25 oktober 2009

Det er så mye tøv i administrasjoner rundt omkring!

Fengslenes sykdomsplan er at folk skal få sone hjemme om svineinfluensaen griper større tak om seg. Hvilken tafatthet er det som utvises innen administrasjonen når de ikke evner å ta i bruk de ressurser som Norge allerede har, med hjemmel i lovverket? Det er også foreslått å la de som er inne til soning komme ut, for så og inn igjen, for å sone ferdig når tilstandene tilsier at det passer administrasjonen. Hvem skal sørge for disse fangene den tid de er ute? Er det NAV som skal belastes med enda mere?

§ 12. For opplæring til befal eller spesialist kan Stortinget for heimevernspliktige i vernepliktig alder fastsette et tillegg til den vanlige fredstjenesteplikt av inntil 14 dager, eller et dertil svarende timetall, i hver 3-års periode av den pliktiges tjenestetid i Heimevernet.
§ 13. Innenfor rammen av den pliktige tjenestetid kan heimevernssoldater pålegges tjeneste i forbindelse med arrangementer som tjener Heimevernets eller Forsvarets interesser.
Ut over pliktig tjeneste etter §§ 9 til 12 kan heimevernssoldater pålegges tjeneste som tar sikte på å avverge eller begrense naturkatastrofer eller andre alvorlige ulykker. Det samme gjelder tjeneste, herunder vakthold og sikring av objekter og infrastruktur, som tar sikte på å avverge eller begrense anslag av omfattende eller av annen årsak særlig skadevoldende karakter, rettet mot vesentlige samfunnsinteresser. Heimevernssoldater som ikke har fylt 18 år, kan ikke settes til tjeneste som nevnt i annet punktum.

Nasjonal plan for pandemisk influensa har bl.a et mål om å opprettholde nødvendige samfunnstjenester. Om det å verne om sikkerheten rundt kriminalitet ikke blir prioritert, hva er da viktig for landet? Det står videre at målgruppen for planen er ikke befolkningen, men alle som må vite hva de skal gjøre ved utbrudd av pandemisk influensa. Det vil si helsemyndigheter, helsepersonell på alle nivåer, nødetatene, departementer og tjenesteytere. Det kan være kjekt å vite hva "øvrigheten" fatter av beslutninger, også for den menige mann og kvinne, når en ser hvilke tøvete handlingsplaner de legger frem. At det må stilles kritiske blikk til alt de foretar seg, har vel den rødgrønne regjeringen vist for det norske folk til fulle, de fire år de har regjert!

Det finnes ikke en god grunn til at fengselsvesenet skal sende hjem fanger som ikke har sonet ferdig, så lenge vi har et forsvar og et lovverk som gir rom for å benytte heimevernet! Om landet ikke har bedre beredskapstjeneste i krisesituasjoner, så må man stille et stort spørsmål ved sikkerheten generelt i dette landet!

Det er så mye tull og tøys...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.