11 februar 2013

Aarmos sak mot NAV i Frostating lagmannsrett.

I dag førte Morten Aarmo sin sak mot NAV i Frostating lagmannsrett. Saken gikk på at han ikke fikk de sykepenger han mener å ha krav på etter å ha blitt stengt ute fra arbeidsplassen. NAV har trenert hans sak, og brukt lovverket, som fanden leser bibelen, når det gjelder å tolke lovverket. Han har fått utbetalt 65% av sykepengegrunnlaget, og han mener han har til gode minst 150.000. kr. helt fra 2009-2010. Saksprosessen har vært lagt ut på NORM og i gruppen "Dommerforsikringer: Godtar vi nordmenn ugyldige dommere??" på Facebook, så alle kan logge inn å få innsyn i alle sakspapirer
Det var mange som møtte opp som tilhørere til rettsaken som gikk i Trondheim i dag, også jeg var tilstede. Det er mye uregelmessigheter som skjer i norske domstoler disse dager, og tilstandene i NAV og de overgrep folk er blitt utsatt for fra den etaten trenger vel ikke noen nærmere omtale. Derfor synes jeg det var viktig å vise støtte til Aarmo som førte saken selvprosederende, like mye som egeninteressen av å følge med hva som skjer i norske domstoler, og hvordan juristene i mer eller mindre lovlige embeter praktiserer lovverket de er tiltrodd å forvalte.

Lagmannsrettens dommere bestod av: leder Morten Gunnes, Roger Fånes og Knut Røstum. Alle tre godt voksne dommere. Leder for lagmannsretten nekter å gå videre på embetsedene og nekter lydopptak i Aarmos sak. De henviser til høyesteretts dom, og at det er irrelevant i deres sakføring. Dommerne nevner ingen ting om at saken er anket til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Forholdsvis høy temperatur ved dommerpanelet fra starten av. Tilskuerne tok på svart sløyfe for å demonstrere grunnlovens fall, der den er satt til side i dommerforsikringssaken. Det roet seg etter hvert og lagmannsrettens trekløver opptrådte tålmodig, ryddig og greie resten av saksgangen. Morten Gunnes ledet panelet på en god måte, ut fra mitt syn i salen. De andre to dommere fulgte opp, også på en veldig fin måte, som vitnet om fagfolk som var trygge i sine roller i den jobben de utførte. I mine øyne virket det som at de satt inn med en livserfaring som gjorde at de forstod saken godt, både ut fra mellommenneskelig syn og med juridiske øyne. Der det var tvil, stillet de spørsmål fra flere vinkler, så det ikke ble noen misforståelser. Spesielt Gunnes var flink til å formulere om ord der det var litt vanskelig å finne kjernen i det som ble sagt og forklart. Der viste han glimrende arbeid, spesielt i et vitneavhør som gikk over telefon, med Anne Müller Mortensen, 1. konsulent i NAV- Internasjonal. 
Morten Aarmo hadde gjort et grundig forarbeid og stillet mange spørsmål, som Mortensen måtte svare for. Det kom også frem i avhøret at hun løy, der hun benektet å ha kjennskap til noen papirer som hun forsnakket seg om å ha sett. Hun hadde skrevet noen utkast i saken hans, som ble forkastet av kontrollen. Kontrollen er jurister. I denne kontrollen var det rådgiver og jurist Randi Bjerkenes, som foretok denne.
Saker blir signert av to stykker hos NAV. I denne saken hadde en gått for innvilgelse, mens den andre avslo på grunn av at det forelå en arbeidskonflikt. Hun innrømmet at mottaket gjorde feil av og til. Gunnes spurte om det var spenner som stopper feil som begås der. Det var det ikke, svarte Mortensen i NAV. 

Mortensen sa på telefonen at arbeidskonflikt ga ikke rett til sykepenger. Men ble man syk, så man trengte medisinsk behandling som følge, gir det rett til sykepenger. Det vil si at Aarmo har rett på sykepenger. Partene var uenig om godkjenning av sykemelding for de første 14 dager og 65% eller 100% sykepenger, og også opptjente feriepenger i sykemeldingsperioden som arbeidsgiver skal dekke den første tiden. Regjeringsadvokat Anders F. Wilhelmsen representerte NAV i rettsaken. Ut fra utseende å bedømme kan han være rundt 30 år.
I en av pausene spurte regjeringsadvokat Wilhelmsen hva de svarte sløyfene var, som alle i salen bar. Han fikk forklart fra en i salen at det var en markering av at grunnloven var satt til side på ulovlig måte (dommerforsikringssaken) og at dommere nok kom til å se mange slike sløyfer i fremtiden. 

Aarmo mente trygdeloven er i strid med EMK.
Påstand fra han ble: Fraværelsesdom, trygderettens påstand ugyldig, tilkjente sakskostnader trygderetten, både for trygderett og lagmannsrett.

