeid upartisk. De beskytter Arbeiderpartiet og venstresiden i politikken.
Vi får hjelpe VG litt, siden journalisten og redaktøren bevisst beskytter en av de politiske korrekte i statsapparatet rundt Arbeiderpartiet. Opplysningene flyr nå fritt på flere nettsteder.
Denne sorenskriveren i 60 årene, som de skriver så beskyttende, er altså Inger Myhr.


I veitrafikklovens§31 c) står det så om fyllekjøring:
"med bot og ubetinget fengsel ved alkoholkonsentrasjon i blodet over 1,2 promille eller alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften over 0,6 milligram per liter luft, eller ved nærmere bestemt konsentrasjon i blodet av annet berusende eller bedøvende middel"Det står videre: "Den som ellers ville ha blitt idømt bot og ubetinget fengsel for overtredelse av § 22 første ledd, kan i stedet idømmes bot og betinget fengsel med vilkår om program mot ruspåvirket kjøring som nevnt i straffeloven § 53 nr. 3 bokstav e."

Inger Myhr var altså ute og fyllekjørte med hele 2,98 i promille, men slipper å straffes slik andre lovbrytere gjør for samme lovovertredelser. Hun slipper å sone og får strafferabatt på boten som ikke henger på greip, med øvrig praksis! Vanlig rettspraksis er at man får en bot som utgjør halvannen månedslønn. Boten ble derimot redusert fra 133.000 til 110.000. Inger Myhr fikk også tilståelsesrabatt. Den fyllekjørende sorenskriveren selv har sendt folk i fengsel med lavere promille, ut fra de opplysninger man finner på VG.
Moralens vokter... lovens vokter... Noe skurrer! Bukken som passer havresekken må vel her kunne gjelde som ordtak.


Jeg ser nærmere på straffelovens §53 nr 3 bokstav e, "at den domfelte, dersom han samtykker, gjennomfører narkotikaprogram med domstolskontroll, jf. nr. 6, eller program mot ruspåvirket kjøring for personer som er dømt for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, jf. § 22 første ledd, og som har problem med alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel. Straffeprosessloven § 461 gjelder tilsvarende."

Dette må vel tolkes som at sorenskriveren har et alkoholproblem?
Det igjen får meg til å stille spørsmål om dennes egnethet til å sitte å dømme andre. Juss er tungt stoff, som krever årvåkenhet. Vil et menneske som lider av alkoholproblem være så opplagt at det vil kunne føre en rettsak som gjelder liv, helse og økonomisk ruin hos andre enkeltmennesker på en forsvarlig måte?

Det norske rettsapparatet stinker, og det bør en utrensing av uredelige elementer fra embetsstanden, før denne kan reise folkets tillit, som forvaltere av Norske Lover.
Slik embetsverket drives nå, så fungerer det som mafiaorganisasjon, hvor de tilsatte begunstiger seg selv og andre med folkets midler samtidig som de dømmer seg selv på andre måter enn øvrig befolkning.


Folk har krav på å vite hvem som dømmer de. Det er viktig for rettsikkerheten til alminnelige folk!

Det er av viktig informasjon for befolkningen å vite hvem denne sorenskriveren er i så måte, utfra den dom, med brukte lovparagrafer som hennes venner i rettsapparatet har gitt henne.

Sorenskriver Stein Husby, i Kongsberg sorenskriverembete har en velskrevet og mer informativ kronikk om saken her.

Jurist Herman J. Berge omtaler saken og gir endel relatert informasjon om og rundt lovverket, på Rettsnorge her. Han omtaler og sammenligner sorenskriverens fyllekjøring med Northugs heisatur som endte galt: "Dommer går fri - Northug får svi".
Enhver med rettferdighetssans ser at dette er langt fra likhet for loven i dette landet. Så hvem er det norske lovverket for og hvilken rolle spiller pressen i denne mafiastaten?!


LIKHET FOR LOVEN!

Tar vi et dypdykk i arkivene så finner vi en artikkel fra 2011 hvor en tingrettsdommer som ble siktet for overgrep mot en 11 år gammel jente, søkte avskjed og fikk innvilget dette. Avisene var heller tause rundt saken. Når slike stygge saker avdekkes så er det vel stor almen interesse for befolkningen å vite hvordan det ender? Fikk mannen sin rettmessige straff? Den Arbeiderpartistyrte pressen verner om sine! Nok en gang viser praksis dette, hvor ubehagelige saker for AP og venstresiden kamufleres og unnlates å belyse. I fjor dukket siktedes navn opp i en henlagt sak i Hedmark politidistrikt.

Jurist, Marius Reikerås har sendt over saken til menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Der han klager inn domstolene som representerer den norske stat, der de utøver en forskjellsbehandling av folk i landet som ikke er i tråd med grunnlov og menneskerettigheter.

Her følger et annet tilfelle: 
Hva når dommere som selv opptrer som kriminelle sitter og dømmer andre til strenge straffer for samme forbrytelser som de gjør selv, men for de selv får det ingen konsekvenser? Det er da ikke en rettstat verdig? Det er rene mafiatilstander i norsk rettsvesen!

Bilde 1


Det ene bildet er fra en artikkel i Aftenposten om Fritz Moen. Mannen som ble utsatt for et dobbelt justismord. De høyesterettsdommere som i siste instans var ansvarlige for justismordet ble aldri stilt til ansvar.

Det andre bildet er fra en artikkel i Dagens Næringsliv. Lagdommer i Gulating, Ove Midtun, dømmer andre nådeløst til strenge straffer for innsidelekkasjer. Men når han selv ble tatt for å ha lekket innsideinformasjon fikk det ingen konsekvenser for ham.

Bilde 2

Politilederen slapp unna med en muntlig advarsel.
"Nå er konklusjonen klar. Saken henlegges fordi "intet straffbart forhold anses bevist."
Hva gjør slikt med folks rettsoppfatning, der en slik mann skal kunne pågripe andre for samme, og mindre forbrytelser? Saken kan leses på Fædrelandsvennen .

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.