Oppsummering fra regjeringsadvokat Anders F. Wilhelmsen: Vedtaksutkast er ikke noe vedtak. Får en person et utkast ved en feiltakelse er det grunnlag for erstatning (om klient taper penger som følge). Forvaltningsloven gir mulighet for omgjøring. Han henviste til trygdelovens § 87 1) 1 og 2 ledd -om tilbakedatering.


Det var gjentatte spørsmål underveis fra dommerpanelet til regjeringsadvokaten om tolkning av av sykemeldinger med tilbakevirkende kraft. Gunnes spør om det er ugyldig sykemelding når lege sier over telefon at det ikke er nødvendig å møte opp personlig på legekontoret for å få sykemelding, når denne kjenner pasienten og sykdomshistorien godt. Regjeringsadvokaten sier at sykemeldingen da er ugyldig og står steilt på den tolkning av lovverket, og er ikke til å rikke, tross at dommer flere ganger gir den unge regjeringsadvokaten mulighet til å reflektere og bruke sunn fornuft. Både dommertrioen og mange av tilhørerne til rettsaken ler åpenlyst av den vanvittige tullskap som regjeringsadvokaten der viste. Regjeringsadvokaten sier på videre spørsmål at alle må anmelde legen sin, om denne praktiserer sykemelding over telefonen, for det er lovstridig og det hindrer den som er syk, rettigheter i trygdeloven. Det er for å hindre misbruk, begrunner han sitt svar med, etter egen tolkning av lovverket.

Wilhelmsen sa også at psykisk tilstand ikke skal vurderes i hele tatt i arbeidskonflikt, i vurdering av fysisk sykdom. Helsedirektoratet sier derimot noe annet: "Mobbing, varsling og konflikter på arbeidsplassen gir ikke rett til sykmelding. Men pasienten kan oppleve konsekvenser i form av redusert helse, noe som kan være grunnlag for sykmelding." Regjeringsadvokaten støtter trygderettens kjennelse standhaftig og mener kjennelsen er helt riktig, og tar ikke noe som helst selvkritikk på statens kappe.
Siden regjeringsadvokaten mener at vi skal anmelde legen vår, om han gir oss sykemelding pr. telefonkonsultasjon, hvor vi først møter opp på legekontoret noen dager senere, så undres jeg på om denne unge jyplingen av en regjeringsadvokat forsøker å skaffe arbeid til sine venner i juristembedet. For det må da bli ekstremt mange anmeldelser og rettsaker som følge? De fleste mennesker jeg kjenner får sykemelding over telefon, om det er slik at legen ikke har tid til å gi deg time den samme eller de første dager etter at du blir syk. Regjeringsadvokaten påstod hardnakket at dette var lovstridig og straffbart. Pasienten mister retten på sykepenger som følge av et slikt lovbrudd utført av legen. Er det rimelig rettsoppfatning at en pasient skal straffes for det en lege eventuelt måtte gjøre feil?


Morten Aarmo kommenterer til slutt at det ofte tar 14 dager for å få legetime, og spørsmålet hva som da vil skje for folk, blir hengende i luften.
Han påpeker også § 60 i trygdeloven, hvor dommere kan dømme annerledes der en lov virker svært urimelig. Det kunne se ut som at Gunnes noterte seg det, da han ble opptatt med å notere da Aarmo nevnte den paragrafen med dens muligheter.


La oss alle be til Vår Herre om at staten får bistand fra han, i utøvelsen av advokattjenester i fremtiden, om denne regjeringsadvokaten skal være representativ for denne statsforvaltningen. Vi kan ikke ha et lovverk som gir rom for skjønn, der aktører som utviser så liten forstand kan trenere enhver fornuftig beslutning. Det er skattebetalerne som må betale regningen for denne komplette idiotien!

I denne anledning kan også denne linken fra VG være av interesse å lese:
"For tiden er nærmere 1/3 av statsadvokatene i Oslo ute i forskjellige typer permisjon. - Konsekvensen er at vi får en høyere andel med uerfarne statsadvokater. Vi rekrutterer flinke medarbeidere, men alle trenger tid til å opparbeide seg erfaring og faglig tyngde, legger førstestatsadvokaten til."

Dom i saken:
Trygderettens vedtak ble kjent ugyldig og Morten Aarmo ble tilkjent saksomkostningene i lagmannsretten. 


Aarmo var selvprosederende og har her gått foran og banet vei for mange. Må flere følge hans eksempel og kjøre Trygderetten for Domstolene, der de misbruker sin makt og leser lovverkene som fanden leser bibelen! La oss alle håpe at denne statsmakten representert ved NAV begynner å behandle folk i dette landet med respekt, og stanser dette maktmisbruket mot den lille mann og kvinne i landet.


Gratulerer Morten Aarmo!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.